Publicerad: 2018-10-26 12:28 | Uppdaterad: 2022-09-14 10:37

"Arbetet med personer med demens har blivit mer personcentrerat"

Madelene Bruce Danielsson tillsammans med H.M. Drottning Silvia vid utbildningens diplomering
Madelene Bruce Danielsson tillsammans med H.M. Drottning Silvia vid utbildningens diplomering.

Madelene Bruce Danielsson tillhör den första kullen fysioterapeuter som tog examen från den tvååriga magisterutbildningen i demensvård på Karolinska Institutet. Utbildningen har givit henne flera redskap i sitt arbete med personer med demenssjukdom. Madelene kan nu, på ett lättare sätt, vara drivande i att öka kunskapen hos kollegor samt att förbättra samarbetet mellan olika yrkesgrupper.

Madelene Bruce Danielsson blev hon klar med magisterutbildningen i demensvård 2018. Utbildningen motsvarar 60 högskolepoäng, är webbaserad och har tagits fram av Karolinska Institutet tillsammans med Stiftelsen Silviahemmet.

Nya kunskaper och redskap som omgående kunde appliceras på arbetsplatsen

”Eftersom studierna är på halvfart, online och jag arbetade deltid gick det jättebra för mig att kombinera studierna med arbetet” berättar Madelene. ”Jag kunde redan under första delkursen börja applicera kunskaperna på min arbetsplats”.

Madelene insåg snabbt att det behövdes mer kunskap om demens internt både bland undersköterskor och sjuksköterskor. Hon tog initiativet till att hålla i mindre internutbildningar för dessa yrkesgrupper. ”Det gör att vi kan samarbeta i gemensamma projekt på ett helt annat sätt!” säger Madelene entusiastiskt. ”För att kunna bemöta personer med demens på bästa sätt räcker det inte med mig, vi måste arbeta i team.”

Utbildningen har också givit Madelene en ökad förståelse för människor och anhöriga som lever med demens. Professionellt har detta betytt mycket: ”Jag har fått ökad kunskap, fler redskap och strategier som jag kan använda mig av och ökade möjligheter att anpassa träningen”.

Madelenes arbete med personer med demens har blivit än mer personcentrerat. ”Det kräver mer tid, man måste lära känna patienten och deras anhöriga. Det fungerar inte med snabba insatser”, betonar Madelene.

Drivande i kvalitetsutveckling och förbättrat samarbete

De nya kunskaperna har förstärkt Madelenes insikt om vikten av att arbeta i team. Hon har bidragit till flera kvalitetshöjande åtgärder på arbetsplatsen, till exempel en mer användbar struktur för regelbundna team-möten med fysioterapeuter, arbetsterapeuter, undersköterskor och sjuksköterskor.

En av målsättningarna med mötena är att försöka förebygga beteendemässiga och psykiska symptom vid demenssjukdom. Mötena sker med en tydlig struktur och relevanta verktyg som checklistor och utnyttjande av det s.k. BPSD-registret*.

Teamet arbetar förebyggande och analyserande, bland annat genom att analysera fallolyckor och att genomlysa läkemedelsanvändningen. ”Utbildningen gör att jag bättre kan påverka och rekommendera vilka metoder vi använder”, berättar Madelene.

Utökat nätverk och kunskapsspridning

Utbildningen ledde även till större nätverk tack vare den fina kontakten som Madelene fick med de andra kursdeltagarna. ”Vi håller fortfarande kontakt och delar information med varandra”. Madelene har fått förfrågningar om att presentera uppsatsen (som handlar om träning utomhus för personer med demenssjukdom i särskilt boende) som hon skrev inom ramen för utbildningen för olika nätverk.

”Det är verkligen roligt att uppsatsen lever vidare och kan bidra till att sprida kunskap om demens inom min yrkeskår”, säger Madelene.

Madelenes råd till presumtiva kursdeltagare

  • Argumentera för ditt deltagande i kursen hos din arbetsgivare som en kvalitetsutveckling för hela verksamheten och inte bara för dig som person.
  • Poängtera för din arbetsgivare att det kommer saknas personal i framtiden och för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare är det viktigt att kunna visa att personalen har kompetens inom demensområdet.
  • När du har blivit antagen, försök att få nya arbetsuppgifter som inkluderar utbildning eller rådgivning på något sätt. Genom att utbilda andra blir kunskapen levande för dig själv och för andra.

Mer information

Madelene har tidigare arbetat inom äldreomsorgen, geriatrisk akutsjukvård och medverkat i kognitiva utredningar och  arbetar idag med utbildning på Stiftelsen Silviahemmet. Du är välkommen att kontakta Madelene om du vill ha mer information om hur hon upplevde utbildningen: madelene.bruce.danielsson@silviahemmet.se.

Läs mer om mer om magisterutbildningen.

 

* Svenska BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens.