Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

En lastbil exploderar på E4:an, det brinner på Hovet, någon tar gisslan på Tom Titts, det sker en explosion på Arlanda – allt händer samtidigt och sjukvården i Region Stockholm måste ta hand om en stor mängd skadade samtidigt. Som tur är var allt bara en övning. Övningen, som är en del av kursen TKS, siktar nu på utvecklas till ett nationellt kurskoncept.
Nyheter
Hösten 2024 startar en ny utbildning som riktar sig till barnmorskor, Barnmorskeutfört spädbarnsstatus. Den ger barnmorskor kompetensen att utföra den grundläggande hälsoundersökningen (s.k. spädbarnsstatus) som görs på alla nyfödda barn. Därmed kan barnmorskan, och inte bara neonatologen, skriva ut nyfödda barn utan riskfaktorer från förlossningen. ”Detta möjliggör effektiviseringsvinster, en sammanhållen vårdkedja och bibehållen patientsäkerhet” säger kursledare Hanna Ulfsdottir.
Nyheter
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och Lärarfortbildning AB skrev den 5 februari under ett intentionsavtal om samarbete. Målet är att öka kompetensen kring elever som av skilda skäl, t.ex. neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inte mår bra eller har svårt att nå utbildningens mål. Syftet är att ge lärare kunskaper och verktyg för att i samverkan med elevhälsan förebygga ohälsa och hinder för inlärning.
Nyheter
Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa utbildar instruktörer som i sin tur utbildar så kallade ”Första hjälpare” som lär sig ingripa vid kriser som har att göra med psykisk ohälsa. Sedan starten år 2011 och fram till och med år 2023 har KI utbildat ungefär 2 800 instruktörer i hela Sverige. Instruktörerna har i sin tur utbildat 50 000 Första hjälpare som lär sig hur man känner igen och ingriper vid psykiska kriser.
Nyheter
23-24 oktober 2023 genomfördes för första gången en personlighetspsykiatrisk kongress vid Karolinska Institutet. Syftet var att öka kunskapen och erbjuda uppdateringar om diagnostik, behandling och implementering. Kongressen, som genomfördes i samarbete med Psykiatri Sydväst, var helt fulltecknad med reservlista.
Nyheter
Ett kapacitetsbyggande utbildningsprogram inom mödra- och förlossningsvård som KI genomför med partners i Kenya, Malawi, Etiopien och Uganda har lett till förändringar i bland annat nationella riktlinjer.
– Programmet har en jättestor påverkan, säger Dr. Miriam C.A. Wagoro, lektor vid University of Nairobi i Kenya och medlem i programmets samordningskommitté.
Nyheter
Svenska institutet (SI) utlyser möjligheten för svenska lärosäten att söka bidrag för att genomföra kapacitetshöjande utbildningsprogram. Fokus för utbildningsprogrammen är innovation och förnyelse samt grön omställning inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030. Utbildningsprogram genomförs inom SI Public Sector Innovation Programme.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet har under de senaste tre åren genomfört ett utbildningsprogram i samarbete med universitet i Afrika söder om Sahara om innovation för chefer inom hälsosektorn. "Vi behöver verkligen dessa typer av ansträngningar för att uppnå hållbar hälsa. Programmet ger deltagarna verktyg att arbeta tillsammans för att hantera komplexa utmaningar", säger Dr. Rawlance Ndejjo, ansvarig för en av programmodulerna.
Nyheter
På Drottningholms Slottsteater diplomerades den 5 september 2023 fem läkare, 10 arbetsterapeuter och 10 fysioterapeuter i en högtidlig diplomeringsceremoni med H.M. Drottningen. Diplomeringsceremonin är avslutningen på Karolinska Institutets magisterutbildningar om demens som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.
Nyheter
Efter att ha gått KI:s kapacitetsbyggande program för ledare inom kvinnors och barns hälsa har Tiwonge Gondwe-Mwangonde använt kunskaperna för att minska förlossningsskador i Malawi. Nu initierar hon nya utbildningar för regionens barnmorskor.
Nyheter
När Rebecca Furaha sökte utbildningar som kunde hjälpa henne att förbättra mödravården i Kongo-Kinshasa fann hon en vidareutbildning från KI. Nu driver hon samarbetsprojekt för att höja kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa bland landets unga.
Nyheter
Kursen Koordineringsinsatser - att koordinera sjukskrivnings- & rehabiliteringsprocessen har sedan starten 2010 utbildat över femtonhundra rehabkoordinatorer från hälso- och sjukvården och företagshälsan om regelverket för sjukskrivnings- och rehabprocessen. I år har utbildningen genomförts i 50 kursomgångar vilket firades med en inspirationsdag på KI:s campus för alla tidigare deltagare.
Nyheter
Den webbaserade utbildningen Introduktion till svensk hälso- och sjukvård för personal med utländsk utbildning har sedan starten haft över 1 500 deltagare. Nu har den uppdaterats för att säkerställa att den är fortsatt relevant för personer med utbildning från länder utanför EU/EES i processen mot en svensk legitimation.
Nyheter
Då folkhälsospecialisten Harriet Nakigozi upptäckte utbildningen ”Managing innovation for sustainable health” så var hon mitt i sin forskarutbildning. Trots det skickade hon in en ansökan. Snart visade det sig vara helt rätt beslut då de båda utbildningarna korsbefruktade varandra.
Nyheter
När Tewodros Seyoum ville stärka sin kompetens och ledarskapsförmåga som barnmorska i hälso- och sjukvården var KI:s utbildning ett självklart val. Här fick han nycklarna till ett mer aktivt ledarskap och en kunskap som bidrar till att stärka Etiopiens hälsovård.
Nyheter
Karolinska Institutet och Uppsala universitet lanserar en öppen webbaserad föreläsningsserie i första hand för personal som jobbar inom sjukhusvården i Uppsala och Stockholm. Målsättningen är att öka kunskapen om precisionsmedicin hos personalen och bidra till att framstegen inom området kommer fler patienter till godo.
Nyheter
Psyk-E bas är ett utbildningspaket i psykiatri för yrkesverksamma inom vård och omsorg som genomförs i studiecirkelformat på den egna arbetsplatsen. Utbildningarna, som har haft tusentals deltagare från olika kommuner och regioner i hela landet, fyller 10 år. Nu ser kursledningen fram emot att fortsätta att utvidga programmet för att bland annat inkludera etik och bemötande.
Nyheter
På Drottningholms Slottsteater diplomerades den 6 september 2022 två tandläkare, tre tandhygienister och en logoped i en högtidlig diplomeringsceremoni med H.M. Drottningen. Diplomeringsceremonin är avslutningen på Karolinska Institutets multiprofessionella uppdragsutbildning om kognitiv svikt som ges i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.
Nyheter
Vi träffar Lisa Smeds Alenius, ny kursansvarig för den uppskattade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1 på 30 hp. Sedan starten har över 3 000 deltagare gått utbildningen. Den har nyligen uppdaterats för att säkerställa att den är fortsatt relevant för chefer och ledare inom hälso- och sjukvården. Nu öppnar anmälan för nästa omgång som har planerad start våren 2023.
Nyheter
Sveriges första uppdragsutbildning i Thoraxkirurgisk vård och omvårdnad, 7,5 hp, startar på Karolinska Institutet HT 2022. Initiativtagare och ansvariga för utbildningen är Malin Stenman, leg. sjuksköterska, institutionen för molekylär medicin och kirurgi och Carolin Nymark, leg. sjuksköterska, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.
Nyheter
Karolinska Institutet erbjuder inom kort en förberedelsekurs för läkare utbildande utanför EU/EES. Uppdraget kommer från Sveriges läkarförbund som beviljats 5,7 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen i syfte att förbättra möjligheterna för utlandsutbildade läkare att klara kunskapsprovet för svensk läkarlegitimation.
Nyheter
KI har startat en uppdragsutbildning på 7,5 hp för rektorer och skolledare för att öka deras praktiska och teoretiska kunskaper om vilka hälsoproblem som påverkar skolgång och inlärning. Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”. Ca 50 rektorer från hela landet deltar och den kommer att pågå fram till april 2022.
Nyheter
I september 2021 börjar tredje omgången av magisterutbildningen i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Utbildningen, som tagits fram i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet, syftar till att ge fördjupade kunskaper om demens kopplat till de båda professionerna. Årets omgång har sett nästan en fördubbling i antalet anmälda, från 11 till över 20.
Nyheter
På Drottningholms Slottsteater den 17e september 2021 diplomerades fem nya Silvialäkare, sex Silviaarbetsterapeuter och fyra Silviafysioterapeuter av H M Drottningen. Diplomeringsceremonin är avslutningen på Karolinska Institutets Magisterutbildning i demensvård på 60 hp. Deltagarna kan efter diplomeringen nu stolt titulera sig Silvialäkare, Silviaarbetsterapeut eller Silviafysioterapeut.
Nyheter
Karolinska Institutet har återigen beviljats finansiellt stöd från Svenska Institutet (SI) för att genomföra två kapacitetshöjande utbildningsprogram för yrkesverksamma i Afrika. Utbildningsprogrammen kommer att ges på distans under 2021-2022.
Nyheter
Just nu deltar tre arbets- och fysioterapeuter inom äldreomsorgen i Stockholms stad i Karolinska Institutets 1-åriga magisterutbildning i demensvård. Vi träffar några av dessa deltagare för att höra vad utbildningen betytt för deras kompetensutveckling och för deras arbetsplats.
Nyheter
Karolinska Institutet har tagit fram en ny utbildning, "Motiverande ledarskap”, som riktar sig till ledare och chefer. Den är på 7,5 högskolepoäng och använder MI (Motivational Interviewing) och beteendeanalys (OBM) för att vidga ledarskapsbegreppet. En av kursledarna, John Sjöberg, tror att det efter stora förändringar som coronapandemin krävs ledare som reflekterar kring vad som gjorts för att skapa en effektiv och interaktiv kommunikationskultur under förändringsarbetet.
Nyheter
Uppdragsutbildningen Koordinering av rehabprocessen har sedan starten 2010 varit en efterfrågad och uppskattad utbildning som genomförts i 40 kursomgångar. Över tusen koordinatorer av rehabinsatser inom hälso- och sjukvård samt företagshälsa har utbildats om regelverket för sjukskrivnings- och rehabsprocessen. I efterdyningarna av corona-pandemin tror kursledaren Anna Sporrong att kunskaperna kommer behövas mer än någonsin.
Nyheter
I dag lanseras covid-19-utbildningarna för vårdpersonal som Karolinska Institutet fått i uppdrag av Socialstyrelsen att ta fram. Efter drygt en veckas intensivt arbete är två e-utbildningar klara.
Nyheter
Karolinska Institutet har i dag fått i uppdrag av Socialstyrelsen att arrangera träning och övning för bland annat vårdpersonal i hantering av personlig skyddsutrustning, med anledning av covid-19. Det är Kunskapscentrum för katastrofmedicin vid Karolinska Institutet som får uppdraget att utbilda, träna och öva personal.
Nyheter
Sedan 2017 har förlossningsvården i Stockholmsområdet erbjudit sin personal en utbildning om förlossningsskador från Karolinska Institutet. Syftet är att barnmorskor och läkare ska bli bättre på att förebygga, diagnostisera och behandla bristningar som kvinnor får vid vaginala förlossningar. På BB Karolinska i Solna har utbildningen lett till en halvering av förlossningsskadorna.
Nyheter
Till hösten kommer kursen ”Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering 4,5 hp” erbjudas som uppdragsutbildning. Utbildningen, som riktar sig till legitimerad sjukvårdspersonal, har tidigare getts som en längre fristående kurs på Karolinska Institutet. Intresset för den fristående kursen är mycket stort med många fler sökande än platser. Kursledarna belönades nyligen med 2019 års Gyllene Äpple* för sitt arbete med att utveckla den fristående kursen.
Nyheter
Just nu deltar tre medarbetare från Stockholms stad i Karolinska Institutets 2-åriga magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Utbildningen går på halvfart och ges helt på distans.
Nyheter
Antalet barn som helammas under de första månaderna efter förlossning fortsätter att minska visar ny statistik från Socialstyrelsen, en trend som Region Stockholm nu vill vända. Under 2020 kommer omkring 60 sjuksköterskor som arbetar inom barnhälsovården i Region Stockholm gå poänggivande fördjupningskurser i amning vid Karolinska Institutet. Kursen ska ge barnsjuksköterskorna redskap att på ett praktiskt, medicinskt och psykologiskt plan bättre kunna stötta föräldrar i behov av amningsstöd.
Nyheter
Sektionen för fysioterapi utvecklar i samarbete med enheten för uppdragsutbildning ett introducerande informations- och utbildningsmaterial för fysioterapeuter som stöd på vägen mot svensk legitimation.
Nyheter
Torsdagen den 11 april glimrade det i Bernadottebiblioteket på Slottet, när fyra nya stolta Silvialäkare diplomerades av H M Drottningen i egen hög person.
Nyheter
Lena Nilsson tillhör den första kullen som tog examen från den tvååriga magisterutbildningen i demensvård på Karolinska Institutet. Utbildningen har gett henne tillgång till den senaste forskningen inom demensområdet och en vana att söka upp information för användning i den kliniska verksamheten.
Nyheter
Madelene Bruce Danielsson tillhör den första kullen fysioterapeuter som tog examen från den tvååriga magisterutbildningen i demensvård på Karolinska Institutet. Utbildningen har givit henne flera redskap i sitt arbete med personer med demenssjukdom. Madelene kan nu, på ett lättare sätt, vara drivande i att öka kunskapen hos kollegor samt att förbättra samarbetet mellan olika yrkesgrupper.
Nyheter
Två deltagare berättar mer om kursen Avancerad träningsfysiologi.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11