Publicerad: 2023-12-12 14:55 | Uppdaterad: 2023-12-12 14:57

Genetisk epidemiologi för olika subgrupper av depression och självmordsförsök

Svår depressiv sjukdom (MDD) är en vanlig psykisk störning som påverkar cirka 20% av världens befolkning. Det finns flera orsaker bakom sjukdomen, och patienter visar ett brett spektrum av symptom samt hur de svarar på behandling. Denna mångfald gör det svårt både att precisera bakomliggande orsaker och att anpassa behandling effektivt. Självmord och självmordsförsök utgör också en viktig folkhälsofråga som inte bara påverkar individer som lever med MDD utan även befolkningen i stort.

I sin avhandling från Karolinska Institutet har Thuy-Dung Nguyen, doktorand vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, undersökt den genetiska heterogeniteten vid svår depressiv sjukdom genom att studera undergrupper definierade utifrån olika biobanks- och registerdatakällor. Hon gjorde också en omfattande epidemiologisk karaktärisering av självmordsförsök med hjälp av det svenska patientregistret.

Vad är de viktigaste resultaten i din avhandling?

– För MDD är det avgörande att vi identifierat genetisk heterogenitet i olika subgrupper och att vi observerat delvis distinkt genetik för olika kliniska och psykosociala egenskaper. Det öppnar förhoppningsvis dörren för individualiserade behandlingar och riktade insatser. I mina studier om självmordsförsök belyser den epidemiologiska karaktäriseringen förekomst och utfall förknippade med självmordsförsök. Vi kunde visa på en familjär komponent med en måttlig ärftlighet, vilket betonar den genetiska komponenten och ger en grund för vidare forskning kring etiologi bakom självmordsbeteende. Riskfaktorer som vi identifierat, såsom psykisk sjukdom och traumatiska livshändelser, ger värdefulla insikter för preventionsstrategier.

Varför blev du intresserad av det här ämnet?

– Jag blev förvånad över att upptäcka att trots stora framsteg inom medicin och vetenskap under de senaste årtiondena så är vår förståelse av orsakerna och mekanismerna bakom psykiatriska sjukdomar som MDD fortfarande begränsad. Att leva med MDD kan vara ett handikapp och leder ofta till ökad självmordsfrekvens bland de drabbade. Dessutom fungerar de tillgängliga behandlingarna inte effektivt för alla. Denna insikt har motiverat mig att fördjupa mig i forskning om orsakerna bakom psykiatriska sjukdomar, med särskilt fokus på MDD. Mitt mål är att bidra till en bättre behandling vid denna störning och förebygga självmord, inte bara för de som diagnosticeras med sjukdomen utan även bland den allmänna befolkningen.

Vad tycker du bör göras i framtida forskning?

– Mina forskningsresultat antyder att olika subgrupper inom MDD delvis har unik genetik, vilket utgör en grund för framtida studier av biologi, utfall, prognos och effektiva behandlingar anpassade till dessa subgrupper.

Avhandling

Genetic epidemiology of depression subgroups and suicide attempts.” 

Thuy-Dung Nguyen. Karolinska Institutet (2023), ISBN: 978-91-8017-199-1