Publicerad: 2021-05-12 11:33 | Uppdaterad: 2021-06-09 13:39

Projektstart Clinicum: Organiserat stöd till klinisk forskning inom KI och Region Stockholm

Bilden visar en hand som håller i en boll. Bollen består av bilder på många ansikten.
Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Den 1 maj startade arbetet med Clinicum, ett av de projekt som ingår i KI:s omfattande informationshanteringsprogram. Projektet är ett samverkansprojekt mellan KI och Region Stockholms olika aktörer inom hälso- och sjukvård. Målet är att skapa ett gemensamt organiserat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor.

Clinicum är ett av projekten som ingår i programmet Informationshantering på KI, som i sin tur är en del av KI:s verksamhetsplan för Strategi 2030.

Att möjliggöra för samverkan inom regionen

Clinicum har funnits som idé i flera år. Idéns centrala område är att kunna erbjuda ett strukturerat stöd till forskare som behöver tillgång till kliniska data och olika typer av stöd med datahantering och metodfrågor längs sina forskningsprojekt. Under vintern har representanter för KI och alla akutsjukhus i regionen varit delaktiga i att utforma syfte och mål för Clinicum. I februari tog styrgruppen för Informationshantering på KI beslut om dels att finansiera lejonparten av det första året, dels att starta arbetet den 1 maj 2021 som ett projekt inom Informationshanteringsprogrammet.

Målen som projektet skall uppnå är följande:

  • Detaljera Clinicums uppdrag och utforma dess organisation genom att bilda en central funktion och portal för klinisk forskning, och att regionens olika aktörer inom hälso- och sjukvård representeras i form av noder. En tydlig struktur där forskarna lätt kan hitta den information de behöver i form av studiedesign, biostatistik, bioinformatik och datahantering är målsättningen.  
  • Utveckla samverkansstrukturer inom Clinicum tillsammans med noderna. En viktig del för att utveckla samverkan är att få fram och inventera kliniska forskares behov i verksamheterna och ute på noderna. Vidare att skapa forum för nätverk och utbildning både för den enskilda forskaren och större forskargrupper.
  • Utveckla strukturer för tillgång till statistiker, bioinformatiker och övrig metodexpertis Arbetet inkluderar inledningsvis en kartläggning av befintliga resurser, samt en inventering av kliniska forskares behov av ytterligare metodstöd.  Målsättningen är att föreslå och utvärdera långsiktiga forskarstödsmodeller som täcker in såväl epidemiologisk forskning som för translationella och precisionsmedicinska forskningsprojekt.
  • Utveckla processer för tillgång till hälsodata från regionen genom att inventera tillgängliga vårddata och vilka modeller som finns för datauttag och dataöverföring från bland annat Centrum för hälsodata (CHD). Att hitta effektiva arbetssätt tillsammans med regionen och noderna för att förbättra processer och skapa tillgänglighet för forskarna.
  • Att projektet Clinicum övergår till den bestående organisationen Clinicum med långsiktig finansiering och välfungerande ledning. Clinicum sorterar tills vidare under Informationshantering på KI, men har en egen styrgrupp med vice-rektor Anders Gustafsson som ordförande och med representanter från regionens olika större aktörer inom hälso- och sjukvård.

Projektgruppen

Projektgruppen leds av Erik Melén, som till vardags är professor i pediatrik på KI SÖS och kliniskt verksam barnallergolog på Sachsska barnsjukhuset, tillsammans med Karin Ekström Smedby, lektor och docent på KEP, MedS, och specialistläkare på Medicinsk enhet hematologi på Karolinska Universitetssjukhuset Solna.

- Det känns fantastiskt roligt och stimulerande att nu sjösätta detta viktiga projekt. Den kliniska forskningen utgör en av hörnstenarna i KIs verksamhet och här finns enorm potential att fortsätta utveckla detta till en gemensam plattform för klinisk forskning, vilket vi faktiskt saknar idag, säger Erik Melén.

I projektgruppen ingår även tre samordnare på deltid; Adina Feldman, samordnare på Research Support Office och anknuten forskare på institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), Marie Evans, forskare på CLINTEC och överläkare på Medicinsk enhet njurmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge samt Sandra Eloranta, Forskningssamordnare, KEP, MedS. Louise Betton från KI SÖS ingår i gruppen som administrativt stöd till projektet.

- Jag hoppas att detta breda projekt kommer att utgöra en stor tillgång och ett stöd för kliniska forskare i regionen och på KI och samtidigt leda till att vi utnyttjar befintliga resurser på ett mer effektivt sätt, säger Karin Ekström Smedby.

Kontakt

Erik Melén Professor/Specialistläkare
+46852487508