Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Världshälsoorganisationen (WHO) har lanserat två nya publikationer med syfte att stärka suicidpreventiva insatser med fokus på ansvarsfull medierapportering samt avkriminalisering av självmord och självmordsförsök.
Nyheter
Ny forskning från Karolinska Institutet som publiceras i JAMA Psychiatry visar hur självmordsförsök under pågående depression är associerat med högre dödlighet, samt sämre funktionsnivå.
Nyheter
Den 19 juni 2023 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över självskador och självmordsförsök år 2022. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och för Stockholms län.
Nyheter
Den 15 juni 2023 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över antalet självmord år 2022. Den 19 juni 2023 kommer den officiella statistiken över självskador/självmordsförsök att publiceras. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och kommer senare att bearbeta den på läns- och kommunnivå.
Nyheter
Bipolär sjukdom ligger bakom ungefär fem procent av alla självmord bland unga. Tidigare studier visar även att det ofta går mycket lång tid ifrån sjukdomsdebut till korrekt diagnos och behandling vid bipolär sjukdom. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att färre pojkar tar livet av sig när andelen ställda bipolärdiagnoser i åldersgruppen ökar. Studien, som publicerats i JAMA Psychiatry, skulle kunna bidra till en mer proaktiv vård för att minska antalet självmord.
Nyheter
Efter några års uppehåll är den nationella konferensen om suicidprevention tillbaka. Detta år kommer den äga rum den 25–26 oktober på Folkets Hus i Östersund och ha temat ”Med samlad kraft för livet”.
Nyheter
Läkemedel mot sömnproblem verkar kunna förebygga självskadebeteende hos ungdomar med ångest och depression, enligt en observationsstudie från Karolinska Institutet. Risken för självskada ökade innan förskrivning av melatonin och minskade månaderna efter att behandlingen påbörjats, särskilt hos flickor. Studien publiceras i Journal of Child Psychology and Psychiatry.
Nyheter
En ny studie från Karolinska Institutet talar för att elbehandling samt medicinerna litium och klozapin kan minska risken för självmord hos unga män med psykisk sjukdom, något som tidigare forskning har visat gäller för vuxna. Studien, som jämför behandlingsval och självmordstal i olika svenska regioner, är publicerad i tidskriften Nature Communications.
Nyheter
En ny studie publicerad i BMC Public Health visar att screening i skolan minskade psykotiska symtom hos ungdomar. Studien har bland annat genomförts av forskare från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Resultat från en enkätdatainsamling som utfördes i 116 skolor i Stockholms län mellan åren 2016-2019 har nu publicerats i en rapport från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention. Målgruppen är främst beslutsfattare och intressenter inom Stockholms län som har inflytande över unga personers hälsa, genom exempelvis vården, skolan, eller folkhälsorelaterade policys och insatser.
Nyheter
Professor Danuta Wasserman, grundaren och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa, hade äran att hålla öppningsföreläsningen på den nionde World Congress on Women’s Mental Health.
Nyheter
WHO:s publikation ”Preventing suicide: A resource for filmmakers and others working on stage and screen” från 2019 har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden av Nationellt centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP). Resursen riktar sig till alla som är involverade i utveckling och produktion av innehåll för film, TV och scen.
Nyheter
Statens medieråd har i samarbete med NASP tagit fram en forskningsöversikt med fokus på självmord, internetbaserad kommunikation om självmord och hur självmordsnära individer kan identifieras på nätet.
Nyheter
Den 21 och 22 juni 2022 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över självmord och självskador/självmordsförsök för år 2021. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och kommer senare att bearbeta den på läns- och kommunnivå.
Nyheter
WHO:s publikation ”Preventing Suicide: A Resource for Media Professionals” från 2017 har nu översatts och anpassats till svenska förhållanden av Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Stödmaterialet vänder sig till journalister och yrkesverksamma inom media.
Nyheter
En sammanställning av vetenskaplig litteratur där man undersökt ekonomiska krisers påverkan på självmord har genomförts i ett projekt finansierat av Region Stockholm. Majoriteten av studierna visar på en risk för en ökning i självmord under och efter ekonomiska kriser. Samtidigt indikerar resultaten från ett par studier att länder där man spenderat mer på välfärd, exempelvis skandinaviska länder, verkar ha klarat sig lindrigare undan jämfört med länder som satsat mindre på välfärd.
Nyheter
I en ny rapport har Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention vid Karolinska Institutet och Region Stockholm undersökt hur självmordstalen förändrades i Sverige under 2020.
Nyheter
Ullakarin Nyberg är överläkare vid Norra Stockholms Psykiatri och suicidforskare vid Karolinska Institutet. I dag jobbar hon heltid med suicidprevention och stöd efter suicid. Ullakarin Nyberg är också en mycket uppskattad föreläsare och författare och har en egen podd, Inferno podcast. Den 17 augusti sommarpratar hon i Sommar i P1.
Nyheter
En svensk registerstudie, genomförd vid Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska Institutet och Region Stockholm, visar att midsommarhelgen inte verkar ha en koppling till ökad risk för självmord. Resultaten av studien har publicerats i Nordic Journal of Psychiatry.
Nyheter
Enligt den preliminära statistiken över dödsorsaker, som Socialstyrelsen publicerade den 17 november, tog 611 personer sina liv under första halvan av 2020 (januari – juni). Av dem var 437 män och 174 var kvinnor. Antalet självmord under samma period för 2019 var 638 (statistiken avser endast säkra självmord). Självmorden hade heller inte ökat under den andra halvan av 2020 enligt den rapport som Socialstyrelsen publicerade den 18 mars 2021.
Nyheter
Forskare vid Centrum för psykiatriforskning på Karolinska Institutet har i en stor studie utvärderat ett instrument för screening av självmordsrisk i samband med besök på psykiatrisk akutmottagning. Forskarna fann en koppling mellan screeningresultatet och risk för självmord kort tid efter akutbesöket. Studien har publicerats i tidskriften Psychological Medicine.
Nyheter
En ny observationsstudie där man undersökte självmord som inträffade under den tidiga fasen av covid-19 pandemin i hög- och medelinkomstländer visar att antalet självmord till stor del förblev oförändrat eller till och med minskade under pandemins första månader. Studien publiceras i tidningen The Lancet Psychiatry.
Nyheter
Måndagen den 1 mars och lördagen den 6 mars kommer Kunskapskanalen att sända en inspelning från Suicidpreventiva dagen som gick av stapeln den 10 september förra året och som arrangerades av Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention (NASP) tillsammans med Folkhälsomyndigheten, Mind, SPES samt Suicide Zero.
Nyheter
Covid-19 drabbar länder världen över. Sociala restriktioner införs med syfte att försöka begränsa spridningen av corona-viruset och att rädda liv.
Nyheter
Nya data gällande dödsorsaker i Sverige för kalenderåret 2019 har publicerats av Socialstyrelsen. NASP har bearbetat statistik rörande självmord.
Nyheter
Vi ska hålla fysiskt avstånd för att minska smittrisk – men på ett känslomässigt plan är det nu viktigt att vi närmar oss varandra, menar Danuta Wasserman, chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Med denna text vill Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) uppmärksamma det potentiellt ökande antalet självmord och självskador som kan följa coronapandemins (covid-19) efterverkningar på samhällsnivå. Riskerna är kopplade till exempelvis de sociala, ekonomiska och vårdrelaterade konsekvenser som pandemin har fått, och fortsättningsvis kommer att få.
Nyheter
Psykiatrifonden har just delat ut forskningsanslag till fyra svenska projekt med pengar öronmärkta för suicidpreventiv forskning donerade av Suicide Zero. Lotfi Khemiri vid Karolinska Institutet ansvarar för ett av projekten och undersöker sambandet mellan substansberoende och självmordsrisk.
Nyheter
I en medicinsk kommentar till Läkartidningen argumenterar docent Rigmor Stain och professor Danuta Wasserman, chef för Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) vid Karolinska Institutet, för att den normativa maskulina rollen är en förklaring till mäns ovilja att söka professionell hjälp vid suicidalitet.
Nyheter
Flyktingar som flyr till Sverige hade inte högre risk att dö av självmord än migranter som flyttade hit på egna villkor. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet och UCL i London som har publicerats i tidskriften The British Journal of Psychiatry. Risken för självmord hos båda grupperna ökade dock ju längre de stannade i Sverige och var efter drygt 20 år nästan lika hög som hos den svenskfödda populationen.
Nyheter
Nyheter
I en rapport som skrivits på uppdrag av Socialstyrelsen har forskare vid Karolinska Institutet kommit fram till att suicidrisken bland ensamkommande asylsökande flyktingbarn 2017 var nio gånger högre än motsvarande tal bland jämnåriga personer i Sveriges befolkning.
Nyheter
Karolinska Institutet fick på tisdagen den 21 februari besök av Kanadas generalguvernör David Johnston, hans hustru Sharon Johnston och det svenska kungaparet. Besöket ägde rum i samband med det kanadensiska generalguvernörparets statsbesök i Sverige på inbjudan av kungen.
Nyheter
Unga vuxna som skadar sig själva löper större risk att även begå självmord, visar en ny studie från Karolinska Institutet, publicerad i tidskriften Psychological Medicine. Suicidrisken är 16 gånger högre hos dem som vårdats för självskador, jämfört med andra i samma ålder.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09