Publicerad: 2023-12-19 11:00 | Uppdaterad: 2024-03-28 11:50

KI har utbildat 2 800 instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa

Två personer som håller hand
Foto: Getty images

Instruktörsutbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa utbildar instruktörer som i sin tur utbildar så kallade ”Första hjälpare” som lär sig ingripa vid kriser som har att göra med psykisk ohälsa. Sedan starten år 2011 och fram till och med år 2023 har KI utbildat ungefär 2 800 instruktörer i hela Sverige. Instruktörerna har i sin tur utbildat 50 000 Första hjälpare som lär sig hur man känner igen och ingriper vid psykiska kriser.

Utbildningen, som på engelska heter ”Mental Health First Aid” (MHFA) togs fram i Australien och bygger på internationell evidensbaserad forskning om psykisk hälsa och ohälsa men även på personers egna erfarenheter av psykisk ohälsa. 

Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp. 

Britta Alin Åkerman
Britta Alin Åkerman Foto: Petra Hellbom

Ökad kunskap och förståelse behövs för att bättre stödja människor med psykisk ohälsa 

En av kursledarna sedan start, Britta Alin Åkerman, professor emerita i pedagogik och legitimerad psykolog och psykoterapeut, förklarar varför utbildningen är viktig och angelägen.  

"Med tanke på alla rapporter som kommer om den svenska psykiska ohälsan i befolkningen, krävs att alla resurser sätts in för att stödja och hjälpa personer som har olika former av besvär och psykiska sjukdomar. Det är större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning."

För att bättre stödja människor med psykisk ohälsa behövs såväl ökad kunskap som ökad förståelse för hur den psykiska ohälsan påverkar människors möjlighet till ett gynnsamt liv och goda livsvillkor, förklarar Britta Alin Åkerman.

Första hjälpare lär sig känna igen och ingripa vid psykiska kriser

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa fokuserar på att rädda liv och förhindra självmord och självmordshandlingar, som är den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Den ges i tre olika versioner; vuxen, ungdom och äldre. Den utförs av utbildade instruktörer. Utbildningen för vuxna började ges år 2011 i Sverige. Under år 2012 utvidgades utbildningen till instruktörer som var knutna till verksamhet med unga, främst elevhälsan och från 2013 tillkom instruktörer som huvudsakligen var knutna till äldreomsorgen. Inom alla tre utbildningar har sammanlagt 50 000 Första hjälpare utbildats i hela Sverige. Dessa Första hjälpare lär sig hur man känner igen och ingriper vid psykiska kriser. De lär sig även hur man bekräftar och uppmuntrar till att söka lämplig psykiatrisk hjälp. 

"Den stora spridningen av instruktörer och Första hjälpare i Sverige gör att det också finns stora möjligheter att de insatser som Första hjälpare ger kan ge upphov till synergieffekter. Samverkan i utbildning kan ske mellan regioner och därigenom ge möjlighet till kunskapsspridning i mindre kommuner", säger Britta Alin Åkerman.

Då inget tyder på att den psykiska ohälsan i större utsträckning kommer att minska den närmaste tiden är det sannolikt att det kommer att vara ett fortsatt stort behov av stöd och hjälp till sårbara personer. 

"Jag tror att instruktörsutbildningen kommer att vara relevant en lång tid framöver. Materialet uppdateras ständigt utifrån ny forskning och erfarenhet och anpassas alltid till dagens situation."

Om Instruktörsutbildningen MHFA 

Instruktörsutbildning MHFA ges som uppdragsutbildning och riktar sig till personer med människonära yrken, exempelvis personal inom socialtjänsten, kriminalvården, skolan och polisen. Den omfattar en veckas heltidsutbildning och därefter finns möjlighet till handledning. Kursen ger behörighet att organisera och utföra egna utbildningar i Första hjälpen till psykisk hälsa. Den ges av huvudinstruktörer vid Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska Institutet

Läs mer om MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa