Publicerad: 2023-03-14 11:00 | Uppdaterad: 2023-03-17 08:43

Elbehandling och medicin kan minska självmordsrisk hos pojkar

En pojke vid havet
Riskfaktorer och psykisk ohälsa Foto: Gettyimages

En ny studie från Karolinska Institutet talar för att elbehandling samt medicinerna litium och klozapin kan minska risken för självmord hos unga män med psykisk sjukdom, något som tidigare forskning har visat gäller för vuxna. Studien, som jämför behandlingsval och självmordstal i olika svenska regioner, är publicerad i tidskriften Nature Communications.

Varje år begår 800 000 människor självmord världen över och bland tonåringar och unga vuxna är det den ledande dödsorsaken. Upp till 90 procent av ungdomar som tar sina liv lider av svår psykisk sjukdom, inklusive svåra depressionstillstånd, bipolära sjukdomar och schizofreni.  

Elbehandling (ECT) samt läkemedlen klozapin och litium är evidensbaserade behandlingar för dessa tillstånd. Tidigare studier har visat att dessa behandlingar också kan minska risken för självmord hos vuxna. Men det har varit mer oklart om behandlingarna även kan ge skydd mot självmord hos ungdomar, något som forskare vid Karolinska Institutet nu har försökt ta reda på.

– Vi har undersökt om regional överdödlighet i självmord hos 15- till 19-åringar var korrelerat med användning av ECT, litium och klozapin bland unga, säger Adrian E. Desai Boström, ST-läkare inom barn- och ungdomspsykiatrin i Stockholm, samt postdoktor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och studiens försteförfattare.  

Undersökte data från 21 regioner 

Forskarna använde registerdata från de 21 svenska regionerna mellan 2016 och 2020. Under den perioden tog 632 personer mellan 15 och 24 år sina liv, varav 200 i åldrarna 15 till 19 år. 

Överdödligheten mättes genom att jämföra självmord bland 15- till 19-åringar med 20- till 24-åringar inom samma region. Regioner som hade relativt sett lägre självmordstal bland 15- till 19-åringar jämfört med 20- till 24-åringar, gav också mer behandling med ECT, litium och klozapin till de yngre patienterna. 

Studien är en observationsstudie och orsakssamband kan därmed inte fastställas. Men enligt Adrian E. Desai Boström går fynden i linje med tidigare studier på vuxna och indikerar att behandlingar som ECT, litium och klozapin kan minska risken för död i självmord även bland tonåringar.  

– Resultaten ger en tydlig signal om att tidigt insatt medicinsk-psykiatrisk behandling mot svår psykisk sjukdom kan bidra till att minska överdödligheten i självmord hos pojkar i sena tonår, säger han.

Fynden pekar också på att det finns stora geografiska skillnader i psykiatrivården för unga. 

– Resultaten talar för att det finns en ojämlik vård i Sverige av de svårast sjuka inom svensk barn- och ungdomspsykiatri. Men de ger också hopp om att en förbättrad vård av dessa ungdomar kan minska självmord hos unga män, säger Adrian E. Desai Boström. 

Vill utvärdera effekten vid andra psykiatriska sjukdomstillstånd 

Forskargruppens nästa steg är att kliniskt utvärdera om dessa behandlingar också kan vara skyddande när de ges vid andra särskilt svåra psykiatriska sjukdomstillstånd, där det i dag finns en hög dödlighet och relativ brist på verksamma behandlingar. Exempelvis skulle ECT kunna användas vid svår ätstörning med samsjuklighet i depressionssjukdom.

– Dessa studier kan med fördel fokusera på behandlingarnas effekter på självmordsrisken, men även på andra möjliga positiva behandlingsutfall som förbättrad funktionsförmåga, kognitiv funktion och livskvalitet på lång sikt, säger Adrian E. Desai Boström. 

Studien finansierades bland annat av Vetenskapsrådet. Forskarna uppger att det inte finns några intressekonflikter.

Publikation

Regional Clozapine, ECT and Lithium Usage Inversely Associated with 4 Excess Suicide Rates in Male Adolescents”, Adrian E. Desai Boström, Peter Andersson, Mathias Rask-Andersen, Håkan Jarbin, Johan Lundberg, Jussi Jokinen, Nature Communications, online 14 mars 2023, doi: 10.1038/s41467-023-36973-4