Publicerad: 2023-11-01 13:41 | Uppdaterad: 2023-11-01 13:41

Sämre psykisk hälsa bland unga när skärmtid försämrar stresshantering

Image of blond woman in front of a computer screen.
Credit: Pixabay, CC0. Foto: Pixabay CC0

En nyligen publicerad studie har undersökt huruvida skärmtid bland unga påverkar deras psykiska hälsa, i vilken det framkom att längre skärmtid är förknippat med ökande depressionsnivåer - till följd av en minskad benägenhet att hantera stress.

I studien deltog 4793 högstadieelever från skolor i Stockholms län, hälften pojkar och hälften flickor. Eleverna besvarade en digital hälsoenkät vid tre tillfällen under ett år. Deltagare som ägnade flera veckovisa timmar åt skärm- och internetbaserade fritidsaktiviteter rapporterade högre depressionsnivåer och mindre proaktiv coping. Studien gav stöd åt en specifik händelsekedja där skärmtid påverkade problemlösningsstrategier under tre månader som i sin tur försämrade depressionsförloppet under de nästkommande nio månaderna. 

Huvudbudskapet från denna studie är att skärmtid verkade minska ungdomars benägenhet att använda problemlösningsfokuserade strategier för att aktivt hantera upplevd stress, vilket visade sig öka depression över tid” – säger Sebastian Hökby vid NASP som är korresponderande författare till studien.

Resultaten är i linje med tidigare studier som rapporterat att skärmrelaterade psykiska problem ofta sammanfaller med undvikande coping. Sammantaget tyder detta på att ungdomar eventuellt använder skärmar som ett alternativ till att aktivt hantera stressfyllda problem. På samhällsnivå kan skärmarnas distraherande egenskaper eventuellt få konsekvenser i skolan och andra kontexter där problemlösningsförmågan är av yttersta vikt.

Studiens resultat går att läsa mer om i faktabladet Sämre psykisk hälsa bland unga när skärmtid försämrar stresshantering

Kontakt

Sebastian Hökby Doktorand