Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Depression och adhd har du kanske koll på – men gäller det också för p-faktorn, känsloreglering och symtomnätverk? Vi behöver fler begrepp för psykiska svårigheter, menar forskare.
Nyheter
Vaccination ger bra skydd mot svår covid-19 men är mindre effektivt mot själva infektionen. Forskare vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet har upptäckt att skyddet mot nya omikronvarianter är tätt kopplat till nivåer av luftvägsantikroppar, vilka inte påverkas av mRNA-vaccination. Resultaten, som publicerats i The Lancet Infectious Diseases och The Lancet Microbe, kan förklara varför tillgängliga vacciner ger begränsat skydd mot infektion.
Nyheter
Kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet visar lovande effekter på livskvalitet, samt minskad sjukvårdskonsumtion för patienter med förmaksflimmer, enligt en ny studie som publicerats i Journal of the American College of Cardiology. Enligt forskarna är det världens första studie där KBT utvärderades i en större klinisk prövning för patienter med förmaksflimmer.
Nyheter
Karolinska Universitetssjukhusets direktör Björn Zoëga och Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson har undertecknat ett avtal om att etablera ett nytt gemensamt centrum för avancerade cell-, gen-, och vävnadsterapier.
Nyheter
För elfte gången har internationella veckan arrangerats av det internationella arbetsterapiteamet tillsammans med partners. Det hela startade 2012 med Uganda genom Linnaeus-Palme programmet.
Nyheter
Hjärnfonden stödjer varje år kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Andrea Carmine Belin driver ett av de 44 forskningsprojekt på Karolinska Institutet som tilldelas årets forskningsbidrag från Hjärnfonden.
Nyheter
Polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) är en vanlig hormonstörning hos kvinnor. Studier har visat att med hormonförändringen följer även variationer hos immunförsvarets B-celler. Nu kan forskare vid Karolinska Institutet slå fast att det inte är B-cellerna som orsakar syndromet, men deras roll är fortfarande oklar. Studien publicerades i eLife.
Nyheter
Stort grattis Samer Yammine vid Insititutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), som kammade hem priset 'årets manliga entreprenörskapsutbildare' en utmärkelse som ingår i The Triple E Awards.
Nyheter
Solmaz Yazdani, enheten för integrativ epidemiologi, Institutet för miljömedicin (IMM)
Nyheter
På uppdrag från Folkhälsomyndigheten har forskare vid IMM tagit fram dokumentet ”Expert opinion on heated tobacco products” (HTP).
Nyheter
Vid sitt sammanträde den 22 juni fattade regeringen beslut om att stoppa Vetenskapsrådets finansiering inom budgetposten utvecklingsforskning, vilket i praktiken leder till att en stor del av planerad forskning inom området inte blir av. Forskare inom sektorn har protesterat offentligt och KI:s rektor Annika Östman Wernerson är kritisk.
Nyheter
Ida Bäckström förlorade plötsligt hörseln - först på högra örat och sedan på det vänstra. Nu hör hon med hjälp av cochleaimplantant. Denna artikel är en del av ett fördjupningstema från KI:s populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap.
Nyheter
En del barn föds med dövhet på endast ena örat. Vad ska man göra då? Frågan är svårare än vad man först kan tro.
Nyheter
Mikael Wiehes hörselskada påverkar både honom själv och omgivningen. Han uppträder numera helst ensam och restaurangbesök fungerar bara om ljudmiljön är den rätta. Denna artikel är en del av ett fördjupningstema från KI:s populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap.
Nyheter
En hörselnedsättning kan leda till ångest, nedstämdhet och depression. Gerhard Andersson har forskat på en behandling för dem som har svårt att acceptera hörselförlust.
Nyheter
Pernilla Videhult Pierre forskar om hur olika ämnen kan skada hörseln – eller ge ett skydd i akuta lägen. Denna artikel är en del i ett fördjupningstema från KI:s populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap.
Nyheter
En miljard unga riskerar hörselnedsättning i framtiden om de fortsätter att lyssna på allt för hög volym i sina hörlurar. För att utveckla behandlingar behöver forskarna lösa innerörats mysterier – väl dolda i hörselsnäckan, ett ärtstort organ inbäddat i ben några centimeter innanför ytterörat.
Nyheter
Sommarvärmen är här och med den frågor kring hur vi bör hantera höga temperaturer och vad vi bör göra för att må bra i värmen. Kardiolog Petter Ljungman, docent vid Institutet för miljömedicin och expertkoordinator på Centrum för hälsokriser, svarar på frågor om värme och hälsa.
Nyheter
Kunskapscentrum för global katastrofmedicin är en del av ett konsortium som led sav MSB. Dess uppgift är att titta på behoven för länder i Västra Balkan, tillsammans med Turkiet, för att de ska stärka sin förmåga att förhindra risker kopplade till jordbävningar och andra hälsohot.
Nyheter
Socialdepartementet stödjer pilotprojekt inom Genomic Medicine Sweden, GMS, med 12,5 miljoner kronor för nationellt jämlikt införande av helgenomsekvensering till barn med misstänkt sällsynt sjukdom. Helgenomsekvensering kan ha en avgörande roll för att ställa diagnos.
Nyheter
Ett internationellt team av forskare har utvecklat en ny metod för att leverera läkemedel direkt in i innerörat genom att utnyttja det naturliga vätskeflödet i hjärnan, enligt en studie publicerad i Science Translational Medicine. Genom att dessutom använda genterapi lyckades forskare från Karolinska Institutet och University of Rochester återställa hörseln hos döva möss.
Nyheter
Forskare vid bland annat Karolinska Institutet rapporterar i Nature att de har identifierat den första MS-genvarianten som kan kopplas till sjukdomens svårighetsgrad. Fyndet öppnar för utveckling av behandlingar som förhindrar den ökande funktionsnedsättningen som uppstår i takt med att sjukdomen fortskrider.
Nyheter
Erik Melén har fått uppdraget som prefekt på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Beslutet undertecknades av rektor Annika Östman Wernerson den 27 juni 2023. Erik tar över som prefekt efter Per Tornvall den 1 november 2023 och utnämningen gäller i fem år.
Nyheter
Fredrik Pleijel, forskare i marinbiologi på institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet, tilldelas 2023 års Lennart Nilsson Award för sin förmåga att avbilda och synliggöra skönheten i det marina livet. "Jag är bara en fotograf som råkat bli fascinerad av djuren i havet," säger Fredrik Pleijel.
Nyheter
Som avslutning för Sveriges ordförandeskap i EU håller regeringen en europeisk Life Science-konferens i Aula Medica på Karolinska Institutet den 26–27 juni. Precisionsmedicin är temat och KI har tillsammans med Karolinska Universitetssjukhuset bidragit i arbetet med framtagandet av programmet.
Nyheter
Institutionen för odontologi fortsätter att utveckla kliniska forskare genom fristående kurser på avancerad nivå som leder till antingen en masterexamen i odontologi eller en magisterexamen i oral hälsa eller i tandteknik.
Nyheter
Fem forskare vid Karolinska Institutet tilldelas 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bygga upp ett så kallat excellencecentrum för vidare utveckling av cellbaserade cancerbehandlingar. Medlen delas ut under fem år, med potential för ytterligare fem års finansiering efter utvärdering.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en grupp nervceller i hjärnan hos möss som är involverade i att skapa negativa känslor och långvarig stress. Nervcellerna, som har kartlagts med en kombination av avancerade tekniker, har receptorer för östrogen vilket skulle kunna förklara varför kvinnor som grupp är mer stresskänsliga än män. Studien publiceras i Nature Neuroscience.
Nyheter
Federico Iovino och medarbetare i hans forskargrupp har tilldelats ett bidrag från ItsME Foundation för sin forskning om förebyggande av neuronala skador orsakade av bakterieinfektioner. ItsME Foundation, som grundades 2019 av Jur Deitmers och har sin bas i Nederländerna, har som mål att bekämpa hjärnhinneinflammation och encefalit.
Nyheter
En grupp forskare vid Yale School of Medicine i USA och Karolinska Institutet ville veta vad som händer med mosaikhuden vid skada. Förhöjer enkla sår eller operation risken för hudcancer genom att expandera muterade celler ännu mer som man tror? Det överraskande svaret är nej, enligt forskning publicerad i tidskriften Nature.
Nyheter
IMM-forskare kommenterar dagens TT-nyhet om PFAS i svensk fisk.
Nyheter
I början av juni var det examensdags för alla våra vårdvetenskapliga program. Det var en stor mängd studenter, som nu fick fira sin examen den 1 samt 2 juni.
Nyheter
Docent Peder Olofsson, institutionen för medicin, Solna vid Karolinska Institutet, får Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag 2023 på 15 miljoner kronor. Han får anslaget för sin forskning om stimulering av nervsystemet för behandling av åderförkalkning.
Nyheter
Den 17–18 juni deltog närmare hundra experter från 27 länder i ett hackathon för att försöka identifiera sjukdomar hos 14 patienter som saknat diagnos. "Fyra av dem har nu fått svar och flera tror vi är möjliga att lösa", säger professorn och överläkaren Ann Nordgren som var en av arrangörerna.
Nyheter
Den 19 juni 2023 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över självskador och självmordsförsök år 2022. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och för Stockholms län.
Nyheter
I en ny studie visar forskare vid Karolinska Institutet att rekombinanta hydrogeler av spindeltrådsprotein har flera attraktiva egenskaper. De kan kapsla in celler och bioaktiva molekyler genom inkubation vid 37°C. De är transparenta, varför man kan övervaka inkapslade celler, och det trådlika nätverket imiterar den extracellulära matrisen. De mekaniska egenskaperna hos dessa hydrogeler matchar de i olika sorters vävnader, och gelerna kan användas för att kontinuerligt frisätta läkemedel.
Nyheter
En akvarellmålning, anatomiska konstverk eller ett helt hus ägnat åt kroppen. När forskare vänder sig till konsten tar sig vetenskapen nya uttryck.
Nyheter
Den 15 juni 2023 publicerade Socialstyrelsen den officiella statistiken över antalet självmord år 2022. Den 19 juni 2023 kommer den officiella statistiken över självskador/självmordsförsök att publiceras. NASP har sammanställt statistiken på riksnivå och kommer senare att bearbeta den på läns- och kommunnivå.
Nyheter
SFO-V utlyser medel för delfinansiering av sabbaticalvistelser inom vårdvetenskap. I våras hade Susanne Guidetti, professor vid avdelningen för arbetsterapi och Eric Asaba, docent och lektor vid avdelningen för arbetsterapi, möjlighet att tack vare beviljade ansökningar utnyttja dessa medel för att tillbringa varsin sabbaticaltid i Uganda respektive USA.
Nyheter
En dag i mitten av maj besökte ett 30-tal studenter och tre lärare från School of Health Sciences, Western University i Ontario, Kanada de vårdvetenskapliga programmen på NVS.
Det är ett samarbete som startade i mindre skala 2018, hade ett pandemiuppehåll under några år, men är återigen igång sedan förra året.
Nyheter
Vi gratulerar forskarna vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) som mottar CIMED:s projektbidrag under perioden 2024-2026.
Nyheter
I en rikstäckande svensk studie på över 85 000 patienter med biopsi-bekräftad inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) observerade forskare från Karolinska Institutet och Örebro universitet (Sverige) att patienter med IBD löpte en ökad risk för stroke, särskilt ischemisk sådan, i jämförelse med den generella befolkningen. Resultaten publiceras i Neurology.
Nyheter
Många män över 60 år i norra Europa drabbas av den så kallade vikingasjukan som innebär att fingrar låser sig i ett böjt läge. Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har analyserat data från nästan 8000 drabbade individer och kartlagt genetiska riskfaktorer för sjukdomen. Fynden som publicerats Molecular Biology and Evolution visar att tre av de viktigaste genetiska riskfaktorerna är nedärvda från neandertalare.
Nyheter
Projektet PROMINENT, som lanserades officiellt idag, kommer att förbättra diagnos och behandling av neurodegenerativa sjukdomar och förbättra patienternas liv i hela Europa.
Nyheter
Den europeiska hälsokonferensen och utställningen HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) 23 hölls den 7-9 juni 2023 i Lissabon.
Nyheter
Lars Larsson, Professor and his research group, Basic and Clinical Muscle Biology, at the Department of Physiology and Pharmacology, in collaboration with Professor Wes Thompson and Dr. Young il Lee at Texas AM University recently published a study in J Cachexia Sarcopenia Muscle, regarding the effects of direct muscle electrical stimulation on the neuromuscular junction.
Nyheter
LADA, Latent Autoimmune Diabetes in Adults, har drag av både typ 1 och typ 2 diabetes. LADA utgör cirka 10% av all diabetes och är en minst lika vanlig form av diabetes som typ 1 diabetes. Trots det är bästa behandling, med alternativen insulin eller tabletter, oklar. Forskare vid Karolinska Institutet har tillsammans med kollegor i Norge genomfört en studie ”Behandling Av LADA”- BALAD, publicerad i tidskriften Diabetes, Obesity and Metabolism.
Nyheter
Anders Jahres pris till unga forskare på 400,000 norska kronor går 2023 till biträdande lektor Marcus Buggert vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Ett nytt DNA-baserat vaccin mot covid-19 testas nu för första gången på friska deltagare på Karolinska Universitetssjukhuset. Vaccinet har tagits fram på Karolinska Institutet och riktas mot flera delar av viruset. Det gör vaccinet mindre sårbart för muterade virus och kan därför fungera även mot nya varianter.
Nyheter
Forskare från Karolinska Institutet har skapat en ny metod för att studera de allra minsta beståndsdelarna i vår kropp. Studien som publicerats i Nature Biotechnology öppnar möjligheten för forskare att bland annat utveckla mer effektiva vaccin.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09