Publicerad: 2021-04-16 10:21 | Uppdaterad: 2021-12-14 17:11

Fem KI-forskare tilldelas medel för arbete med hållbar utveckling

Pandemic concept, close up of scientist holdnig and analyzing planet earth
KI har för första gången utlyst interna forskningsmedel för arbete med hållbar utveckling. Nu tilldelas fem forskare medel för sin forskning. Foto: Nastco,GettyImages

I höstas utlyste KI för första gången interna forskningsmedel för arbete med hållbar utveckling. I hård konkurrens är nu fem sökande utvalda som får dela på 1 miljon kronor.

FN har utvecklat 17 globala mål för hållbar utveckling (SDG) som ska uppnås 2030, vilket representerar några av de största utmaningarna som världen står inför idag. KI ägnar sig åt att hitta lösningar på hälsoutmaningar och för att uppfylla dessa mål som beskrivs i strategi 2030. I samband med KI:s första konferens om hållbar utveckling i november 2020 tillkännagavs en ny finansiering för att uppmuntra KI-forskare att engagera sig i SDG-relaterade frågor och att vidareutveckla forskning vid KI som syftar till att uppfylla de globala målen. Dessa bidrag finansieras av verksamhetsplanen för KI Strategi 2030 och är en aktivitet inom projektet ”Ett KI för hållbar utveckling”.

Ansökningstiden gick ut i januari och totalt inkom 45 ansökningar till SDG-utlysningen. Ansökningarna avspeglade mycket väl KI:s bredd och SDG-relaterad forskning vid KI och var av högsta kvalitet. Efter en noggrann utvärdering valdes fem projekt ut. Projekten har beviljats bidrag på 100 000 SEK till 320 000 SEK.

Projektet planerar en uppföljande utlysning mot slutet av 2021 och i samband med KI:s andra forskningskonferens för hållbar utveckling.

Forskare som tilldelats medel och deras projekt:

Vicent Pelechano
Vicente Jose Pelechano Garcia. Foto: Magnus Bergström

Vicente Jose Pelechano Garcia vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi (MTC) beviljas bidrag för projektet ”Molekylär detektion av fenotypisk antimikrobiell resistens.”
Beskrivning:  Infektioner orsakade av mikroorganismer resistenta mot antimikrobiella läkemedel är ett hot mot globala hälsan. För närvarande kräver molekylära detektionsmetoder kunskap om de orsakande generna, medan traditionella metoder baserade på celltillväxt är långsamma och ofta misslyckas. Vi kommer att testa användningen av nya RNA-signaturer som en molekylär avläsning av antibiotikakänslighet, med syftet att ge snabba svar utan att behöva känna till generna som orsakar läkemedelsresistens.

Porträtt av Anna Färnert i utomhusmiljö
Anna Färnert Foto: Ulf Sirborn

Anna Färnert vid institutionen för medicin, Solna (MedS) beviljas bidrag på 260 000 SEK för projektet ”Malaria, diabetes och metabolt syndrom - studier av dubbel sjukdomsbörda i Kamerun.”
Beskrivning:  Livsstilssjukdomar ökar globalt, även i malariadrabbade områden. Detta projekt kommer att undersöka risken för allvarlig malaria och bärarskap av malariaparasiter hos individer med diabetes och eller metabolt syndrom i Kamerun, ett land med hög förekomst av både malaria och typ 2-diabetes. Projektet kommer även att studera hur immuniteten och antikroppssvaret mot malaria påverkas av diabetes, fetma och metabolt syndrom. Resultaten kommer att bidra till handläggning och prevention av malaria i dessa populationer.

Anna Mia Ekström. Photo: Martin Stenmark

Anna Mia Ekström vid institutionen för global folkhälsa (GPH) beviljas bidrag på 220 000 SEK för projektet ”Effekter av COVID-19 på SDGs relaterade till fattigdom, matbrist, ojämlikhet och hälsa- en populations-baserad studie i Uganda.”

Beskrivning: Pandemin kommer allvarligt att underminera Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Vi ska studera både de direkta och indirekta effekterna av COVID-19-pandemin på sjuklighet och dödlighet, liksom på tillgång till mat, förekomst av könsbaserat våld, psykisk ohälsa och alkoholbruk, samt konsekvenserna för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Uganda med hjälp av en stor longitudinell befolkningskohort, med data både före, under och efter epidemin på såväl landsbygden som i stadsmiljö. 

Porträtt av Helena Litorp i utomhusmiljö.
Helena Litorp. Foto: Privat

Helena Litorp vid institutionen för global folkhälsa (GPH) beviljas bidrag på 100 000 SEK för projektet ”Normer och värderingar som barriärer och möjligheter till global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter: en populations-baserad studie i fyra afrikanska länder söder om Sahara.”

Beskrivning:  Universell tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en förutsättning för hållbar utveckling genom dess påverkan på jämställdhet och kvinnors och flickors välbefinnande och hälsa. Syftet med den här studien är att undersöka normer och värderingar relaterade till SRHR bland kvinnor och män i fyra länder söder och Sahara (Nigeria, Etiopien, Rwanda och Zimbabwe) och deras potentiella betydelse i form av barriärer eller möjligheter till förbättrad SRHR.

Agneta Richter-Dahlfors vid institutionen för neurovetenskap och centrumföreståndare på AIMES – Center for the Advancement of Integrated Medical and Engineering Sciences på KI och KTH beviljas bidrag på 100 000 SEK för projektet ”Biobased materials in wound dressings for better health and a sustainable environment.”
Beskrivning:  Antibiotic resistance is one of the world’s most urgent public health problems. This project aims to reduce the infection risk associated with open wounds in skin by developing wound dressings functionalized with natural antimicrobials from biobased materials. The project is performed in collaboration with Mölnlycke, a global provider of wound management and prevention solutions. By addressing SDG 3, 9, and 12, among others, our project promotes a sustainable investment in novel interventions to fight antibiotic resistance.