Publicerad: 2022-04-14 10:20 | Uppdaterad: 2022-05-11 09:45

Partnerskap nödvändigt för att nå hållbarhetsmålen

Illustration av universitetsalliansen Stockholm trio består av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet.
Universitetsalliansen Stockholm trio består av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Foto: Stockholms Akademiska Forum

Många samhällsutmaningar, som klimatfrågan, är så komplexa att de inte går att lösa på egen hand av olika aktörer. Partnerskap och samarbete är nödvändigt för att påskynda arbetet med att nå de globala målen – och här spelar akademin en viktig roll. Det menar representanter från Stockholm trio som med ett seminarium i maj presenterar hur de mobiliserar för att förbättra människans och planetens hälsa.

– Genom vår kärnverksamhet forskning och utbildning skapar vi den kunskap och kompetens som är nödvändig för att nå hållbarhetsmålen. Vi är vana att samverka för att fånga upp samhällets utmaningar som vi behöver finna lösningar på, för att sedan återföra den kunskap och kompetens vi genererat till samhället, säger Karin Dahlman-Wright, professor i molekylär endokrinologi, Karolinska Institutet, och vice ordförande i Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsråd.  

Per Lundqvist, professor i energiteknik och KTH:s vicerektor för hållbar utveckling, lyfter fram att kompetens från många olika områden behövs för att få fram bra lösningar på hållbarhetsutmaningar.

– Universiteten behöver dock bli bättre rustade för att jobba över disciplingränser och ämnesområden och genom innovativ samverkan interagera med olika aktörer för att hitta hållbara lösningar på komplexa samhällsutmaningar. Här kompletterar vi verkligen varandra!

Tre forskningscentrum i fokus

Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet har tillsammans bildat universitetsalliansen Stockholm trio och rektorerna för universiteten har beslutat att hållbarhet och FN:s mål för hållbar utveckling ska prioriteras i alla pågående och nya samarbeten inom alliansen.

Photo Karin Dahlman-Wright Foto: -

Karin Dahlman-Wright påpekar att ett partnerskap bygger på förtroende och parternas ömsesidiga nytta av varandras kompetens, kunskap och erfarenhet:

– Dagens samhällsutmaningar är så komplexa och behöver lösas så snabbt att de kräver kunskap och kompetens som går långt utöver den som finns i en enskild organisation som ofta har etablerats i en annan tid med andra förutsättningar.

För Karolinska Institutets del har partnerskap med industrin fungerat väl genom åren.

– Genom det möjliggörs att kunskap genererad inom universitet kan tillgängliggöras i form av nya läkemedel och diagnostik samtidigt som universitet får kunskap och erfarenhet om förutsättningar för att omsätta kunskap i en produkt, säger hon.

Unika satsningar exponeras

Seminariet den 19 maj är en av flera aktiviteter som Stockholm trios hållbarhetsgrupp genomför. Magnus Breitholtz, professor i ekotoxikologi vid Stockholms universitet och ordförande i universitetets miljöråd, hoppas att diskussionen om verksamheten vid de tre forskningscentrum som lyfts fram kan inspirera andra.

– Med dessa som utgångspunkt är vår förhoppning att de nyckelintressenter utanför akademin som vi bjudit in till paneldiskussionen kan ge sina perspektiv på hur vi inom akademin kan arbeta gemensamt för människors och planetens hälsa.  

Karin Dahlman-Wright håller med:

– Genom att tre unika satsningar vid de tre universiteten exponeras och diskuteras med ledande företrädare för viktiga nuvarande och framtida samverkanspartners ges viktiga bidrag när vi etablerar Stockholm trios gemensamma arbete inom hållbar utveckling, säger hon.