Publicerad: 2021-03-15 13:57 | Uppdaterad: 2021-03-17 11:07

Minskat koldioxidutsläpp från resor ett viktigt mål i KI:s klimatstrategi

Panoramabild av bil som kör genom pittoresk väg ovanför det enorma vattenfallet nära fjord i södra Norge.
Klimatstrategins övergripande mål är att KI ska halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030 och kraftigt öka sina utbildnings- och forskningsinsatser relaterat till klimatförändringar och hälsa. Foto: Getty Images

Rektor har beslutat om en klimatstrategi som en del av KI:s bidrag till en mer hållbar värld. Strategin följs upp av en handlingsplan med mer konkreta åtgärder inom allt från inköp av varor och tjänster till att minska koldioxidutsläppen från resor.

Strategins övergripande mål är att KI ska halvera sina utsläpp av växthusgaser till 2030 och kraftigt öka sina utbildnings- och forskningsinsatser relaterat till klimatförändringar och hälsa.

– Klimatfrågan är en ödesfråga för mänsklighetens existens och har en stor inverkan på människors hälsa, i Sverige och globalt, både i dag och i framtiden. KI kan ge ett viktigt bidrag till en mer hållbar värld genom att vi tar ansvar för vår egen verksamhet och bidrar i det globala arbetet, säger Stina Jaensson, miljösamordnare vid Karolinska Institutet. 

Klimatstrategin tar upp mål inom områdena forskning, utbildning, samverkan, resor, energi, varor och tjänster samt avfall. Här finns ett flertal indikatorer som ska följas upp årligen, där vissa rapporteras in till Naturvårdsverket.  

– Eftersom kunskapsläget ständigt förändras, och vi får mer kunskap om våra egna utsläpp, så ses klimatstrategin och handlingsplanen över årligen och uppdateras vid behov, säger Stina Jaensson. 

Porträtt på Stina Jaensson
Stina Jaensson, miljösamordnare vid Karolinska Institutet Foto: Privat

Mest utsläpp från resor

I dagens mätningar står resorna för den största delen av KI:s koldioxidutsläpp, med cirka 1,4 ton per anställd och år. I den nya klimatstrategin finns målet att minska koldioxidutsläppen från resor med 40 procent till år 2024, och 60 procent till 2030, jämfört med år 2015. Men det ska inte tolkas som ett förbud mot resor, betonar Stina Jaensson. 

– Vi ska naturligtvis fortsätta resa när vi behöver, KI är ett internationellt universitet som bedriver fältarbete och samverkan över hela världen och det ska vi fortsätta med. Men vi ska tänka till om det går att uppnå samma resultat utan att resa, och i högre utsträckning än i dag välja tåg framför flyg, säger hon. 

Halverat resande möjligt

En enkät bland KI:s forskare och lärare under hösten visade att cirka hälften av de cirka 1000 svarande ansåg att de kunde ersätta 50 procent av sina resor med digitala verktyg. 

– Det var främst de administrativa mötena som de svarande ansåg kunde ersättas med digitala lösningar. Det fysiska mötet var dock svårare att ersätta när det gällde att skapa nya kontakter och att nätverka, säger Stina Jaensson. 

Hon jämför minskningen som behövs till år 2024 med att varje anställd avstår från en tur och returresa till New York. Samtidigt så går det inte att jämföra KI:s olika institutioner eller medarbetare med varandra, betonar hon. 

– Därför är det viktigt att vi ger varje institution en tydligare statistik över de egna resorna och vilka utsläpp de ger. Vi behöver arbeta mer med både kommunikation och uppföljning för att klimatinsatserna ska synas och få ett genomslag. 

En del av miljöledningssystemet

Nästa steg är att utveckla en handlingsplan med konkreta åtgärder tillsammans med institutionernas miljö- och hållbarhetsombud. Efter det ska institutionerna ta fram egna handlingsplaner som en del av arbetet med miljöledningssystemet. 

– Vi tar fram handlingsplanen genom en bred process där miljö- och hållbarhetsombud är nyckelpersoner. Handlingsplanen ska även gå på remiss och målet är att vara klar till sommaren, säger Stina Jaensson.  

Klimatstrategin har tagits fram inom ramen för projektet ”Ett KI för hållbar utveckling”.

Under 2019 undertecknade KI även det nationella Klimatramverket. Ramverket initierades av KTH och Chalmers och samlar närmare 40 lärosäten i Sverige. Syftet med ramverket är att öka takten i klimatomställningen. 

Kl:s Klimatstrategi har tagit fram inom ramen för projektet “KI för hållbar utveckling” av en arbetsgrupp med Karin Dahlman-Wright, professor, Stina Jaensson, miljösamordnare, Hanna Karlsson, ordförande Rådet för miljö- och hållbar utveckling, Shervin Shahnavaz, vice ordförande Rådet för miljö och hållbar utveckling och Sandra Swartling, student.

Ladda ned och läs klimatstrategin.

Ladda ned och läs en kort rapport från en enkät om Covid-19 och resor.