Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Pandemin gjorde att utbildningen på kort tid fick ställa om till distansstudier, vilket krävt stora insatser från lärare, studenter och utbildningsadministratörer. Samtidigt har erfarenheterna skyndat på den pedagogiska utvecklingen.
Nyheter
Ett fyraårigt projekt med fokus på internationalisering inom utbildningen vid KI har precis avslutats. Projekts resultat och verktyg är nu tillgängliga och projektgruppen hoppas dessa ska inspirera andra att inleda liknande processer vid sina egna lärosäten.
Nyheter
Av de personer som utvecklade antikroppar mot SARS-CoV-2 i våras har 96% kvar dessa nio månader senare. De flesta har även ett SARS CoV-2 specifikt T-cellsminne. Immuniteten verkar i hög grad skydda mot återinfektion. Det visar den tredje uppföljningen i COMMUNITY-studien som undersöker långtidsimmunitet efter covid-19.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har avslöjat ett centralt proprioceptivt organ inbyggt direkt i själva centrala nervsystemet och som fungerar som en inre rörelsesensor. Artikeln publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften Neuron.
Nyheter
Under en vecka deltog KI-studenterna Praveen Pillai och Stephen Townsend, tillsammans med studenter från andra skolor, i en case-utmaning där de tävlade om att komma fram till en lösning för Pfizer och IBM att säkerställa en framgångsrik distribution av Covid-19 vaccinet, och KI-studenternas team vann utmaningen!
Nyheter
Alternativ till djurförsök hanteras oftast som en djurskyddsfråga. Men en ny rapport från Karolinska Institutet, visar att utvecklingen av nya metoder utan djurförsök är strategiskt viktig för svensk forskning och innovation.
Nyheter
Den 18 december 2020 sade Karolinska Institutet (KI) upp varumärkesavtalet med Karolinska Development AB.
Nyheter
Antivirala läkemedel är ett viktigt verktyg för att förebygga och behandla hiv. En ny studie på gravida kvinnor i Tanzania visar att livslång antiviral behandling även verkar vara effektivt för att hindra smittspridning från mor till barn. Resultaten kan få betydelse för Världshälsoorganisationens arbete med hiv-prevention i låg- och mellaninkomstländer. Studien som genomfördes av forskare vid bland annat Karolinska Institutet har publicerats i tidskriften Lancet HIV.
Nyheter
Hallå där Petra Adebäck, doktorand vid sektionen för allmänmedicin och primärvård! Den 19 mars kommer du att försvara din avhandling "To be a child and survive a natural disaster”. Vad handlar den om?
Nyheter
The Eating Disorders Genetic Initiative (EDGI) är världens största studie för att undersöka hur genetiska och miljömässiga faktorer påverkar uppkomsten av ätstörningar. Nu söker vi deltagare som har eller har haft en ätstörning och friska kontrollpersoner.
Nyheter
Varianter av nio gener ökar risken för att drabbas av Addisons sjukdom, en ovanlig sjukdom där det egna immunförsvaret angriper binjurarna. Det visar den hittills största genetiska studien av patienter med Addisons sjukdom genomförd av forskare vid Karolinska Institutet och Universitetet i Bergen, Norge. Fynden, som publiceras i tidskriften Nature Communications, ökar förståelsen för hur sjukdomen uppstår.
Nyheter
Neuroblastom är en pediatrisk tumörsjukdom med olika ansikten; en del av dessa tumörer mognar ut av sig själva, en del svarar bra på behandling medan andra är dödliga trots intensiv behandling. Som i många pediatriska tumörer så har man funnit få återkommande mutationer i neuroblastom.
Nyheter
Just nu deltar tre arbets- och fysioterapeuter inom äldreomsorgen i Stockholms stad i Karolinska Institutets 1-åriga magisterutbildning i demensvård. Vi träffar några av dessa deltagare för att höra vad utbildningen betytt för deras kompetensutveckling och för deras arbetsplats.
Nyheter
KI deltar i ett nytt EU-projekt som handlar om att använda Real World Data (RWD) för att förbättra uppföljningen efter bröstcancerbehandling, samt att utforma riktlinjer och bästa praxis för forskare, folkhälso- och tillsynsorgan i hela Europa. Detta för att underlätta anpassning av RWD i forskning och klinisk praxis.
Nyheter
2021 riktar Hagströmerbiblioteket fokus på konsten och konstnärerna. Vi inleder under våren med en utställning som visar illustrationer i böcker och grafiska blad ur bibliotekets egna samlingar, av några av konsthistoriens mest kända gestalter, skapad av vår curator Anna Lantz.
Nyheter
Framgången med de mRNA-baserade vaccinerna är ett lyft för hela mRNA-fältet och kan leda till nya behandlingar mot helt andra sjukdomar. Det konstaterar Kenneth Chien som är professor vid Karolinska Institutet och medgrundare till Moderna, ett av företagen som nu har utvecklat ett vaccin mot covid-19.
Nyheter
Patienter med allvarlig covid-19 som behandlades med cancerläkemedlet bevacizumab hade lägre dödlighet och återhämtade sig snabbare än patienter som bara fick standardbehandling. Det visar en klinisk studie i Italien och Kina som leddes av forskare vid Karolinska Institutet under februari-april 2020. Syremättnad i blodet, kroppstemperatur och inflammatoriska markörer förbättrades mer hos patienterna som fick bevacizumab utöver ordinarie vård. Studien publiceras i Nature Communications.
Nyheter
Analys av cell-fritt DNA kan hitta gendos-förändringar från cancer i blodet hos personer med magsäckscancer visar en studie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studiens resultat publicerades nyligen i PLOS One.
Nyheter
Eftersom olika vaccintyper har sina fördelar och nackdelar och kan förstärka varandras effekter är det nödvändigt att fortsätta utveckla nya covid-19-vacciner. Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar nu att de har utvecklat ett vaccin mot sars-cov-2 med hjälp av en DNA-vaccinplattform som är billig och stabil, ger effektiv vaccinproduktion och uppvisar en god säkerhetsprofil. Studien som publiceras i Scientific Reports visar att vaccinet inducerar starka immunsvar hos möss.
Nyheter
Michael är doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, NVS. Han får stipendiet med motiveringen “För viljan att forska i förvirring Och strävan att förmedla värme i vården“.
Nyheter
I höstas blev Michael Axenhus, doktorand vid sektionen för neurogeriatrik, beviljad forskar-AT.
Nyheter
Nästan 11 procent av de personer som vårdats på en intensivvårdsavdelning i Sverige mellan 2010 och 2018 fick receptbelagda opioider i minst sex månader och upp till två år efter utskrivning. Det visar en studie av forskare vid Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften Critical Care Medicine. Resultatet tyder på att vissa personer kan utveckla kroniskt opioidbruk trots brist på bevis för dessa läkemedels långsiktiga effektivitet och risker kopplade till ökad dödlighet.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet och Göteborgs universitet har undersökt en ny potentiell måltavla för behandling av den sällsynta genetiska sjukdomen progeria (Hutchinson-Gilfords syndrom) som orsakar accelererat åldrande hos barn. Studien, som har genomförts på möss, publiceras i den vetenskapliga tidskriften eLife och ger hopp om effektivare behandlingar för detta dödliga tillstånd.
Nyheter
Hej Erica, du disputerade med din avhandling "Overlooking health acculturation – a grounded theory study illustrating the complexity of intercultural consultation in Swedish primary care" i december. Stort grattis! Kan du berätta lite mer?
Nyheter
Karolinska Institutet och Makerere University har ingått ett avtal om att etablera Centre of Excellence for Sustainable Health (CESH), ett kompetenscentrum för att främja partnerskap och utveckla kapacitet, resurser och verktyg för forskare och beslutsfattare i hela världen. Avtalet är nästa steg i ett fördjupat samarbete mellan lärosätena.
Nyheter
Emma Frans har blivit tilldelad Konungens medalj av 8:e storleken i Serafimerordens band ”för betydelsefulla insatser för att sprida kunskap om vetenskap och forskning”. Emma Frans är senior forskningsspecialist, vetenskapsskribent och programledare.
Nyheter
Den 22 januari arrangerade Karolinska Institutet för andra gången en digital välkomstmottagning för nya studenter. Denna vår började runt 550 nya studenter på grundutbildningsprogrammen för arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och sjuksköterskor. Varmt välkomna till KI!
Nyheter
Hur påverkar regulatoriska genomelement - såsom enhancers och silencers - genuttryck, vilka är de inblandade komponenterna, och kan vi modulera dem för framtida behandlingar? Genom att undersöka dessa grundläggande frågor i inflammatoriska makrofager har BioNut-forskare hittat några oväntade svar. Studien publiceras idag i Molecular Cell.
Nyheter
Individuella skillnader i hur immunförsvaret reagerar på sars-cov-2-viruset verkar kunna påverka hur svårt sjukdomsförloppet blir. Nu har forskare vid Karolinska Institutet kunnat visa att patienter med svår covid-19 har markant förhöjda nivåer av en viss typ av immunceller i blodet kallade myeloida suppressorceller. Studien som publicerats i Journal of Clinical Investigation kan ge ökad förståelse för hur tidiga immunresponser påverkar hur allvarlig sjukdomen blir.
Nyheter
Den nya studien visar att ett AI-program i en majoritet av fallen kan bestämma typ av fraktur och rekommendera behandlingsmetod. Nästa steg för forskargruppen på Danderyds sjukhus är att ta AI till hjälp för att tolka frakturer i andra kroppsdelar, men även att förutsäga vilka patienter som kommer ha störst nytta av en viss behandling samt hur de olika behandlingarna kommer att påverka patienten.
Nyheter
Vi söker två studenter som genom Instagram vill inspirera och motivera framtida studenter att söka till KI.
Nyheter
De nyblivna professorerna Eric Westman och Dorota Religa, båda från sektionen för klinisk geriatrik, NVS där de dessutom är sektionschef respektive biträdande sektionschef, höll onsdagen den 20 januari varsin professorsföreläsning.
Nyheter
Helena Salminen har fått en privat donation på 2,75 miljoner kronor till ett forskningsprojekt. Det var precis innan jul som donationen blev klar.
Nyheter
Vi är glada att kunna meddela att publikationen "Characterization of ascites- and tumor-infiltrating γδ T cells reveals distinct repertoires and a beneficial role in ovarian cancer” som utröner rollen hos γδ T-celler i ovarialcancer har blivit publicerad i Science Translational Medicine.
Nyheter
Orsaken till den inflammatoriska lungsjukdomen sarkoidos är okänd. Nu har forskare vid bland annat Karolinska Institutet studerat om en typ av immunceller, monocyter, kan vara viktiga i att driva inflammation och sjukdom, samt förklara varför vissa patienter blir mycket sjukare än andra. Studien som publicerats i European Respiratory Journal öppnar nya möjligheter för framtida diagnostik och behandling.
Nyheter
En viss typ av immunceller som kallas gamma-delta-T-celler är kopplade till ökad överlevnad hos patienter med avancerad äggstockscancer, rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i den vetenskapliga tidskriften Science Translational Medicine. Fynden antyder att stimulering av dessa specifika T-celler skulle kunna vara ett behandlingsalternativ vid äggstockscancer, menar forskarna.
Nyheter
Autofagi är en fundamental process för nedbrytning av cellens egna beståndsdelar i lysosomen (cellens återvinningsstation). Defekter i denna process har tidigare länkats till stora folksjukdomar såsom neurologiska sjukdomar samt cancer. Men exakt vilka proteiner som kan brytas ned via denna process hos cancerceller har inte varit känt. Forskare vid Karolinska Institutet har i två studier publicerade i tidskriften Autophagy kartlagt hur detta sker.
Nyheter
Medicinska Föreningen och Odontologiska Föreningen är Karolinska Institutets två studentkårer som arbetar med utbildningsfrågor och studiesociala sammanhang för studenter. Varje år tillsätts det nya kårordförande i föreningarna. Detta år hälsar vi Alexander Klaréus välkommen som ordförande för Medicinska Föreningen och Dana Samiean ordförande för Odontologiska Föreningen. Lär känna dem och vad de vill jobba lite extra för under sin tid som ordförande.
Nyheter
Martin Engvall vid forskargruppen Medfödda endokrina och metabola sjukdomar, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Identification of disease genes in rare neurological conditions" den 22 januari 2021. Huvudhandledare är Anna Wedell.
Nyheter
Studien som gjorts på data från kvalitetsregistret InfCare HIV visar att patientrapporterade biverkningar minskar över tid, det korrelerar till att nyare läkemedel med mindre biverkningar används i större utsträckning. Studien har också visat att god fysisk- och psykisk hälsa minskar patienters benägenhet att rapportera läkemedelsbiverkningar.
Nyheter
Charlson komorbiditetsindex (CCI) är ett sjukdomsindex som ursprungligen skapades för att förutsäga korttidsdödlighet men som i allt högre grad används som en proxy för sjukdomsbörda, och används ofta som en kovariat, till exempel i regressionsmodeller.
Nyheter
Flera aggressiva och hatiska meddelanden har riktats mot en av Karolinska Institutets forskare i samband med publiceringen av en registerstudie om covid-19.
Nyheter
Hudens förmåga att skydda oss från kemikalier är nedärvd, och vissa har ett sämre skydd som skulle kunna innebära en ökad risk att drabbas av hudsjukdomar och cancer. En ny studie från Karolinska Institutet som publicerats i Environmental Health Perspectives visar hur mycket snabbare vanliga kemikalier tas upp hos personer med en genetiskt försvagad ”hudbarriär”.
Nyheter
Erik Rönnblad vid forskargruppen Idrottsmedicin, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Studies on Meniscus Surgery with Focus on Preservation and Meniscus Function" den 22 januari 2021. Huvudhandledare är Karl Eriksson, KI SÖS.
Nyheter
I en ny studie har forskare vid Karolinska Institutet genom ett urinprov identifierat och verifierat vilken typ av astma som en patient har. Studien, som har publicerats i American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, lägger grunden för en mer individuell diagnos och kan leda till bättre behandling mot astma i framtiden.
Nyheter
Hallå där Juraj Sečník, doktorand vid sektionen för klinisk geriatrik! Den 29 januari kommer du att försvara din avhandling “Diabetes mellitus in patients with dementia : clinical care and pharmacological treatment”. Vad handlar den om?
Nyheter
KI-forskarna George Belibasakis och Daniel Manoil vid institutionen för odontologi har publicerat en banbrytande översikt om peri-implantit, i hundraårsjubileet av tidskriften Journal of Dental Research. Deras arbete förklarar de senaste begreppen inom sjukdomens mikrobiologi genom att sammanställa resultat från studier där de senaste teknikerna använts.
Nyheter
Grattis till Peter Zaphiropoulos, vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, som fått 1 miljon kronor i projektanslag från Barncancerfonden 2020 för ett projekt om Cirkulära RNA i medulloblastom.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har i samarbete med forskare i Tyskland och USA, utvecklat nya små antikroppar, nano-antikroppar, som hindrar coronaviruset sars-cov-2 från att ta sig in i mänskliga celler. Studien, som publiceras i tidskriften Science, visar att en kombinerad nano-antikropp gav särskilt bra effekt – även om viruset muterade. Enligt forskarna har nano-antikropparna potential att utvecklas till en behandling mot covid-19.
Nyheter
KI-forskaren Lars Terenius har i samarbete med två amerikanska grupper beviljats 2,8 miljoner US-dollar i prime R01 forskningsanslag från NIH för att undersöka molekylära mekanismer bakom läkemedel som riktar sig mot opioidsystemen i alkoholbrukssyndrom.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08