Publicerad: 2019-08-27 12:44 | Uppdaterad: 2024-03-28 11:44

Satsning på nyanlända fysioterapeuter

Sektionen för fysioterapi utvecklar i samarbete med enheten för uppdragsutbildning ett introducerande informations- och utbildningsmaterial för fysioterapeuter som stöd på vägen mot svensk legitimation.

Karolinska Institutet startar i samarbete med Fysioterapeuterna (professions- och fackförbundet för fysioterapeuter) och Sveriges kommuner och Landsting (SKL) ett pilotprojekt som syftar till att utveckla och testa ett yrkesspecifikt informations- och utbildningsmaterial som främjar en effektiv förberedelse inför Socialstyrelsens kunskapsprov eller den 1-åriga kompletterande utbildningen för fysioterapeuter för att erhålla svensk legitimation. Pilotprojektet finansieras via tilldelade främjandemedel från Arbetsförmedlingen som Fysioterapeuterna sökt tillsammans med övriga parter.

Projektets första steg sker under september då en förberedande kurs för 10-20 nyanlända fysioterapeuter genomförs vid KI. Genom denna kurs kommer ett yrkesspecifikt introducerande informations- och utbildningsmaterial att utvecklas, testas samt utvärderas. Materialet ska sedan ligga till grund för en specifik riktad webbaserad preparandkurs som tillgängliggörs för nyanlända fysioterapeuter på väg mot svensk legitimation. 

Kursansvarig är Gabriele Biguet, biträdande programdirektor vid fysioterapeutprogrammet och ansvarig för den 1-åriga kompletterande utbildningen. Gabriele har dessutom flera års erfarenhet av kunskapsprovet för fysioterapeuter vid Karolinska Institutet. Gabriele samarbetar med Petra Hellbom, e-lärandeproducent vid enheten för uppdragsutbildning, med att ta fram den webbaserade kursen.

Karolinska Institutet anordnar på uppdrag av Socialstyrelsen kunskapsprov för arbetsterapeuter, biomedicinska analytiker, fysioterapeuter, optiker samt tandläkare utbildade i och utanför EU och EES. Kunskapsproven vid KI administreras av enheten för uppdragsutbildning.

För frågor kring projektet, kontakta kursansvarig Gabriele Biguet eller projektledare Richard Markstedt.