Publicerad: 2023-06-16 17:01 | Uppdaterad: 2023-06-20 11:43

Uppdaterad självmordsstatistik för 2022

Den 15 juni 2023 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över antalet självmord år 2022. Den 19 juni 2023 kommer den officiella statistiken över självskador/självmordsförsök att publiceras. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och kommer senare att bearbeta den på läns- och kommunnivå.

Enligt statistiken från Socialstyrelsens dödsorsaksdatabas1 tog 1555 personer 15 år och äldre sina liv under år 2022 i Sverige (motsvarande 17,97 per 100 000 invånare). Av dessa personer var 1098 män och 457 kvinnor. År 2021 tog 1494 personer 15 år och äldre sina liv (motsvarande 17,42 per 100 000 invånare) och då var 1054 av dessa personer män och 440 var kvinnor. Statistiken innefattar både fastställda självmord och dödsfall med oklar skadeavsikt (s.k. ”osäkra självmord”). Av dessa dödsfall utgjordes 20% av osäkra självmord.

NASP har tidigare uppmärksammat risken för ökande självmord i samband med att pandemin avtar eller upphör. Under pandemin, år 2020, registrerades det lägsta självmordstalet för svenska befolkningen över 15 år sedan 1980 (17,0 per 100 000 invånare). Minskningen är i stort sett i linje med den generellt nedåtgående trenden som man observerat sedan millenniumskiftet. Under 2021 och 2022 kan vi konstatera ett något ökande självmordstal (jämfört med 2020), men som inte heller kan betraktas som statistiskt avvikande.

Med hänsyn till de stegvis stigande talen för år 2021 och 2022 anser NASP fortfarande att en förstärkt suicidpreventiv beredskap är att rekommendera, särskilt genom implementering av evidensbaserade suicidpreventiva insatser. Detta gäller inte minst eftersom lågkonjunktur, krig och andra omställningar i samhället har skett efter pandemins slut.

Under Statistik på NASP:s hemsida redovisas självmords- och självskadestatistiken för Sverige i detalj. Självmordsstatistik för enskilda kommuner finns ännu inte tillgänglig.  

 

Dödsorsaker [internet]. Stockholm: Socialstyrelsen. [citerad 2023-06-15]. Tillgänglig från: https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistikdatabasen/