Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Bättre hälsa och mindre stress bland medarbetarna blev resultatet av övergången till hybridarbete på KI:s verksamhetsstöd. Det visar en forskningsstudie som har undersökt effekterna av övergången till flexiblare arbete under covid 19-pandemin. Studien ger värdefulla insikter inför KI:s utveckling av framtidens arbetsplats.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu kan du ta del av 2024 års verksamhetsplan för det gemensamma verksamhetsstödet på KI. Det är en ny modell som avdelningarna inom det gemensamma verksamhetsstödet, universitetsbiblioteket (KIB) och enheterna Undervisning och lärande (UoL) samt Medicinens, historia och kulturarv (MHK) är först ut med att testa för 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Under våren besöker universitetsledningen KI:s institutioner i en serie möten. Institutionernas verksamhet står i fokus, men också diskussionen om hur vi på Karolinska Institutet ska jobba framåt och stärka dialog och samarbete. Först ut i mötesserien var institutionerna KI DS och LIME den 17 januari.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
GVS Gemensamt verksamhetsstöd, Kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, Lärande, Informatik, Management och Etik
Webbsidan "Forskarstöd" har nyligen utvecklats för att ge en överblick över det stöd och de specialiserade kompetenserna som finns för alla forskare, både på deras institutioner och på andra enheter vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutet (KI) tecknar ett avtal om samverkan med Huddinge kommun – det ska fokusera på jämlik hälsa och prevention för ett hälsosamt liv. Tisdagen den 25 oktober skrev KI:s rektor Ole Petter Ottersen och Huddinges kommundirektör Camilla Broo under avtalet.
Nyheter
​​Vår planet, vår hälsa – en dialog mellan generationerna, det var rubriken på årets Rosling-seminarium vid Karolinska Institutet. Det ägde rum den 5 oktober i samarrangemang med WHO och deltagarna fanns med både på plats och online.
Nyheter
Förena kompetens, erbjuda attraktiva utbildningar och vara en knutpunkt för kontakt med samarbetspartners. Det är visionen bakom Stockholm trio för hållbara lösningar (Stockholm Trio for Sustainable Actions) - ett nytt initiativ från Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet för att ytterligare bidra till en hållbar samhällsutveckling.
Nyheter
Partnerskap och samarbete är nödvändigt för att påskynda arbetet med att nå de globala målen – och här spelar akademin en viktig roll. Det framkom under seminariet ”New Partnerships for Human and Planetary Health” som arrangerades av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet i maj.
Nyheter
Ungefär hälften av den svenska befolkningen känner en stark klimatoro. Det är i grunden helt normalt eftersom klimathotet är verkligt, menar forskaren Fabian Lenhard som startar en studie om klimatoro. Forskningsprojektet ska försöka kanalisera personers klimatoro till hållbar utveckling.
Nyheter
Många samhällsutmaningar, som klimatfrågan, är så komplexa att de inte går att lösa på egen hand av olika aktörer. Partnerskap och samarbete är nödvändigt för att påskynda arbetet med att nå de globala målen – och här spelar akademin en viktig roll. Det menar representanter från Stockholm trio som med ett seminarium i maj presenterar hur de mobiliserar för att förbättra människans och planetens hälsa.
Nyheter
Organisationen Klimatstudenterna har nyligen släppt rapporten Climate Action Ranking, där de rankar svenska lärosäten efter deras klimatarbete. I årets rapport hamnade KI på en tredjeplats.
Nyheter
Nu lanseras nya satsningar för att stärka Karolinska Institutets utveckling som ett universitet med banbrytande forskning. Flera av satsningarna riktas till yngre medarbetare inklusive KI Research Incubator, KIRI, som blir en virtuell mötesplats för tvärvetenskapliga samarbeten. Ytterligare två satsningar befinner sig i planeringsstadiet – ett mentors- och coachningsprogram och ett nytt nätverk för att stärka kvinnliga forskares och lärares meriteringsmöjligheter.
Nyheter
Med start i januari 2021 inleder Karolinska Institutet samarbete med den internationella nyhetssajten The Conversation. Det ger KI:s forskare ytterligare en plattform för att nå ut med sin kunskap till allmänheten. Satsningen är en del i kommunikationsavdelningens arbete med Strategi 2030 och innefattar också seminarier och stöd för forskare i populärvetenskapligt skrivande på engelska. 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arbetet med upphandlingen av ett Research Information Management System (RIMS) fortgår. Projektgruppen har sammanställt KI:s behov och krav och ska nu begära in anbud från potentiella leverantörer. Systemet ska skapa ett sammanhållet stöd för att förbättra tillgängligheten, hittbarheten och hanteringen för KI:s forskningsinformation för både interna och externa intressenter. Upphandlingen beräknas vara klar i början av maj 2022 och implementeringen påbörjas så snart som möjligt därefter.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Det finns ett stort behov både internt och hos externa intressenter att lättare kunna komma åt information om aktuell och tidigare forskning på KI. Att förbättra tillgängligheten, sökbarheten och hanteringen av KI:s forskningsinformation ingår i verksamhetsplanen för Strategi 2030 och styrgruppen för programmet Informationshantering på KI har nu tagit beslut om att upphandla ett så kallat Research Information Management System (RIMS). 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Programmet Ett sammanhållet verksamhetsstöd har under drygt 1,5 år fokuserat på att samordna arbetsformer och -processer. Programmet har fungerat som ett avstamp för fortsatt arbete.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Vilka lärdomar har dragits under den nuvarande covid-19-pandemin och vilka är de största hindren som måste tas bort för att skapa en rättvis och hållbar hälsa? Detta stod i fokus för Stockholm Life Science Conference 2021 som ägde rum den 25 maj. Tre områden som identifierades som viktiga förutsättningar för framtida innovationer var samarbete, kommunikation och tillgänglighet till data.
Nyheter
Frågorna är många om hur man kan göra för att kommunicera sin verksamhet och hitta rätt stöd för att göra det. I delprojektet kommunikation inom projektet Ett sammanhållet verksamhetsstöd pågår arbetet med att göra det ännu tydligare vilket kommunikationsstöd som finns att tillgå – målet är ett slags tjänstekatalog för KI:s medarbetare.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Projektet skulle först arbeta med budgetprocessen i externfinansierade forskningsprojekt. Men ganska tidigt stod det klart att behovet var något annat. Med utgångspunkt från visionen om ett sammanhållet verksamhetsstöd började idéer komma kring hur man tillsammans bättre skulle kunna stödja forskarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
För att Karolinska Institutets forskare ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen behöver de ha säker tillgång till såväl spetsteknologi som ett basutbud av core-faciliteter. Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med forskningsinfrastruktur till och med 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I höstas utlyste KI för första gången interna forskningsmedel för arbete med hållbar utveckling. I hård konkurrens är nu fem sökande utvalda som får dela på 1 miljon kronor.
Nyheter
Karolinska Institutet och Wellcome Leap har tecknat ett avtal som innebär att KI ansluter sig till Leap Health Breakthrough Network. Det globala nätverket består av ledande akademiska institutioner och forskningsinstitutioner från sex kontinenter, som vill lösa allvarliga globala hälsoutmaningar.
Nyheter
Förenklad vardag för forskare inför tecknande av forskningsrelaterade avtal, genom ökad förståelse och tydligare roller kring avtalsprocessen.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arbetet för projektgruppen Redovisning och finansiell controlling inom programmet Ett sammanhållet verksamhetsstöd gick till en början lite trögt. Under månaderna som gått har de arbetat fram ett samarbete som förändrat deras arbetssätt på djupet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Rektor har beslutat om en klimatstrategi som en del av KI:s bidrag till en mer hållbar värld. Strategin följs upp av en handlingsplan med mer konkreta åtgärder inom allt från inköp av varor och tjänster till att minska koldioxidutsläppen från resor.
Nyheter
Tycker du att det är svårt att hitta detaljerad information om KI:s forskning och forskare på webben? I så fall är du troligen inte ensam. Nu pågår ett projekt för att förbättra sökmöjligheter och presentation av forskningsinformation inom ramen KI:s program för informationshantering och Strategi 2030.  
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I Ett sammanhållet verksamhetsstöd har delprojektet inom inköp och upphandling kommit fram till att samordna och centralisera inköpssamordnarorganisationen. Sex till sju heltidstjänster inom verksamheten omorganiseras och placeras centralt.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI:s strategi för informationshantering togs fram under våren 2019 och är en del av Strategi 2030. Syftet med informationshanteringsstrategin är att skapa konkreta, gemensamma och förankrade vägar framåt för hantering av information och data på Karolinska Institutet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2024-06-11