Publicerad: 2022-06-01 09:15 | Uppdaterad: 2022-06-01 09:18

Gemensam Stockholm-satsning för hållbara lösningar

Dekorativ bild
För att uppnå en hållbar utveckling krävs samarbeten mellan lärosäten. Foto: Getty Images

Förena kompetens, erbjuda attraktiva utbildningar och vara en knutpunkt för kontakt med samarbetspartners. Det är visionen bakom Stockholm trio för hållbara lösningar (Stockholm Trio for Sustainable Actions) - ett nytt initiativ från Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet för att ytterligare bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Portrait of Karin Dahlman-Wright.
Karin Dahlman-Wright, vice ordförande i rådet för hållbar utveckling vid Karolinska Institutet. Foto: Gustav Mårtensson

I maj 2019 bildades Stockholm trio, en universitetsallians bestående av lärosätena Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Samarbetet utvidgas nu med en gemensam plattform med fokus på samverkan och innovation för hållbara lösningar. Initiativet Stockholm trio för hållbara lösningar är en flerårig satsning som tar sin början idag, den 1 juni 2022.

– Det här innebär att hållbarhetsfrågorna får ytterligare tyngd. Gemensamt kan vi uppnå saker som varje enskild organisation inte kan. Det ger nya möjligheter och ökad synlighet. Initiativet skapar också nya arenor för studenter och forskare att lära sig om, diskutera och finna lösningar på vår tid största utmaningar, säger Karin Dahlman-Wright, vice ordförande i rådet för hållbar utveckling vid Karolinska Institutet.

Utomhusporträtt på Johan Kuylenstierna.
Johan Kuylenstierna, rektorsråd för hållbarhetsfrågor vid Stockholms universitet samt ordförande för Klimatpolitiska rådet. Foto: Niklas Björling

Stockholm trio för hållbara lösningar lanseras i samband med att FN-konferensen Stockholm+50 arrangeras i huvudstaden med såväl klimat som miljö på agendan. Lärosätenas nya initiativ har sin utgångspunkt i de 17 globala målen från Agenda 2030, med ett särskilt fokus på klimat och global hälsa. Förhoppningen är att i högre grad gå från vision till verklighet på hållbarhetsområdet.

– Med satsningen pekar akademin på den betydelsefulla roll den har för att lösa komplexa miljö- och samhällsutmaningar och bidra till en hållbar utveckling. Det är viktigt att förstärka samverkan med andra aktörer i samhället och säkerställa att den kompetens som de tre universiteten har kan stötta besluts- och policyprocesser med vetenskapligt baserade kunskapsunderlag, säger Johan Kuylenstierna, rektorsråd för hållbarhetsfrågor vid Stockholms universitet samt ordförande för Klimatpolitiska rådet.

Porträtt på Kristina von Oelreich.
Kristina von Oelreich, hållbarhetschef på KTH. Foto: KTH

Samtliga tre lärosäten bedriver redan i dagsläget utbildning, forskning och samverkan inom hållbarhet. Bland annat pågår projekt för att minska fastigheters energianvändning samt skapa cirkulära flöden för universitetens möbler. Stockholm trio för hållbara lösningar ska stärka det pågående hållbarhetsarbetet. Under det kommande året fokuserar arbetet inom satsningen på såväl kommunikation som kompetenskartläggning. Lärosätena kommer också att utveckla en gemensam tvärvetenskaplig kurs för studenter om hur vetenskapliga lösningar kan bidra till hållbar och storskalig förändring.

– Tillsammans har vi en unik möjlighet att bidra till en hållbar utveckling. Det viktigaste i satsningen är att vi skapar gemensamma aktiviteter som leder oss framåt och ger konkreta resultat och lösningar, säger Kristina von Oelreich, hållbarhetschef på KTH.