Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Sedan årsskiftet är KI Housing AB en del av KI i stället för att drivas som ett helägt dotterbolag till KI Holding AB. Housing-enheten ligger nu under Lokalförsörjningsenheten på Fastighetsavdelningen och ansvarar för att tillhandahålla, förvalta samt bedriva uthyrning av bostäder till internationella forskare och studenter vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt sambandet mellan för tidig födsel respektive fostertillväxt och risken att utveckla förmaksflimmer upp till medelålder. Studien, som publiceras i JAMA Pediatrics, visar en något förhöjd risk, särskilt hos personer som föddes för tidigt eller som var stora vid födseln. Låg fostertillväxt var förknippat med ökad risk för förmaksflimmer endast upp till 18 års ålder.
Nyheter
Under läsåret 2021/2022 har det varit stor efterfrågan på uppdragsutbildning vid Karolinska Institutet. Med 6 700 kursdeltagare inom hälso- och sjukvården och 232 genomförda kurser har KI haft ett rekordår både vad gäller antal deltagare och antal kurser.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Risken att drabbas av lymfkörtelcancer är något förhöjd vid inflammatorisk tarmsjukdom, IBD, och har ökat under senare år hos patienter med Crohns sjukdom. Det visar en ny studie publicerad i Clinical Gastroenterology and Hepatology av forskare från Karolinska Institutet. Forskarna kunde se en riskökning både hos patienter som får moderna IBD-läkemedel och de som inte får det, vilket tyder på att riskökningen kan bero på både läkemedel och sjukdomen i sig.
Nyheter
Kristina Jonsson och Lina Jonnerhag arbetar båda som amanuenser vid avdelningen för fysioterapi, vid sidan av sina egna studier i fysioterapi, där de går fjärde terminen på fysioterapeutprogrammet. Med amanuenser vid sin sida får lärarna ett bra stöd i sin undervisning i de oftast relativt stora klasserna, som kan variera mellan 40–80 studenter.
Nyheter
En hittills okänd mekanism för hur DNA kan vecka sig, beskrivs i en studie i tidskriften Nature publicerad av forskare från Karolinska Institutet och Max Planck-institutet för biofysik. Fynden ger ny kunskap om kromosomprocesser som är viktiga för både normal utveckling och för att undvika sjukdomar.
Nyheter
En ny svensk biobankslag börjar gälla den första juli i år. Lagen väntas göra det enklare att använda biobanker – det vill säga samlingar av prov tagna från människor eller foster – och kan underlätta vid forskningssamarbeten.
Nyheter
Närmare 500 medarbetare inom cancerområdet från Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet, samlades i Aula Medica under årets Karolinska CCC-dagar den 30–31 mars. I år medverkade även Sahlgrenska CCC och Skåne CCC.
Nyheter
Den 17 april stängde anmälan till högskolestudier för hösten 2023. Läkarprogrammet på KI är det program i Sverige med flest förstahandssökande.
Nyheter
Tillsammans, och med våra samarbetsparter i omvärlden får vi syn på de frågor som gör att KI som universitet bäst kan verka för att allt det vi gör kommer till nytta i samhället. För att bidra behöver vi varandra, nu välkomnar vi i universitetsledningen dig som är medarbetare på KI till dialogmöten.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 20 april från 12:00 till 22:00 genomförs ett planerat systemunderhåll i IDAC.

I IDAC portalen kommer det gå att söka efter medarbetare/student samt att tjänsten ”Återställ lösenord” kommer vara tillgänglig hela dagen. Resterande tjänster ber vi er att inte använda mellan 12.00-22.00.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
I en svensk systematisk översikt som nu publiceras i Acta Paediatrica, redovisar forskare från Karolinska Institutet, Göteborgs universitet, Umeå universitet samt SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) kunskapsläget kring hormonbehandling hos unga (<18 år) med könsdysfori. Kunskapsläget är bristfälligt vad gäller psykisk hälsa och hormonbehandling påverkar sannolikt skelettet.
Nyheter
Emma Brulin, enheten för arbetsmedicin är ny forskargruppsledare vid IMM.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Har du varit med om olycksfall, sjukdom, sett eller varit med om en avvikande situation? Upplever du att universitetet brister i sina rutiner kring arbetsmiljö, säkerhet eller miljö och hållbar utveckling? I alla sådana fall ska du göra en incident- och avvikelserapportering.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det går nu att logga in i PA-webben
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Detta är en kort rapport från projektgruppen som arbetar med implementeringen av KI RIMS. Inläggen vänder sig till dig som är intresserad av arbetet med att anpassa produkten Elements från Symplectic till KI:s krav och förutsättningar, och vill hänga med under utvecklingsprocessen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 17 april stängs Spply Center-modulen i e-handelssystemet/UBW av permanent.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Välkommen till Singapore 22-25 November 2023 och ta del av den senaste forskningen från International Association for Dental Research Southeast Asian Division och International Oral Health Consortium (The University of Hong Kong, Karolinska Institutet, National Dental Center Singapore, Nanyang Technological University, University of Melbourne, Tohoku University).
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Du som arbetar på institutionen för odontolog och universitetstandvården är varmt välkommen till sommarfest 2023.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Den 17 april börjar Veronika Sundström som Karolinska Institutets nya universitetsdirektör. Hennes uppdrag är att leda KI:s förvaltning bestående av ett tiotal avdelningar och drygt 500 medarbetare. Tillsammans med rektor och prorektor utgör hon KI:s högsta ledning.
Nyheter
I en nationell svensk studie av 207 nyfödda till kvinnor med cancer i tjocktarmen eller ändtarmen (”kolorektalcancer”), fann forskare en ökad risk för graviditets- och nyföddhetskomplikationer. Studien publiceras i eClinicalMedicine och är ett samarbete mellan Washington University i St Louis och Karolinska Institutet.
Nyheter
Doktorandnytt riktar sig framförallt till doktorander. Syftet är att informera om nyheter och praktiska detaljer som rör KI:s forskarutbildning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Prediktionsmodeller har börjat bli en del av vår vardag och de har också blivit allt mer användbara inom medicinsk vetenskap i takt med att tekniken utvecklas. Ökad förståelse för olika sjukdomar och behandlingar gör att vi kan använda förutsägelser baserat på prediktiva biomarkörsignaturer för att optimera resultatet av en behandling för allt mer specifika grupper.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkommen att anmäla ditt intresse för att vara handledare till en forskningsintresserad gymnasieelev sommaren 2023 (26 juni – 28 juli). Doktorander som anmäler sitt intresse förutsätts ha förankrat detta med handledare och forskargruppsledare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Styrgruppen för odontologisk forskning, SOF utlyser projektmedel för 2024-2026. Utlysningen öppnar den 3 april och stänger den 31 maj kl. 24:00.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Tidig diagnos och behandling av Alzheimers sjukdom kräver säkra och kostnadseffektiva screeningmetoder. Nu har forskare vid Karolinska Institutet funnit att en typ av sockermolekyl i blodet har ett samband med nivån av tau-protein, som har en nyckelroll i utvecklingen av den svåra demenssjukdomen. Studien, som publicerats i Alzheimer's & Dementia, kan öppna för enkel screening som med 80 procents säkerhet kan förutse insjuknande tio år i förväg.
Nyheter
I januari utlyste vi uppdraget som programdirektor (PD) som bland annat är kontaktperson för biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) och magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Ansök senast den 25 april kl. 14.00.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
FM:s nyhetsbrev skickas ut ca två gånger per termin till alla som jobbar i Biomedicum. Det innehåller främst nyheter och information kopplat till Facility Management. 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskarfredag är en årlig vetenskapsfestival med syftet att visa allmänheten att forskare är helt vanliga människor med ovanligt spännande jobb. Huvudmålgrupp för evenemanget är elever från Stockholms gymnasieskolor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 15 mars utlyste vi en koordinator som kan leda och samordna arbetet med omstruktureringen inom Labmed/ANA Futura i samband med att nya forskargrupper planerar att flytta in och förtätningar kommer att ske.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Risken att få hjärt-kärlsjukdom är lägre bland personer med obesitas som har genetiska anlag för ett högt BMI, jämfört med personer med obesitas framförallt till följd av miljömässiga faktorer som till exempel livsstil. Det visar en studie i eClinicalMedicine av forskare från Karolinska Institutet.
Nyheter
För närvarande är det problem att nå personalapplikationerna i
VIS (https://vis.ki.se)

Felsökning pågår hos leverantör.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Aktuell forskning visar att unga chefer ofta har ett stort driv och är högt motiverade i rollen som ledare, men upplever samtidigt att de har en sämre arbetsmiljö och sämre mental hälsa i jämförelse med äldre chefer. Tänkbara förklaringar kan handla om en otydlig chefsroll samt höga krav i kombination med lågt inflytande.
Nyheter
Avdelningen för omvårdnad bjöd NVS medarbetare på tårtkalas den 29 mars.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi har i en experimentell studie publicerad i Science Signaling studerat grundläggande mekanismer för cellulär kommunikation längs en evolutionär signalväg som reglerar fosterutveckling och stamcellsreglering. Baserat på publicerade data har forskarna skapat nya biosensorer som presenterar viktiga verktyg för framtida läkemedelsutveckling inom onkologi och molekylär screening.
Nyheter
Webbsidan "Forskarstöd" har nyligen utvecklats för att ge en överblick över det stöd och de specialiserade kompetenserna som finns för alla forskare, både på deras institutioner och på andra enheter vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Varmt välkommen Kristina Linkyte - ny ekonomicontroller på institutionen för medicin, Huddinge (MedH). Kristina är en del av ekonomi-teamet som sitter på institutionens centrala administration på C2:94 i Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Medicin, Huddinge
Gruppen av expertkoordinatorer på Centrum för hälsokriser fortsätter växa. Expertkoordinatorerna driver arbetet inom sitt respektive kompetensområde. Senast i raden av kompetensområde som läggs till centrumet är laboratorie- och diagnostikberedskap, i form av expertkoordinatorn Jessica Alm.
Nyheter
Samma stöd, nytt namn. Studenthälsan vid Karolinska Institutet som på engelska tidigare haft titeln ”The Student Health Centre” har nu döpts om till ”Student Wellbeing Centre”. Det engelska namnbytet görs för att titeln bättre ska återspegla Studenthälsans utbud.
Nyheter
Under tiden arbetet pågår kommer en hiss att vara i drift, men kortare avbrott kan uppstå vid omkoppling eller om tekniska fel uppstår tillfälligt.
Driftinfo
Målgrupp: Medarbetare
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vi gratulerar Anders Svenningsson till tjänsten som professor i neurologi med inriktning mot neuroinflammatoriska sjukdomar.

Anders Svenningsson tillträder tjänsten den 1 april 2023

Välkommen!
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Vi önskar Piotr Harbut välkommen!

Från 21 mars 2023 är Piotr Harbut anknuten hos oss som docent i anestesi och intensivvård på KI DS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Ansök senast den 1 juni kl 14.00.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Syftet med anslaget är att hjälpa framstående forskare som befinner sig i början av sin karriär, och som erhållit ett startbidrag från Vetenskapsrådet eller beviljats en anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Vi är glada och får med VR:s betyg ytterligare hävstång för arbetet. Det säger Anders Gustafsson, tidigare prorektor vid KI och en av dem som har lett arbetet med den nationella utvärderingen av den kliniska forskningens kvalitet som nu har publicerats av Vetenskapsrådet (VR). Den så kallade ALF-utvärderingen utgår från ALF-avtalet som reglerar KI:s samarbete med Region Stockholm gällande utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.
Nyheter
Projektet ”Tandvård på arbetstid” har varit framgångsrikt och skapat mervärde för både KI och Universitetstandvårdens allmäntandvårdsklinik, Lärarkliniken. Nu har HR-A:s ledningsgrupp beslutat att permanenta denna personalförmån.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2022-06-08