Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Grattis till alla forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) som fått anlsag från Cancerfonden för åren 2023-2025.
Nyheter
Resultatet av den senaste examensenkäten visar att studenter vid KI generellt är nöjda med sin utbildning och känner sig förberedda på kommande yrkesliv. Studenternas svar i de öppna frågorna ger viktiga perspektiv och idéer till utvecklingen av utbildningen.
Nyheter
Docent Ning Xu Landén, institutionen för medicin, Solna, har beviljats ​​4,2 miljoner danska kronor för forskning om sårläkning.
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet redogör för nya insikter om hur kopparjoner hämmar aggregationen av amyloid-β-peptiden som är inblandad i Alzheimers sjukdom. Studien är publicerad i JACS Au och visar molekylära strukturer av detta komplex, vilket ger en allmän förståelse för den inverkan metalljonerna har.
Nyheter
Två forskare från institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) tilldelas medel i Cancerfondens senaste utlysning. Vi gratulerar:
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har kunnat visa att nivåerna av den immunologiska signalsubstansen IL-26 är förhöjda i blodet på patienter med akut covid-19. Samtidigt kan forskarna se att de höga nivåerna av IL-26 är associerade till det kraftfulla inflammatoriska svar som kännetecknar svåra fall av sjukdomen. Fynden som presenteras i Frontiers in Immunology visar att IL-26 har potential att kunna användas som biomarkör för allvarlig covid-19.
Nyheter
Adhd-läkemedlet lisdexamfetamin kopplas till lägst risk för sjukhusinläggning och död hos personer med amfetaminmissbruk i en stor jämförelse av allmänt använda läkemedel vid substansmissbruk. Det visar en registerbaserad studie av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Östra Finlands universitet och Niuvanniemi sjukhus, publicerad i JAMA Psychiatry.
Nyheter
Tidigare i år startade KI:s kommitté för forskning igång ”KI Research Incubator” (KIRI) för juniora forskare. Syftet är att uppmuntra innovativa tvärvetenskapliga samarbeten och i somras kunde KIRI-Fellows för första gången söka medel för gemensamma forskningsprojekt. Tre KIRI-Fellows från institutionen för medicin Solna (MedS) har nu tillsammans med kollegor från andra institutioner fått finansiering för gemensamma postdoktorprojekt.
Nyheter
I en nyligen publicerad studie från forskningsprogrammet Patienten i Förarsätet på Karolinska Institutet, undersöker författarna vilken roll nätverk kan spela för kroniskt sjuka i en samhällskris som COVID-19 pandemin utgjorde.
Nyheter
Elva utomeuropeiska mastersstudenter mottog Karolinska Institutets globala masterstipendier vid en årlig ceremoni i Aula Medica.
Nyheter
Nio forskare från institutionen för medicin, Huddinge (MedH) får dela på 29 100 000 miljoner kronor i Cancerfondens senaste utlysning. Vi gratulerar:
Nyheter
Den 11 november var det återigen dags för promotionshögtid på KI när 99 nya medicine doktorer mottog sina hattar och diplom. Samtidigt uppmärksammades 17 jubeldoktorer som promoverades vid KI för 50 år sedan.
Nyheter
Annika Svanström Röjvall vid forskargruppen kolorektal kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarade sin avhandling "Adverse effects of treatment for rectal cancer : sexual function, hormones, and bone health" den 11 november, 2022. Huvudhandledare är Josefin Segelman.
Nyheter
Sacomässan är Sveriges största mötesplats för val av eftergymnasial utbildning.

Nu söker vi dig som student som kan stå i KI:s monter och svara på frågor om KI och om ditt program.
Nyheter
En artikel i "Dagens Nyheter" (DN), den 9 november 2022, handlar om varför fler kvinnor än män drabbas av psykisk ohälsa, så som depression och ångest. Den tar upp olika omständigheter som kan ha betydelse för varför det är så, som exempelvis hormoner, miljö, förväntningar, samt benägenhet att söka hjälp för psykiska problem. Några forskare vid Karolinska Institutet medverkade som experter vad gäller dessa olika faktorer.
Nyheter
Den 20 januari 2023 arrangeras KI:s välkomstdag för nya studenter som påbörjar en av våra grundutbildningar till våren. Nu har du som redan är student på KI möjlighet att hjälpa till och jobba under dagen. Vi söker studenter till uppdragen som studentkonferencier, studentpanel och publikvärdar.
Nyheter
Totalt 149 KI-forskare får dela på 348 miljoner kronor från Cancerfondens senaste utlysning, som är den största utlysningen i organisationens historia.
Nyheter
I Cancerfondens senaste utlysning delades forskningsanslag ut till sju forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget avser perioden 2023-2025. Vi gratulerar:
Nyheter
Kommittén för forskning på Karolinska Institutet har beslutat att årets Jonas Söderquist stipendium för grundforskning inom virologi och immunologi ska tilldelas Quirin Hammer på Institutionen för medicin, Huddinge (MedH) och Daniel Sheward, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC).
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har kartlagt hur barn exponeras för utomhusreklam för mat i Sverige för att bättre förstå deras matmiljö. Resultaten finns nu presenterade i en rapport framtagen av UNICEF Sverige och Hjärt- Lungfonden, vilken påvisar att reklamen domineras av ultraprocessade livsmedel. Ohälsosamma matvanor är en av de främsta orsakerna till ohälsa i Sverige och här visas att det inte bara är ett folkhälsoproblem utan också ett problem utifrån barnens rättigheter.
Nyheter
Skadligt bruk av till exempel alkohol och droger i arbetslivet kan leda till trötthet, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet. Nu tilldelas åtta forskningsprojekt sammanlagt 30 miljoner kronor av Afa Försäkring i ett forskningsprogram som syftar till att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk. Fyra av forskarna är från Karolinska Institutet (KI).
Nyheter
Styrgruppen för odontologisk forskning (SOF) meddelar att beslut om tilldelning är fattat för de 2023 med rekommendation för de följande åren enligt nedan.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 91 558 000 SEK till 15 forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) för åren 2023-2027. Vi gratulerar:
Nyheter
Förmaksflimmer är den enskilt största riskfaktorn för att drabbas av stroke. Om screening för att hitta förmaksflimmer hos äldre infördes skulle det inte bara öka chansen att förebygga stroke hos individer, utan också spara pengar för hälso- och sjukvården. Det visar forskning från Linköpings universitet och Karolinska Institutet. Studien publiceras i tidskriften European Heart Journal.
Nyheter
Ingrid Ekström, postdoktor vid Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, har beviljats projektanslag från Riksbankens Jubileumsfond för forskning inom humanoria och samhällsvetenskap.
Nyheter
WHO:s publikation ”Preventing suicide: A resource for filmmakers and others working on stage and screen” från 2019 har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden av Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). Resursen riktar sig till alla som är involverade i utveckling och produktion av innehåll för film, TV och scen.
Nyheter
Vid en ceremoni den 12 oktober tilldelades professor Francesco Cosentino vid institutionen för medicin Solna hederstiteln Doctor Honoris Causa vid Victor Babeș University of Medicine and Pharmacy i Rumänien.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 37,7 miljoner kronor till nio forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget avser perioden 2023-2027. Vi gratulerar:
Nyheter
Nio forskare vid NVS beviljas forskningsmedel i Vetenskapsrådets senaste utlysning inom medicin och hälsa.
Nyheter
Representanter för verksamheter inom Stockholm trio träffades på KI för ett frukostmöte och samtal kring aktiviteter och samverkan inom klimat och hälsa. Grupperingen inom klimat och hälsa skapar ytor och möjligheter för tvärvetenskapliga och interdisciplinära samarbeten inom breda och komplexa ämnesområden.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar tilldelades 625 904 933 SEK till 143 KI-forskare. Totalt beviljar VR drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2022–2027.
Nyheter
Läromedelsförfattarnas särskilda pris 2022 går till hjärnforskaren Torkel Klingberg, som tar emot en prissumma på 50 000 kronor. Syftet med priset är att hylla författarskapet bakom läromedel och kurslitteratur, samt att lyfta deras viktiga roll i Utbildningssverige.
Nyheter
Hallå där Jie Guo, doktorand vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Du kommer inom kort att försvara din avhandling med titeln "Unraveling the relationship between body mass index and cardiometabolic disease, dementia, and survival in old age". Kan du berätta lite mer?
Nyheter
Schizofrenipatienter har färre antal kopplingar mellan nervcellerna i hjärnan. Detta tros bero på att hjärnans immunceller i ökad omfattning gallrar ut kopplingar på grund av en genetisk variant kopplat till sjukdomen. Forskare från Karolinska Institutet rapporterar nu i Nature Communications att nivåerna av det protein som riskgenen kodar för är förhöjda hos nyinsjuknade patienter, samt att inflammation ytterligare förstärker effekten av riskvarianten.
Nyheter
Hallå där Martina Bendt, doktorand vid avdelningen för fysioterapi. Den 18 november försvarar du din avhandling "Adults living with spina bifida – From health and living conditions to motor-cognitive performance", vad handlar den om?
Nyheter
En observationsstudie vid Karolinska Institutet visar att barn som drabbas av syrebrist-relaterade komplikationer som nyfödda löper nästan dubbelt så hög risk för hjärt-kärlsjukdom under barndomen och tidigt i vuxenlivet, jämfört med barn utan sådana komplikationer. Den absoluta risken för hjärt-kärlsjukdom i ung ålder är dock väldigt låg. Resultaten har publicerats i tidskriften The Lancet Regional Health – Europe.
Nyheter
Från undervisning på kursnivå till strategiskt utbildningsarbete. Ewa Ehrenborg, professor i molekylär kardiovaskulär medicin, började undervisa redan innan hon hade tagit examen från läkarprogrammet. Nästa år tillträder hon som vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Professor Staffan Strömblad vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått anslag från World Wide Cancer Research för ett projekt med den engelska titeln: "How may mechanotransduction prevent cancer?".
Nyheter
Vill du inspirera och motivera ungdomar till att hitta sin studieväg och nå sina mål och utbildningsdrömmar? Bli studentmentor genom Mitt Livs Val!
Anmäl dig senast söndag 6 november 2022.
Nyheter
Märit Halmin börjar uppdrag som expertkoordinator inom intensivvård med knappa resurser på Centrum för hälsokriser den 7 november. Hennes roll blir att koordinera och utveckla centrumets arbete inom ämnet intensivvård i hälsokriser.
Nyheter
Petter Ljungman, kardiolog och docent på Institutet för miljömedicin, blir ny expertkoordinator på Centrum för hälsokriser inom ämnesområdet extremväder, klimat och hälsoeffekter. Därigenom fortsätter centrumet att bygga upp sitt arbete och sin expertis inom olika hälsokris-områden.
Nyheter
Professor Fredrik Ullén har tilldelats utmärkelsen KI Kulturpris 2022 för sin forskning kring kopplingen mellan musik och hjärnan. Priset delades ut under KI:s kulturdag den 19 oktober.
Nyheter
Med hjälp av den så kallade ESPRESSO-kohorten har forskare från Massachusetts General Hospital, Boston, University of Newcastle, Australien, University of Washington, Seattle och Karolinska Institutet undersökt risken för cancer bland 75 000 patienter med diagnosen divertikulär sjukdom och kolorektal histopatologi. Studien är nu publicerad i JNCI, Journal of the National Cancer Institute.
Nyheter
Med nya digitala verktyg i vården hoppas forskare vid bland annat Karolinska Institutet kunna förebygga ledgångsreumatism. Nyligen samlade de in totalt 3,5 miljoner euro (cirka 38 miljoner kronor) för det så kallade DigiPrevent-projektet, varav merparten kommer från EIT Health, en samverkansorganisation inrättad av det Europeiska institutet för innovation och teknologi.
Nyheter
Förra veckan släppte Universitets- och Högskolerådet (UHR) sin statistik över antalet sökande till utbildningar med start vårterminen 2023 på svenska universitet och högskolor. Den visar bland annat att KI:s läkarprogram har näst flest förstahandssökande av alla utbildningar i Sverige.
Nyheter
Vi gratulerar David Freiholtz vid gruppen Thoraxkirurgi som tilldelades pris för bästa abstract inom genetiska och ärftliga aspekter av aortaaneurysm vid European Society for CardioVascular and Endovascular Surgery, ESCVS och IMADs möte i Liège i juni.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet Qiaolin Deng och Georgios Sotiriou får KIRI-Fellows anslag 2022. KIRI- Fellows anslag finansierar en postdoc för ett gemensamt tvärvetenskapligt projekt. Projektet som får anslaget syfte är att utöka användningen av nanopartiklar som bärare för att behandla en dysfunktionell moderkaka och förbättra barnets metaboliska hälsa.
Nyheter
65 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i utlysningen 2022. Fyra av dessa är aktiva forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
Unga män och kvinnor med autism drabbas i högre utsträckning av psykiatriska tillstånd och har ökad risk att bli inlagda på sjukhus till följd av sin psykiska ohälsa, jämfört med personer utan autism. Särskilt sårbara är autistiska kvinnor. Det visar forskare från Karolinska Institutet i en studie publicerad i JAMA Psychiatry.
Nyheter
65 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i utlysningen 2022 och fem av dessa är aktiva forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09