Publicerad: 2024-03-14 17:37 | Uppdaterad: 2024-03-16 07:44

UKÄ positiv till KI:s åtgärder för sjuksköterskeutbildningen

UKÄ är nöjda med KI:s åtgärdsrapportering efter den tematiska utvärderingen av sjuksköterskeutbildningen och anser att de åtgärder som KI genomfört är rimliga och ändamålsenliga.

Under 2022–2023 genomförde UKÄ en tematisk utvärdering av alla sjuksköterskeutbildningar vid svenska lärosäten. 

Utvärderingen fokuserade dels på utformning av utbildningen för att utveckla studenternas färdighet och förmåga i omvårdnad, dels förutsättningar som kompetensförsörjning, handledarutbildning och kliniska placeringar.

I utvärderingen fick alla lärosäten rekommendationer om utvecklingsåtgärder i form av "kan-rekommendationer" respektive "bör-rekommendationer". 

I uppföljningen har lärosätena uppmanats att redovisa vilka åtgärder de genomfört med anledning av bör-rekommendationerna. Redovisning av kan-rekommendationerna var frivillig. 

Bedömargruppens yttrande

För KI:s åtgärdsredovisning har bedömargruppen lämnat följande yttrande:

"Lärosätets åtgärder som redovisats i åtgärdsredovisningen bedöms som rimliga och ändamålsenliga i relation till de BÖR-rekommendationer som lärosätet fått. Sammantaget anser bedömargruppen att de BÖR-rekommendationer som lärosätet fått har tagits tillvara i lärosätets arbete med att få studenterna att uppnå färdighet och förmåga." 

Av de 24 lärosäten som följts upp har 23 fått en positiv bedömning. Ett lärosäte har uppmanats att vidareutveckla sina åtgärder.

Värdefull process för KI

Enligt lektor Kristina Gottberg, programdirektor för sjuksköterskeprogrammet, har processen med den tematiska utvärderingen varit mycket värdefull för KI.

Kristina Gottberg, programdirektor för sjuksköterskeprogrammet vid NVS.
Kristina Gottberg. Foto: Annika Clemes.

– Processen har lärorikt belyst viktiga områden för kvalitetsutveckling avseende studenternas färdighet och förmåga. 

Hon anser också att utvärderingen visar att kvaliteten på utbildningen är god. 

– Deltagandet i utvärderingen har bekräftat viktiga kvalitetsaspekter som utgör styrkor, såsom samverkansmodeller, pedagogisk och akademisk kompetens och organisationen av utbildning, säger Kristina Gottberg. Hon fortsätter: 

– Utvärderingen har också erbjudit flera tillfällen till lärorik samverkan och erfarenhetsutbyten med de andra lärosätena i Sverige. Resultaten från utvärderingen är viktiga att ha med i framtagande av en ny utbildningsplan för 2026.