Publicerad: 2023-03-03 10:05 | Uppdaterad: 2023-03-08 09:41

Screening i skolan gav förbättringar i psykotiska symtom hos ungdomar

En ny studie publicerad i BMC Public Health visar att screening i skolan minskade psykotiska symtom hos ungdomar. Studien har bland annat genomförts av forskare från Nationellt centrum för suicidforskning och prevention vid Karolinska Institutet.

Studien är en del av projektet SEYLE (Saving and Empowering Young Lives in Europe), en randomiserad kontrollerad studie där tre interventioner (samt en kontrollgrupp) utformats i förhoppning om att främja den psykisk hälsan och förebygga självmordsbeteenden bland skolungdomar i Europa. Projektet avslutades 2012 och sedan dess har det publicerades ett 50 tal artiklar.

I den nyligen publicerade artikeln redovisas att den intervention som handlade om att upptäcka skolungdomar med psykotiska symptom och hänvisa dem till den psykiatriska vården reducerade psykotiska symptom jämfört med kontrollgruppen. Mer specifikt var det en kombinerad skolbaserad screening för psykiska sjukdomar och psykisk ohälsa med efterföljande remiss till hälso-och sjukvården (interventionen kallades för ”ProfScreen”).

Studien ämnade också att undersöka om ProfScreen-insatsen bidrog till större förbättringar i rapportering av ångest och depressionspoäng bland ungdomar med psykotiska symptom jämfört med ungdomar som inte hade psykotiska symptom. Detta är viktigt att undersöka då en nyligen publicerad interventionsstudie fann att de med psykotiska symptom tillfrisknande från ångest och depression långsammare än de som inte hade psykotiska symptom. SEYLE-studien visade att ungdomarna med psykotiska symptom rapporterade signifikant större förbättringar jämfört med sina klasskamrater utan psykotiska symptom. Ungdomar som rapporterade psykotiska symptom angav också högre depressions- och ångestsymtom vid baslinjemätningen, jämfört med de som inte rapporterade psykotiska symptom. Dessa resultatet från SEYLE-projektet tyder på att studier som syftar till att förebygga psykotiska symptom kan vara värdefulla för att även förbättra psykiskt välbefinnande hos unga människor.

SEYLE-projektet genomfördes i 11 europeiska länder. Dock inkluderade endast en av länderna, Irland, en fråga om psykotiska symptom i deras undersökningsformulär. Därmed är resultaten i denna artikel baserad på data från endast Irland. Vidare forskning behövs för att bekräfta resultatet från SEYLE studien på Irland, att skolbaserade screeningsinsatser med remiss till hälso- och sjukvården är effektiva att minska psykotiska symtom hos unga människor.

Publikation

Investigating the effectiveness of three school based interventions for preventing psychotic experiences over a year period - a secondary data analysis study of a randomized control trial.
Staines L, Healy C, Corcoran P, Keeley H, Coughlan H, McMahon E, Cotter P, Cotter D, Kelleher I, Wasserman C, Brunner R, Kaess M, Sarchiapone M, Hoven CW, Carli V, Wasserman D, Cannon M
BMC Public Health 2023 Feb;23(1):219