Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Patienter med låg socioekonomisk status som genomgått operation med byte till mekanisk hjärtklaffprotes har en högre risk för blödningskomplikationer, såsom dödlig hjärnblödning, efter operationen visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studien publiceras nu i Journal of the American College of Cardiology, JACC.
Nyheter
Det är ovanligt att barn blir svår sjuka i akut COVID-19, men infektion med SARS-CoV-2 kan trigga det nya postinfektiösa tillståndet Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C). MIS-C är ett ovanligt men potentiellt allvarligt tillstånd där det hittills saknats kunskap om vilka barn som löper ökad risk att utveckla sjukdomen.
Nyheter
Den 18 maj återvände Dan Jibréus, som för KI:s räkning rest till Nordamerika för att återlämna två kvarlevor, till Sverige igen. Resan betecknar han som mycket lyckad, och de två kvarlevorna från arikara- respektive miami-folket är nu återbördade till de platser där de hör hemma.
Nyheter
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har utsett åttonde generationens ”Framtidens forskningsledare”, varav tre av dessa från Karolinska Institutet. Forskarna får 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod och kommer under programmets gång att delta i en gedigen ledarskapsutbildning.
Nyheter
Den 16 maj 2022 hälsade vi Parvin Tavakol Olofsson välkommen tillbaka till CLINTEC
Nyheter
Spädbarn boende på adresser i Stockholm med förhöjda halter av luftföroreningar har försämrad lungfunktion redan vid sex månaders ålder. Tidigare forskning har visat att exponering för luftföroreningar under spädbarnstiden inverkar negativt på lungfunktionen hos barn, ungdomar och unga vuxna men denna studie är den första som visar liknande samband redan hos spädbarn. Resultaten talar för att ytterligare åtgärder krävs för att sänka halterna av luftföroreningar i våra tätorter.
Nyheter
Som tidigare år samlas flera av Stockholms lärosäten i en gemensam paroll under pride-veckan för att uppmärksamma hbtqi-frågor. Academic Pride 2022 arrangerar ett seminarium om hbtqi-inkluderande arbets- och studiemiljö och gemensamt deltagande i Pride paraden. Prideflaggan kommer även att hissas på samtliga deltagande lärosäten under hela festivalveckan.
Nyheter
Student? Jobba extra på KI:s Utbildningskongress 28-29 September 2022!
Nyheter
EU-kommissionären Ylva Johansson besökte Karolinska Institutets centrum för psykiatriforskning den 16 juni, bland annat för att diskutera framtida strategier i EU för att motverka sexuella övergrepp mot barn online.
Nyheter
20 jun 2022
Examenstider
Nu har det varit examen för både våra arbetsterapeutstudenter, fysioterapeutstudenter, sjuksköterskestudenter och ett flertal specialistsjuksköterskestudenter.
Nyheter
Vi gratulerar Richard Rosenquist Brandell vid forskargruppen Klinisk genetik, intitutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får Mayo Clinic Cancer Center and Karolinska Institutet Cancer Research Award 2022.
Nyheter
Patrik Lyngå har antagits som docent i omvårdnad vid Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), Karolinska Institutet.
Nyheter
Den 7 och 8 juni 2022 samlades forskare från hela Europa, Israel, USA och Kanada vid Karolinska Institutet för att diskutera forskningen och den senaste utvecklingen inom I-CARE4OLD-projektet, ett EU-finansierat projekt som lanserades 2021.
Nyheter
Flera medarbetare från ARC deltog i den 26:e nordiska gerontologikongressen (26NKG), som ägde rum den 8–10 juni 2022 i Odense, Danmark. Årets tema var Förändring och kontinuitet, och ARC bidrog bland annat med 12 presentationer och 7 affischer, sponsrat av NEAR (The National E-infrastructure for Aging Research).
Nyheter
Personer som har minst två av sjukdomarna diabetes typ 2, hjärtsjukdom eller stroke har fördubblad risk att utveckla demens. Förebyggande av diabetes och hjärt-kärlsjukdom kan därför vara en strategi för att minska risken för demens, enligt en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Alzheimer’s & Dementia.
Nyheter
Hallå där Tingting Xu, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Den 20 juni försvarar du din avhandling ”Neural stem cell therapy and inflammation status of post-traumatic syringomyelia”, vad handlar den om?
Nyheter
Terminal leversjukdom (ESLD), inklusive avancerad levercirros och primär levercancer, är det sista stadiet av långvarig skada på levern orsakad av riskfaktorer som kronisk viral hepatit och leversjukdom orsakad av alkohol. Globalt är det en hög sjukdomsbörda och dödlighet, särskilt i afrikanska länder söder om Sahara (SSA) så som Ghana, där den primära orsaken till Hepatocellulärt carcinom (HCC) och levercirros är infektion med hepatit B-virus (HBV).
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har identifierat en typ av läkemedel med potential att minska risken för en aggressiv form av bröstcancer som mestadels drabbar yngre kvinnor. I en studie publicerad i tidskriften Genome Medicine visar forskarna att två typer av progesteronreceptorhämmare minskade cancerdrivande förändringar i vävnadsprover från friska kvinnor med mutationer i bröstcancergenen BRCA. De presenterar även ett test för att skatta en individs cancerrisk över tid.
Nyheter
Självvald inläggning som komplement till psykiatrisk öppenvård uppskattas av vårdpersonal och patienter och kan minska ångest för personer drabbade av emotionell instabilitet och självskadebeteende. Det visar en ny avhandling vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Danderyds sjukhus har följt personer som fått tre doser sars-cov-2-vaccin och jämfört deras immunsvar efter genomgången omikroninfektion. Resultaten, som publicerats i The Lancet Infectious Diseases, visar att de som inte haft covid-19 tidigare fick ett betydligt högre antikroppssvar än de som haft covid-19 innan de infekterades med omikronvarianten.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet visar hur en molekyl som de har identifierat, stimulerar nybildning av insulinproducerande celler i både zebrafiskar och vävnad från däggdjur, genom en nyfunnen mekanism som reglerar proteinsyntes. Resultaten publiceras i Nature Chemical Biology.
Nyheter
En studie från Karolinska Institutet kastar nytt ljus på frågan om huruvida blodgivarens kön och tidigare graviditeter påverkar överlevnaden hos patienter som får transfusion av röda blodkroppar. Ingen av dessa faktorer påverkar patienternas överlevnad om man tar hänsyn till de lägre hemoglobinnivåerna som finns i blod från kvinnor, enligt studien som publiceras i JAMA Internal Medicine.
Nyheter
Under våren 2022 genomförde forskarnätverket Senior Faculty en enkät om aktiviteten bland KI:s professorer födda 1953 eller tidigare. Resultatet visar att professorerna har en stark forskning och tillför KI uppemot 300 miljoner kronor per år.  
Nyheter
Vid Röstforum Riks årsmöte, som i år hölls vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 21-22 maj, delades tre priser ut för bästa examensarbete inom röstområdet. Det är Röstfonden som delar ut priset på 6000 kr.
Nyheter
Nya upptäckter avslöjar en oväntad tvåvägskommunikation mellan kromosomers funktion och organisation i cellkärnan. Tidigare forskning visar att veckning av kromosomalt DNA reglerar genavläsning (transkription) och kromosomkopiering (replikation). De nya resultaten visar att transkription och replikation i sin tur även styr kromosomveckning, och avslöjar därmed ett nytt samspel mellan grundläggande kromosomprocesser som är viktiga för att undvika sjukdomar, såsom cancer.
Nyheter
Att mäta hela spektrumet av små cirkulerande molekyler (metabolomik) i kroppen kan ge viktig insikt om en individs hälsotillstånd. Mätning av metaboliter är också huvudtemat för den nyligen etablerade resursverksamheten på KI för mätning av små molekyler och metaboliter med hjälp av masspektrometri (KI-SMMS). Vi pratar med Craig Wheelock, chef för den nya enheten för Integrativ Metabolomik vid Institutet för miljömedicin (IMM), om metabolomikens roll för individanpassad hälsovård.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet kan ha hittat en förklaring till varför personer med självskadebeteende generellt känner mindre smärta än andra. Nyckeln tycks ligga i ett effektivare smärtregleringssystem, en upptäckt som kan leda till bättre hjälp för de som söker vård för sitt självskadebeteende. Fynden har publicerats i tidskriften Molecular Psychiatry.
Nyheter
Den 20 maj disputerade Cecilia Dahlgren från Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) med sin avhandling ”Do patients behave as expected on a healthcare market in transition? : consequences of expanding patient choice and introducing telemedicine in primary healthcare”.
Nyheter
Christina Opava, professor emerita vid sektionen för fysioterapi, har tilldelats EULAR Health Professionals in Rheumatology Lifetime Achievement Award 2022 för sitt arbete inom reumatologi.
Nyheter
Med hjälp av avancerad mikroskopiteknik har forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet avbildat det maskineri som cellernas energiproducenter, mitokondrierna, använder för att bygga sina proteiner. Fynden publiceras i tidskriften Nature och ger hopp om mer specifika antibiotika och nya cancerläkemedel i framtiden.
Nyheter
Bredspektrumantibiotika överanvänds inom tandvården eftersom många patienter felaktigt tror sig ha penicillinallergi. Men sådan allergi är ovanlig och bör utredas av läkare, säger Bodil Lund, ordförande i nätverket Tandvårds-Strama som stödjer rationell antibiotikabehandling i tandvården.

Nyheter
IMM:s enhet för arbetsmedicin har tilldelats ett europeiskt anslag för att undersöka arbetsmiljön för giggare (GIG-OSH). Totalt har projektet tilldelats 1,65 miljoner Euro under tre år.
Nyheter
KI-alumnen Malin Grape har utsetts av regeringen till AMR-ambassadör. Men vad gör egentligen en sådan?
Nyheter
På initiativ av ledamot i KI:s Core Facility Community Sylvie Le Guyader, tillika manager för Life Cell Imaging CF, anordnades den 23 maj i NEO-huset, Flemingsberg en lunch för KI:s doktorander via Doctoral Students Association (DSA) där 19 av Flemingsbergs Core Faciliteter visade upp sig.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en liten sensor som kan avslöja rester av bekämpningsmedel på frukt på bara några minuter. Sensorn består av flamsprutade nanopartiklar gjorda av silver och ökar känsligheten för kemikaliernas signaler. Enligt forskarna skulle konceptet, som beskrivs i tidskriften Advanced Science, i framtiden kunna användas för att upptäcka bekämpningsmedel på livsmedel innan konsumtion.
Nyheter
Projektet presenterades vid konferensen i Lyon i maj 2022.
Nyheter
Docenturutskottet beslöt den 18 maj 2022 att anta Emilia Hagman som docent i epidemiologi.
Nyheter
Mekanismer kopplade till ett visst diabetesläkemedel kan fungera skyddande också mot Alzheimers sjukdom, enligt en studie av forskare vid Karolinska Institutet publicerad i Neurology. Resultaten tyder på att diabetesläkemedlets målprotein kan vara intressant att undersöka för behandling av Alzheimers sjukdom.
Nyheter
Fredagen den 20 maj hade doktoranden Daniel Helldén sin halvtidskontroll på institutionen för global folkhälsa. Genom att använda en "SDG Synergies Approach" och intervjuer med intressegruper, undersöker Daniel vilka synpunkter och uppfattningar som finns om kopplingarna mellan de globala målen, olika sektorer och barnhälsa i Kambodja. Han använder även maskininlärning för att undersöka icke-hälsomässiga riskfaktorer för sjuklighet från infektionssjukdomar.
Nyheter
Pernilla Rönnholm förlorade sin dotter till följd av en antibiotikaresistent tarmbakterie. Nu arbetar hon för fler barn ska slippa drabbas.
Nyheter
Antibiotikaresistens kallas ibland för den tysta pandemin – en smitta som breder ut sig utan att vi egentligen har koll på omfattningen eller allvaret. Men forskning pågår för att hitta nya sätt att bekämpa bakterier. Och precis som med covid-19 kan alla bidra till att dämpa spridningen – och rädda liv.
Nyheter
I en ny studie i Nature Communications, har forskare vid Karolinska Institutet och Institute for Basic Science i Sydkorea, visat hur kortvarigt uttryck av genredigeringsverktyg kan användas för att laga mutationen som orsakar progeria.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en ny möjlig vaccinkandidat mot pneumokocker; bakterier som kan orsaka lunginflammation och blodförgiftning. Vaccinmolekylerna består av nanometersmå membranbubblor från bakterien och ger en skyddande effekt i möss, enligt en studie publicerad i PNAS.
Nyheter
5-alfa-reduktashämmare (5-ARH), Finasterid och Dutasterid, är vanliga läkemedel som används för att lindra urinvägssymptom hos äldre män med förstorad prostata. Det har länge funnits en oro för att dessa läkemedel ökar risken för aggressiv prostatacancer. I en ny studie publicerad i JAMA Oncology har forskare från Karolinska Institutet inte funnit någon ökad risk för att dö i prostatacancer hos män behandlade med 5-ARH och lägre risk för män med längre behandlingstid.
Nyheter
Förena kompetens, erbjuda attraktiva utbildningar och vara en knutpunkt för kontakt med samarbetspartners. Det är visionen bakom Stockholm trio för hållbara lösningar (Stockholm Trio for Sustainable Actions) - ett nytt initiativ från Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet för att ytterligare bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Nyheter
För 35 år sedan upptäckte professor Göran K Hansson, tillsammans med sina kollegor och sin dåvarande doktorand Lena Jonasson, förekomsten av T-lymfocyter i mänskliga aterosklerotiska plack. Deras upptäckt lade grunden till nu mer än tre decenniers fortsatt forskning om vaskulär immunitet, inflammation och ateroskleros.
Nyheter
Vad är ditt favoritminne från tiden på KI? Hur ser dina framtidsplaner ut? På KI examineras mer än tusen studenter till sommaren och i veckan firar vi dem. Vi har frågat några av dem om deras minnen från tiden som student och planer efter examen.
Nyheter
KI deltar i Stockholms Prideparad lördagen den 6 augusti. Tillsammans med Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen och en rad andra lärosäten i Stockholmsområdet deltar KI under parollen Academic Pride. KI söker nu två studenter som vill jobba extra under dagen och stötta vårt deltagande i paraden.
Nyheter
En mobilapp som visar barnets viktutveckling i realtid för barn med obesitas ger större viktnedgång jämfört med sedvanlig vård. Att både familjerna och vårdpersonalen kan följa samma data möjliggör individanpassat extra stöd vid behov. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften International Journal of Obesity.
Nyheter
Forskare vid Uppsala universitet och Karolinska Institutet har kommit närmare en förklaring till varför covid-19-patienter har en kraftigt ökad risk för blodproppar. En ny studie som publicerats i Nature Immunology visar att en genvariant i det medfödda immunförsvaret påverkar risken för blodproppar i lungorna hos svårt sjuka covid-19-patienter.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08