Publicerad: 2023-09-28 17:43 | Uppdaterad: 2024-03-28 11:54

KI och partners främjar innovation bland chefer inom hälsosektorn i Afrika

Karolinska Institutet har under de senaste tre åren genomfört ett utbildningsprogram i samarbete med universitet i Afrika söder om Sahara om innovation för chefer inom hälsosektorn. "Vi behöver verkligen dessa typer av ansträngningar för att uppnå hållbar hälsa. Programmet ger deltagarna verktyg att arbeta tillsammans för att hantera komplexa utmaningar", säger Dr. Rawlance Ndejjo, ansvarig för en av programmodulerna.

Rawlance Ndejjo
Rawlance Ndejjo Foto: N/A

Programmet, kallat "Managing innovation for sustainable health" (MISH), har pågått sedan 2020 och riktar sig till chefer inom hälso- och andra relevanta sektorer i Demokratiska republiken Kongo, Somalia och Uganda. Fokus ligger på att stärka deras förmåga att framgångsrikt samarbeta över sektorer och använda innovativa metoder för att stärka både förebyggande och kurativ hälsovård i länderna. Det finns ett starkt fokus på att skapa nya sätt att lära och samarbeta.

Dr. Rawlance Ndejjo, föreläsare och forskare vid Makerere University i Uganda, leder den andra modulen om sektoröverskridande samarbete och implementeringsvetenskap. Han förklarar att covid-19-pandemin har belyst vikten av ett holistiskt och multisektoriellt angreppssätt inom hälso- och sjukvården.

– Ett multisektoriellt angreppssätt är viktigt när komplexa utmaningar ska antas. Vi behöver verkligen den här typen av ansträngningar för att uppnå hållbar hälsa. Implementeringsvetenskap behövs för att överbrygga klyftorna mellan evidens och praktik, så att vi kan göra snabbare framsteg när det gäller att uppnå de hälsovinster vi vill nå, säger han.

Man som talar på en konferens.
Rawlance Ndejjo talar på en konferens. Foto: N/A

Utmaningarna när det gäller hälsa i Uganda och angränsande länder är många och kan definieras på olika sätt, enligt Dr. Rawlance Ndejjo.

– Vi har epidemier av infektionssjukdomar som ebola och marburg, vissa påverkar hela regionen. Samtidigt måste vi också hantera konsekvenser av miljökatastrofer och klimatförändringar. Det här är komplexa utmaningar som inte kan lösas enbart inom en sektor, säger han.

Utbildningsprogrammet MISH stärker deltagarnas förmåga att arbeta tillsammans. Som exempel lyfter Dr. Rawlance Ndejjo fram ett projekt som en kursdeltagare i Uganda genomförde.

Kursdeltagaren arbetade för en organisation som ger stöd till hiv-smittade. Till en början hade organisationen separata program för nutrition, jämställdhet, förebyggande av smitta mellan mor och barn och vård av föräldralösa barn. När kursdeltagaren insåg vilken hävstångseffekt mer samarbete kan få, initierade han gemensamma planerings- och samordningsmöten inom organisationen.

– Han argumenterade att samma kvinnor behövde alla de olika programmen och att resultaten skulle bli bättre genom att integrera vissa delar, säger Dr. Rawlance Ndejjo.

Genom att rikta sig till olika sektorer och expertområden når MISH ut till en bred palett av intressenter.

– Alla kursdeltagare fattar beslut inom sina olika områden som påverkar hälsa. Det är verkligen roligt att se hur de börjar se saker på nya sätt under programmet. Med tiden bör vi kunna se små förändringar i grannskap, byar, distrikt och länder, säger Dr. Rawlance Ndejjo.

På vilket sätt är MISH och din modul relevanta i en lokal kontext?

– En av de saker jag älskar med min modul är att den är universellt relevant. När vi skulle hantera covid-19-pandemin blev det uppenbart att vi behövde kunskap och färdigheter från många olika sektorer: utbildning, transport, vattenförsörjning, sanitet, nutrition och ekonomi, till exempel.

Vad behövs för att kunna skala upp det här angreppssättet?

– Till att börja med måste vi identifiera relevanta intressenter. Vi måste också anta det här sättet att tänka tidigt. Om studenter inom ämnen som folkhälsa, samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap lär sig att arbeta tillsammans som ett team, kommer det att bli lättare för dem att arbeta tillsammans som yrkesverksamma. Med kapacitetsstärkande initiativ som MISH kan vi rikta om akademin mot ett multisektoriellt angreppssätt i kursplanerna. Många akademiska discipliner arbetar idag i silos. För att uppnå en kritisk massa behöver vi utbilda lärarna.

Om Dr. Ralwlance Ndejjo

Yrke: Lärare och forskare på Department of Disease Control and Environmental Health på Makerere University i Uganda. Leder den andra modulen på utbildningsprogrammet MISH:

Multisektoriellt samarbete och implementeringsvetenskap.

Det bästa med MISH: “Att höra om alla projekt som kursdeltagarna initierar till följd av det transformativa tänkande de fått till sig under MISH.”

Hur viktigt är samarbetet med lokala universitet?
“De lokala universiteten bidrar med kontextuella exempel och fältarbetsplatser. De identifierar relevanta samarbetspartners från olika sektorer inklusive beslutsfattare och personer i ideell sektor. De lokala universiteten bidrar också med dagligt stöd till kursdeltagarna.”

Om ”Managing innovation for sustainable health”

"Managing innovation for sustainable health (MISH)” är finansierat av Svenska institutet genom SI Public Sector Innovation Programme, som riktar sig till universitet och högskolor. Utbildningsprogrammet genomförs i samarbete med nyckelaktörer inom offentlig sektor i låg- och medelinkomstländer i syfte att främja innovation och hållbarhet i partnerländerna. 

MISH är ett ettårig kapacitetsutvecklingsprogram som genomförs på distans. Målet med MISH är att bidra till innovation inom offentlig sektor i syfte att stödja genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, med särskilt fokus på hållbar hälsa. Utbildningen har tagits fram i partnerskap med innovationsspecialisterna Tinkr och lärosäten i dessa länder; Makerere University (Uganda), Benadir University (Somalia), och University of Kinshasa School of Public Health, (Demokratiska republiken Kongo).

Utbildningsprogrammet genomförs inom ramen för Centre of Excellence for Sustainable Health, ett kompetenscentrum för hållbar hälsa, som Karolinska Institutet har bildat tillsammans med Makerere University i Kampala, Uganda.