Detta har hänt i Macchiarini-ärendet

De uppmärksammade händelserna kring Paolo Macchiarini, tidigare gästprofessor och forskare anställd vid Karolinska Institutet och som läkare anställd vid Karolinska Universitetssjukhuset, har lett till flera utredningar och omfattande åtgärder. Här följer en översikt av händelseförloppet.

Flera åtgärder har genomförts och planeras som en följd av de brister som framkommit i samband med Macchiarini-ärendet. Åtgärderna utgår från rekommendationerna i bland annat den oberoende utredning som leddes av Sten Heckscher och internrevisionen av Clintec, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, där Paolo Macchiarini tidigare var anställd.

2010: Bakgrund

Hösten 2010. Paolo Macchiarini rekryteras till Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset

Paolo Macchiarini rekryteras som gästprofessor till Karolinska Institutet, KI, för att bedriva grundforskning inom området regenerativ medicin/stamcellsbiologi. Samtidigt anställs han på deltid som överläkare och kirurg på Karolinska Universitetssjukhuset.

2011–2012. Tre patienter får konstgjorda luftstrupar inopererade

Paolo Macchiarini genomför tre transplantationer av stamcellsbeklädda syntetiska luftstrupar på Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt sjukhuset genomförs operationerna som vård på så kallad vitalindikation – det vill säga ett försök att rädda patienternas liv när inga andra alternativa behandlingar återstår. I november 2011 publicerar Macchiarini en artikel i The Lancet som beskriver operationen av den första patienten.

2012. Patient avlider

Den andra patienten av de tre patienter som opererats vid Karolinska Universitetssjukhuset avlider några månader efter operationen.

2013. Sjukhus sätter stopp för fler operationer

Karolinska Universitetssjukhuset stoppar alla fortsatta operationer med syntetiska luftstrupar och beslutar att inte förlänga Paolo Macchiarinis anställning som kirurg.

December 2013. Fortsätter operera i Ryssland

Paolo Macchiarini inleder kliniska studier i Krasnodar, Ryssland, där patienter ska opereras i forskningssyfte. Det är en bisyssla som har godkänts av hans institution på KI.

2014: Forskning ifrågasätts

Januari 2014. Ytterligare en patient avlider

Den första patienten som opererats vid Karolinska Universitetssjukhuset i juni 2011 avlider.

Juni 2014. Första anmälan om misstanke om oredlighet i forskning

En första anmälan, av en belgisk forskare, inkommer till KI. Denne anmäler Paolo Macchiarini för oredlighet i forskning, forskningsfusk. Rektor, som enligt högskoleförordningen är skyldig att utreda misstanke om oredlighet i forskning, vänder sig till KI:s etikråd för yttrande.

Juni, augusti och september 2014. Andra och tredje anmälan om misstanke om oredlighet i forskning

Två olika anmälningar om misstanke om forskningsfusk lämnas in av fyra läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset. Enligt anmälarna har forskningsresultat beskrivits på ett alltför positivt sätt i sju av Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar som de menar felaktigt återspeglar patienternas tillstånd och implantatens funktion efter operationerna. De fyra läkarna är även forskare vid KI och tre av dem är medförfattare till några av de anmälda artiklarna.

Augusti 2014. Paolo Macchiarini bemöter första anmälan

Paolo Macchiarini inkommer med svar på den första anmälan.

November 2014. KI begär externt yttrande

KI uppdrar åt Bengt Gerdin, professor emeritus vid Uppsala universitet, att som sakkunnig granska materialet i ärendet som gäller den andra och den tredje anmälan mot Macchiarini och att inkomma med ett yttrande.

2015: Yttranden och beslut går isär

Mars 2015. KI:s etikråd kommenterar första anmälan

Etikrådet vid KI lämnar sitt yttrande över anmälan från den belgiske forskaren. Etikrådet skriver att de frågor som tas upp av forskaren är av vetenskapsteoretiskt slag snarare än av forskningsetiskt slag och att anklagelserna om oredlighet i forskning saknar grund.

April 2015. Paolo Macchiarini bemöter andra och tredje anmälan

Paolo Macchiarini och medförfattare inkommer med svar på den andra och tredje anmälan mot honom, som avser sju olika artiklar.

April 2015. KI friar Paolo Macchiarini i första ärendet

KI bedömer att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till forskningsfusk enligt den anmälan som lämnades in av den belgiske forskaren i juni 2014, som etikrådet yttrat sig om.

13 maj 2015. Externt yttrande: Oredlighet i forskning

Bengt Gerdin överlämnar sitt särskilda yttrande till Karolinska Institutet. Hans slutsats är att Macchiarini gjort sig skyldig till oredlighet i forskning i de artiklar som de fyra läkarna anmält.
Särskilt yttrande avseende sju olika uppsatser med huvud- eller medförfattare från Karolinska Institutet

Juni 2015. Macchiarini bestrider

Paolo Macchiarini och medförfattare inkommer med yttranden över Bengt Gerdins särskilda yttrande och bestrider oredlighet i forskning.

22 juni 2015. Vetenskapsrådet stoppar forskningsbidrag

Vetenskapsrådet beslutar att avbryta utbetalningen av bidrag till Paolo Macchiarini. Myndigheten säger i sitt beslut att forskaren genom sitt handlande visat sig klart olämplig att uppbära bidrag från Vetenskapsrådet.

28 augusti 2015. KI friar Paolo Macchiarini i andra och tredje ärendet

KI konstaterar vid en sammantagen bedömning att Paolo Macchiarini inte gjort sig skyldig till forskningsfusk, men säger samtidigt att hans forskning inte uppfyllt KI:s och vetenskapssamhällets högt ställda krav på kvalitet. KI:s bedömning görs med hänvisning till att ny information har framkommit genom Paolo Macchiarinis och övriga medförfattares yttranden som svar på Bengt Gerdins särskilda yttrande. En sammanfattning av skillnaderna mellan Bengt Gerdins slutsats och KI:s beslut återfinns i KI:s beslut 2 under ”Överväganden och bedömning”.

Beslut 1 i ärende om misstanke om oredlighet i forskning angående professor Paolo Macchiarini

Beslut 2 i ärende om misstanke om oredlighet i forskning angående professor Paolo Macchiarini

November 2015. Paolo Macchiarini anställs som forskare ytterligare ett år

Paolo Macchiarinis gästprofessur vid KI avslutas och han får en tidsbegränsad anställning som forskare vid KI till och med 30 november 2016.

December 2015. Extern granskare står fast

Bengt Gerdin står fast vid sin slutsats efter att på eget initiativ ha gått igenom KI:s beslut att fria Paolo Macchiarini och det utredningsmaterial som inkommit efter hans egen granskning. Bengt Gerdin mejlar sina slutsatser till rektor Anders Hamsten.

Januari 2016: Ny allvarlig kritik förs fram

Januari 2016. Vanity Fair publicerar nya anklagelser

Tidningen Vanity Fair publicerar en artikel där Paolo Macchiarini anklagas för att ha ljugit om bland annat sitt CV. KI påbörjar en utredning för att granska riktigheten i det CV som Paolo Macchiarini lämnat till KI i samband med sin anställning.

13, 20 och 27 januari 2016. SVT-dokumentären Experimenten

Dokumentärserien Experimenten sänds i SVT i tre delar. Dokumentären som följer Paolo Macchiarini visar hur patienter far illa och dör i efter transplantationer med artificiella luftstrupar och väcker många vård- och forskningsetiska frågor. Omvärlden reagerar kraftfullt och resultatet blir en förtroendekris för KI.

28 januari 2016. Felaktigheter i Macchiarinis CV

KI:s första granskning av Paolo Macchiarinis CV är klar och bekräftar att det innehåller flera felaktigheter. Dessa bedöms dock inte vara tillräckligt allvarliga för att motivera avsked eller uppsägning. Den slutliga granskningen är ännu inte klar.
KI:s granskning av Paolo Macchiarinis CV 

Februari 2016: Utredningar och ledningsavgångar

4 februari 2016. Nytt beslut om Macchiarinis anställning som forskare

Paolo Macchiarinis anställning vid Karolinska Institutet kommer inte att förlängas efter den 30 november 2016, beslutar rektor Anders Hamsten.

4 februari 2016. Konsistoriet begär extern utredning av KI:s hantering av ärendet

En extern utredning tillsätts av Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet. Den ska granska Karolinska Institutets hantering av hela ärendet – från rekryteringen av Macchiarini 2010 och framåt – utredningen kommer att ledas av juristen Sten Heckscher. Konsistoriet beslutar samtidigt att ge rektor Anders Hamsten fortsatt förtroende under det att utrednngen genomförs.
Protokoll från konsistoriets möte i februari 2016

13 februari 2016. KI:s rektor Anders Hamsten lämnar

Rektor Anders Hamsten meddelar på DN Debatt att han lämnar sin plats till förfogande. Samtidigt meddelar han att oredlighetsärendet kring forskaren Paolo Macchiarini kommer att öppnas på nytt efter att KI fått in nya uppgifter som väcker frågor kring de uppgifter som ligger till grund för några av Macchiarinis artiklar. KI har dessutom mottagit ännu en anmälan om misstanke om oredlighet i forskning riktad mot Macchiarini.

13 februari 2016. Nobelledamöter avstår från medverkan

Fyra professorer ur Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet avstår från att medverka i Nobelförsamlingens arbete under den tid som utredning pågår i Macchiarini-ärendet. Det är avgående rektor, professor Anders Hamsten, dekanen för forskning, professor Hans-Gustaf Ljunggren, samt professorerna Katarina Le Blanc och Urban Lendahl. Samtliga kommer att omfattas av Sten Heckschers utredning.

15 februari 2016. Karin Dahlman-Wright går in som ställföreträdande rektor

Prorektor Karin Dahlman-Wright går in och fullföljer rektors uppgifter som ställföreträdande rektor.

17 februari 2016. Karin Dahlman-Wright föreslås bli vikarierande rektor

KI:s styrelse, konsistoriet, beslutar att hos regeringen begära att Karin Dahlman-Wright förordnas som vikarierande rektor för Karolinska Institutet efter Anders Hamsten. Samtidigt fattas beslut om att inleda en rekrytering av ny rektor.

18 februari 2016. Vikarierande rektor tillsätts av regeringen

Regeringen beslutar att anställa Karin Dahlman-Wright som vikarierande rektor vid Karolinska Institutet. Dahlman-Wright är Karolinska Institutets prorektor sedan den 1 januari 2016 och är professor i molekylär endokrinologi sedan 2009.

Februari 2016. Oredlighetsärende återupptas

Vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright beslutar att öppna oredlighetsärendet som rör Paolo Macchiarini på nytt och att de totalt sju vetenskapliga artiklarna ska bedömas av expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN.
Oredlighetsärendet kring Macchiarini lämnas till CEPN

19 februari 2016. Anställningsrutiner skärps

Rekryteringsutskottet vid KI skärper och förtydligar rutinerna vad gäller granskningen av sökande till anställningar.

22 februari 2016. Dekan för forskning avgår

Dekan för forskning Hans-Gustaf Ljunggren begär entledigande från sitt uppdrag med hänvisning till Macchiarini-ärendet.

22 februari 2016. Rektorsråd avgår

Professor Jan Carlstedt-Duke begär att få lämna sitt uppdrag som rektorsråd med hänvisning till Macchiarini-ärendet.

22 februari 2016. Paolo Macchiarini varslas

Paolo Macchiarini, som har en anställning som forskare vid Karolinska Institutet till och med den 30 november 2016, blir underrättad om att KI överväger att avskeda honom.

Mars 2016. Arbete påbörjas för förslag på åtgärder

KI:s vikarierande rektor ger vikarierande prorektor i uppdrag att genomföra en systematisk inventering på KI för att identifiera eventuella brister som behöver åtgärdas. I uppdraget ingår också att vid behov föreslå åtgärder.

Mars 2016. CEPN utreder Macchiarinis artiklar på nytt

KI:s vikarierande rektor beslutar att Paolo Macchiarinis vetenskapliga artiklar ska granskas på nytt, den här gången av expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN. Den nya utredningen gäller de sju vetenskapliga artiklar som Bengt Gerdin i ett särskilt yttrande bedömt som oredlighet i forskning, men som KI:s tidigare rektor beslutat ej vara oredlighet i forskning.

3 mars 2016. Regeringen beslutar om nomineringsgrupp

Regeringen fattar beslut om att ge en nomineringsgrupp uppdraget att komma med förslag som innebär delvis nya ledamöter i Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet.

5 mars 2016. KI beslutar att se över etikrådet

KI beslutar att det är nödvändigt att klargöra arbetet med forskningsetik vid KI och att etikrådets roll behöver ses över.

18 mars 2016. Sakkunnig utses för granskning av oredlighetsärende

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN uppdrar åt professor Eva Ekblad att som sakkunnig granska ärendet som gäller artikeln Experimental orthotopictransplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats, publicerad i Nature Communications, 15 april 2014.

23 mars 2016. KI beslutar att avskeda Macchiarini

Personalansvarsnämnden fattar beslut om att avskeda Paolo Macchiarini från sin tidsbegränsade anställning som forskare vid KI.

1 april 2016. Nya styrelseledamöter föreslås

Regeringen får förslag på ledamöter till KI:s styrelse, konsistoriet, som gäller de ledamöter i konsistoriet som utses av regeringen.

21 april 2016. Nya styrelseledamöter tillsätts

Regeringen beslutar om nya regeringsutsedda ledamöter till konsistoriet. Beslutet följer det förslag som lämnats av regeringens nomineringsgrupp.

22 april 2016. Nytt ärende utreds av KI

Karolinska Institutet beslutar att utreda ett nytt ärende om misstanke om oredlighet i forskning där Paolo Macchiarini är delaktig forskare. Fallet gäller en vetenskaplig artikel publicerad i Respiration 2015 som upptäckts vid universitetets inventering av misstänkt oredlighet i forskning vid KI.

Maj 2016. Ytterligare anmälan om misstänkt oredlighet i forskning

De fyra läkarna som anmälde Paolo Macchiarini 2014 skickar in ytterligare en anmälan om misstanke om oredlighet i forskning. Anmälan gäller en artikel som redan ingår i KI:s utredning.

22 juni 2016. Paolo Macchiarini delges misstanke i brottsutredning

Åklagare delger Paolo Macchiarini misstanke om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

21 juni 2016. KI utser ny dekan för forskning

Professor Anders Gustafsson, tidigare dekan för forskarutbildning, utses till ny dekan för forskning vid Karolinska Institutet.

9 juli 2016. Sakkunnig överlämnar rapport till CEPN

Sakkunning Eva Ekblad noterar i ett yttrande att det finns oklarheter vad gäller djurexperimenten som artikeln Experimental orthotopictransplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats publicerad i Nature Communications 15 april 2014, baserar sig på.

Augusti–september 2016: Extern utredning klar

30 augusti 2016. Ytterligare anmälan om misstänkt oredlighet i forskning

Ytterligare en anmälan om misstänkt forskningsfusk inkommer till Karolinska Institutet. Det gäller en vetenskaplig poster som använts för att presentera Paolo Macchiarinis forskning på en vetenskaplig konferens 2012.

31 augusti 2016. Kjell Asplunds externa utredning presenteras

Kjell Asplunds utredning ”Fallet Macchiarini” har granskat omständigheterna kring Paolo Macchiarinis verksamhet på Karolinska Universitetssjukhuset. Utredningen riktar skarp kritik mot sjukhuset men även mot Karolinska Institutet. Utredaren konstaterar bland annat att operationerna var forskning och inte vård samt att KI var pådrivande i rekryteringen av Macchiarini, som inledningsvis anställdes både på sjukhuset och KI.

Karolinska Institutet kommenterar Asplunds utredning

2 september 2016. Konsistoriets ordförande Lars Leijonborg avgår

Lars Leijonborg meddelar ministern för högre utbildning och forskning att han slutar som ordförande i styrelsen för Karolinska Institutet (konsistoriet) med hänvisning till Macchiarini-ärendet.

5 september 2016. Sten Heckschers utredning och internrevision presenteras

Sten Heckschers utredning ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet”, kritiserar KI på flera punkter: - för en nonchalans mot regler, - för att rekryteringen av Macchiarini år 2010 och beslutet att förlänga hans anställning 2013 och 2015, drevs igenom i olämpliga former, - för del i ansvaret för de genomförda transplantationerna vid Karolinska Universitetssjukhuset, - för brister i uppföljningen av Macchiarinis forskning vid KI, - för att inte ha utrett hans bisysslor ordentligt och - för att hanteringen av ärenden om oredlighet hade brister. Samma dag presenteras KI:s internrevision av Clintec, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, där Paolo Macchiarini varit anställd som forskare.

Den externa granskningen av Karolinska Institutets hantering kritiserar KI på flera punkter. Artikel och två presskonferenser från den 5 september 2016.

Karolinska Institutet kommenterar Heckschers utredning av Macchiarini-ärendet

Utredningen ”Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet” (pdf)

Heckscher: ”Mycket förvånade under utredningens gång”

Institutionsgranskningen av Clintec

6 september 2016. Konsistoriet uppdrar åt rektor att ta fram åtgärdsplan

Karolinska Institutets styrelse, konsistoriet, ger KI:s rektor i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för hur KI ska komma tillrätta med de allvarliga brister som Heckscher-utredningen pekar på. Planen ska presenteras vid ett styrelsesammanträde den 10 oktober.

9 september 2016. Yttrande från CEPN

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, lämnar sitt yttrande med bedömningen att Paolo Macchiarini och medförfattare har gjort sig skyldig till vetenskaplig oredlighet i forskning i artikeln Experimental orthotopictransplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats, publicerad i Nature Communications, 15 april 2014.

September 2016. Hjärt-Lungfonden kräver tillbaka anslag

Hjärt-Lungfonden begär att få tillbaka anslag om sammanlagt 1,1 miljoner kronor från KI som fonden beviljat Paolo Macchiarini under åren 2012–2014.

19 september 2016. Vikarierande rektor begär utredning

KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright begär att Karolinska Universitetssjukhuset skyndsamt utreder möjliga brister i djurhanteringen i djuranläggningen där Paolo Macchiarini bedrivit sin forskning med anledning av CEPN:s yttrande den 9 september.

10 oktober 2016. Konsistoriet ställer sig bakom åtgärdsplan

Konsistoriet beslutar att ställa sig bakom inriktningen för rektors åtgärdsplan, som är en följd av Heckschers externa utredning av KI:s hantering av Macchiarini-ärendet samt KI:s internrevision av Clintec, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik. Utredningen och internrevisionen har pekat på brister och lämnat rekommendationer som ligger till grund för åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen bygger på tre huvudområden: Den interna kulturen och ledarskapet vid KI, kvalitetsfrågor inklusive regelefterlevnad samt organisationsfrågor där gränssnittet mot Karolinska Universitetssjukhuset ingår.

Efter Heckscher-utredningen: Åtgärdsplan klar för KI. Åtgärdsplanen (pdf)

12 oktober 2016. Utredning om brister i djurhantering

Dåvarande FoU-direktören vid Karolinska Universitetssjukhuset inkommer med en rapport på begäran av KI:s rektor om skyndsam utredning av möjliga brister i djurhanteringen.

24 november 2016. Ny styrelseordförande tillsätts av regeringen

Regeringen utser fyra nya ledamöter i konsistoriet. Ny ordförande blir Mikael Odenberg, tidigare statsråd och generaldirektör för Svenska kraftnät. Övriga nya regeringsutsedda ledamöter är Liselotte Höjgaard, sedan 2000 avdelningschef vid Rigshospitalet i Köpenhamn, Björn Stensaker, professor vid insitutet för pedagogik vid Universitetet i Oslo, och Göran Stiernstedt, konsult och rådgivare i den statliga kunskapsstödsutredningen.

KI:s nya styrelseordförande: ”Det finns skäl att göra omtag”

20 december 2016. KI beslutar på nytt i oredlighetsärende

Karolinska Institutet fattar beslut i ett oredlighetsärende som rör Paolo Macchiarini och som expertgruppen för oredlighet i forskning vid CEPN yttrat sig om. KI:s beslut är att Macchiarini och tre medförfattare anses vara skyldiga till oredlighet i forskning när det gäller artikeln i Nature Communications från 2014. För två av författarna, som är mer juniora, finns förmildrande omständigheter.

20 december 2016. Professor i Nobelförsamlingen avgår

Urban Lendahl, professor i genetik vid institutionen för cell- och molekylärbiologi vid Karolinska Institutet, väljer att avgå som ledamot i Nobelförsamlingen. Skälet är hans agerande i Macchiarini-ärendet.

December 2016. Beslut om extern utredning om djurhållningen

Baserat på FoU-direktörens rapport daterad 12 oktober 2016, beslutar KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright och Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom att tillsätta en extern utredare för att utreda om det funnits brister i översynen av djurhållningen och hur den så fall kan förbättras. Patricia Hedenqvist, docent i försöksdjursmedicin vid SLU, tillfrågas att ansvara för utredningen.

19 mars 2017. Patient avlider

Den sista av de tre patienter som fått en artificiell luftstrupe inopererad av Paolo Macchiarini på Karolinska Universitetssjukhuset avlider på ett sjukhus i USA.

Kommentar till att patient avlidit som fått konstgjord luftstrupe inopererad på Karolinska Universitetssjukhuset

21 mars 2017. Forskningsartikel dras tillbaka

Artikeln “Experimental orthotopic transplantation of a tissue-engineered oesophagus in rats” publicerad i Nature Communications år 2014, dras tillbaka av författarna, med hänvisning till de tekniska brister som framkommit i granskningar av artikeln.

2017: Ny rektor utses

27 april 2017. Ole Petter Ottersen beslutas bli ny rektor

Regeringen beslutar att utse Ole Petter Ottersen till ny rektor vid Karolinska Institutet på förslag av konsistoriet. Den nye rektorn tillträder sin tjänst den 1 augusti 2017.

Ole Petter Ottersen om att bli ny rektor för Karolinska Institutet

30 september 2017. Utredning om Paolo Macchiarinis djurförsök

I en extern utredning om Paolo Macchiarinis djurförsök vid djuravdelningarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (2011–2016), framkommer brister i kontrollen runt Macchiarinis grupp och deras sätt att utföra djurexperiment och följa etiska tillstånd. Utredningen beställdes i december 2016 av KI:s vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright och Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusdirektör Melvin Samsom.

Utredning om Paolo Macchiarinis djurförsök

12 oktober 2017. Förundersökningar läggs ner

Åklagarmyndigheten beslutar att lägga ner förundersökningarna mot Paolo Macchiarini som gäller operationer av luftstrupar och ytterligare operation som utförts på Karolinska Universitetssjukhuset där han tidigare varit anställd kirurg.

30 oktober 2017. CEPN yttrar sig om sex artiklar

Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN, lämnar sitt yttrande avseende sex artiklar till vilka Paolo Macchiarini är huvudförfattare. Samtliga författare ska inkomma med yttranden innan rektor vid Karolinska Institutet fattar beslut i ärendet.

9 november 2017. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kritiserar KI

UKÄ riktar allvarlig kritik i ett tillsynsbeslut mot KI som gäller frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska Institutet under perioden 2013 till 2016. UKÄ har granskat ett antal frågor som faller inom ämbetets tillsynsansvar.

2018: Forskare fälls för oredlighet i forskning och förundersökning återupptas

30 januari 2018. Forskare fälls för oredlighet i forskning

Rektor Ole Petter Ottersen beslutar att fälla fyra forskare för oredlighet i forskning. Ärendet gäller artikeln ”Autologous peripheral blood mononuclear cells as treatment in refractory acute respiratory distress syndrome” som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Respiration 2015. Paolo Macchiarini är huvudförfattare.

25 juni 2018. Sju forskare fälls för oredlighet i forskning

I ett beslut av Karolinska Institutets rektor den 25 juni 2018 fälls sju forskare för oredlighet i forskning. Ärendet gäller sex artiklar i de vetenskapliga tidskrifterna The Lancet, Biomaterials, Journal of Biomedical Materials Research och Thoracic Surgery Clinics där Paolo Macchiarini är en av huvudförfattarna. Karolinska Institutet begär av samtliga tidskrifter att artiklarna dras tillbaka.

11 december 2018. Åklagaren beslutar återuppta förundersökningen

Överåklagare Mikael Björk meddelar att förundersökningen kring operationer av patienter som fått syntetiska luftstrupar inopererade vid Karolinska Universitetssjukhuset återupptas. Brottsmisstanken gäller vållande till kroppsskada, grovt brott.

10 juni 2019. Högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd

Flera av de forskare som förklarats oredliga 25 juni 2018 ville överklaga beslutet rättsligt. 10 juni 2019 kommer beskedet att något prövningstillstånd inte kommer att ges av Högsta förvaltningsdomstolen.

29 september 2020. Åtal väcks

Överåklagare Mikael Björk meddelar att Paolo Macchiarini kommer att åtalas, misstänkt för grov misshandel i samband med tre operationer på Karolinska Universitetssjukhuset.

7 januari 2022. Datum för rättegång (tingsrätten) meddelas

Rättegången i Solna tingsrätt kommer att inledas 27 april och hålla på till 23 maj. Sammanlagt planeras för 13 förhandlingsdagar.

16 juni 2022. Solna tingsrätts dom

Solna tingsrätt dömer Paolo Macchiarini för vållande till kroppskada, grovt brott, i ett fall. Han frikänns på två av tre åtalspunkter. Påföljden bestäms till villkorlig dom. Domen kan överklagas fram till 7 juli.

29 juni 2022. Dom överklagas

Åklagarsidan överklagar domen i Solna tingsrätt från den 16 juni till Svea hovrätt. Det är nu Svea hovrätt som bestämmer tid för huvudförhandling.

20 februari 2023. Datum för rättegång (hovrätten) meddelas

Rättegången i Svea hovrätt kommer att inledas den 17 april och hålla på till 24 april. Sammanlagt planeras sju förhandlingsdagar.

21 juni 2023. Svea hovrätts dom

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer Paolo Macchiarini för tre fall av grov misshandel till fängelse i två år och sex månader. Domen kan överklagas fram till 19 juli.

20 september 2023. Forskare fälls för oredlighet i forskning

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning beslutar att tre forskare gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Ärendet gäller artikeln “The first tissue-engineered airway transplantation: 5-year follow-up results” som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Lancet 2014. Paolo Macchiarini är korresponderande författare. Karolinska Institutet begär att tidskriften drar tillbaka artikeln.

5 oktober 2023. Forskare fälls för oredlighet i forskning

Nämnden för prövning av oredlighet i forskning beslutar att fyra forskare gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning. Ärendet gäller artikeln “Viability and proliferation of rat MSCs on adhesion protein-modified PET and PU scaffolds” som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Biomaterials 2012. Paolo Macchiarini är korresponderande författare. Karolinska Institutet begär att tidskriften drar tillbaka artikeln.

27 oktober 2023. The Lancet drar tillbaka artiklar 

Den medicinska tidskriften The Lancet drar tillbaka två artiklar av Paolo Macciarini, samt två medförfattare. Detta baserar sig på Nämnden för oredighet i forskning (NPOF) beslut från slutet av september 2023. Artiklarna som dras tillbaka beskriver resultat från en luftrörstransplantation som Paolo Macchiarini utförde i Barcelona år 2008. 

30 oktober 2023. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd 

Högsta domstolen har gått igenom materialet i målet om transplantationer av luftstrupar och kommit fram till att det inte finns skäl att meddela prövningstillstånd. Det innebär att målet inte tas upp till prövning. Hovrättens dom står därmed fast. Hovrätten bedömde gärningarna som tre fall av grov misshandel och dömde läkaren till fängelse i två år och sex månader.

3 januari 2024. Tidskriften Biomaterials återkallar artikel

Den vetenskapliga tidskriften Biomaterials återkallar en artikel som rör Paolo Macciarinis tid vid KI. Npof, Nämnden för prövning av oredlighet i forskning, granskade under hösten 2023 artikeln och kom fram till att tre av artikelförfattarna gjort sig skyldiga till oredlighet i forskning.