Publicerad: 2021-05-07 14:20 | Uppdaterad: 2021-12-22 17:29

Från budgetprocess till forskarstödsnätverk

Dekorativ bild.
Foto: Getty Images

Projektet skulle först arbeta med budgetprocessen i externfinansierade forskningsprojekt. Men ganska tidigt stod det klart att behovet var något annat. Med utgångspunkt från visionen om ett sammanhållet verksamhetsstöd började idéer komma kring hur man tillsammans bättre skulle kunna stödja forskarna.

En av de första idéerna handlade om samarbete mellan personer som stödjer forskarna i ansökningsfas, så kallat pre award. Men efter lite sondering blev slutsatsen att denna roll är sällsynt på KI och institutionernas stöd är uppbyggt på olika sätt. Dessutom kändes det viktigt att ta ett helhetsgrepp kring hela stödet kopplat till forskarens projektcykel, från pre till post award, då allt är sammankopplat och hänger ihop.

Därför landade man i att starta ett forskarstödsnätverk – en mötesplats där alla som jobbar med forskarstöd kan ses, diskutera och utveckla det befintliga stödet som idag erbjuds KI:s forskare.

Porträtt av Carolina Kristell.
Carolina Kristell, projektledare för delprojektet forskarstödsnätverket. Foto: Camilla Svensk

– Vi startar nätverket för de som arbetar med forskarstöd på universitetsförvaltningen och på institutionerna. Landskapet av stöd är komplext och därför måste vi som finns i stödet kunna förmedla det i sin helhet och inte bara genom den del vi själva ansvarar för. Idag känner vi som arbetar med forskarstöd inte varandra och därför känner vi inte till allt stöd som ges. Förhoppningen är att vi genom nätverket kommer varandra närmre och får ett bättre och tydligare stöd för forskarna, säger projektledare Carolina Kristell.

Skapar ökad tydlighet

Ett viktigt syfte med forskarstödsnätverket är att skapa ökad tydlighet för alla kring vem som gör vad.  Genom att ses, prata och diskutera lär alla känna varandra och det stöd som var och en av dem erbjuder. På så sätt skapas också förståelse för varandras förutsättningar vilket leder till att man får rätt förväntningar och kan vara ett bättre stöd även för varandra.

En inbjudan till första nätverksträffen är snart på väg ut i organisationen. Den kommer att skickas via de administrativa cheferna och avdelningscheferna på universitetsförvaltningen till dem som jobbar med stöd åt forskare.

I början ägnas en del av mötena till att diskutera hur man på bästa sätt ser till att nätverksträffarna fylls av verksamhetens behov. Det kan till exempel vara ansökningsstöd, stöd i pågående projekt, regelefterlevnad och datahantering.

– Jag ser verkligen fram emot första träffen, säger Carolina Kristell, och hoppas på att nätverket blir en plattform för samtal och kontinuerlig verksamhetsutveckling. Det är forskarna som ska gynnas av att nätverket finns.