Publicerad: 2021-05-04 16:48 | Uppdaterad: 2021-08-16 10:31

Strategi för forskningsinfrastruktur tar sikte på 2024

För att Karolinska Institutets forskare ska kunna hävda sig i den internationella konkurrensen behöver de ha säker tillgång till såväl spetsteknologi som ett basutbud av core-faciliteter. Kommittén för forskning har därför fastställt en strategi för arbetet med forskningsinfrastruktur till och med 2024.

Strategin har utarbetats inom ramen för infrastrukturrådets uppdrag och är i linje med KI:s övergripande strategi, Strategi 2030. Den tar i första hand sikte på att säkerställa tillgång och drift av forskningsinfrastruktur med högsta kvalitet och relevans för verksamheten.

KI:s forskare ska ges tillgång till core-faciliteter, apparatur och service jämförbar med de bästa forskningsorganisationerna i världen. KI:s forskning ska gynnas genom kontinuitet, långsiktighet och förutsägbarhet inom området forskningsinfrastruktur. Ytterligare en viktig aspekt i strategin är att skapa förutsättningar för fungerande samarbeten inom ramen för regionala och nationella forskningsinfrastrukturer liksom med hälso- och sjukvården och näringslivet.

Strategin är uppdelad i tre avsnitt – övergripande ställningstaganden, temaområden och förutsättningar. För varje område definieras ett antal aktiviteter i den kopplade handlingsplanen.

En sammanfattning av strategin finns på medarbetarportalen, där det också går att hämta hela strategin på svenska (dnr 1-305/2021). En engelsk översättning av strategidokumentet är på gång.