Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Depression är ett vanligt och allvarligt psykiskt tillstånd. Det orsakar många olika symtom, som att känna sig hopplös och nere och att tappa intresset för vanliga aktiviteter eller hobbies. För att få diagnosen depression måste symtomen pågå i minst två på varandra följande veckor. I värsta fall kan detta psykiska tillstånd leda till självmord. Depression är vanligt runt om jorden och har stor variation i debutålder, och den förekommer ungefär dubbelt så ofta hos kvinnor än hos män.
Nyheter
Den mest betydande genetiska riskvarianten för svår covid-19, som vi ärvt från neandertalarna, kan kopplas till 27 procent lägre risk att infekteras med hiv. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet i Sverige och Max Planck Institutet för Evolutionär Antropologi i Tyskland som publicerats i tidskriften PNAS.
Nyheter
Hittills har det saknats kunskap om hur immunsystemets NK-celler, naturliga mördarceller, upptäcker vilka celler som infekterats av sars-cov-2. Nu visar ett internationellt forskarlag under ledning av forskare från Karolinska Institutet att NK-cellerna reagerar på en viss peptid på de infekterade cellernas yta. Studien, som publicerats i Cell Reports, är en viktig pusselbit i förståelsen av immunförsvarets reaktion vid covid-19.
Nyheter
KI-forskaren Lu Yi tilldelas 1,5 miljoner euro (knappt 16 miljoner kronor) från det Europeiska forskningsrådet prestigefyllda anslag ERC Starting Grant. Pengarna ska gå till forskning om olika undertyper av depression med målet att hitta behandlingar som fungerar för fler.
Nyheter
Forskargruppen Thoraxkirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, får en donation om 15 miljoner kronor från Schörling Foundation. Donationen har till syfte att stärka den thoraxkirurgiska teknik- och metodutvecklingen och därtill hörande forskning vid gruppen.
Nyheter
Spindeltråd är naturens mest högpresterande fiber då den kombinerar hög draghållfasthet och stor töjbarhet. En forskargrupp vid Karolinska Institutet har utvecklat en ny metod för att producera spindeltrådsproteiner och siktar på att skala upp spinningsprocessen. Hållbara alternativ till petroleumbaserade produkter behövs eftersom miljöföroreningarna som orsakas av exploateringen av dessa begränsade resurser är omfattande.
Nyheter
Inuti är man samma människa även om kroppen åldras och minnet sviker. Professor Maria Eriksdotter hoppas bidra med kunskap om Alzheimers sjukdom. Men hon vill även bekämpa ålderismen: ”Äldres status behöver höjas”, säger hon.
Nyheter
Varje dag utsätts människor för ett stort antal miljöföroreningar. Hur riskerna med dessa blandningar ska bedömas, den så kallade cocktaileffekten, har länge varit ett problem för både forskare och myndigheter. I en studie i tidskriften Science presenterar nu forskare från bland annat Karolinska Institutet en ny strategi där man kopplar samman befolkningsstudier med experiment i cell- och djurmodeller.
Nyheter
Riktlinjerna för bästa praxis kring förbättrad användning av teknik vid demensvård togs fram för något år sedan, bland annat forskare från forskargruppen CACTUS. I december publicerades en uppdatering av riktlinjerna.
Nyheter
Sverige är ett av få länder som tagit bort tandvårdsrekommendationen att ge antibiotika i förebyggande syfte till personer med ökad risk för infektion i hjärtklaffarna, så kallad infektiös endokardit. Efter att rekommendationen togs bort 2012 har det inte skett någon ökning av infektionssjukdomen, visar en registerstudie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Clinical Infectious Diseases.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har i en studie jämfört blod- och spermaprover från pappor till barn med genetiska syndrom där studien visar på högre grad av genetisk avvikelse i sperma än i blod. Resultatet kan få direkt betydelse för val av analysmetod och provmaterial vid utredning för genetiska syndrom. Studiens resultat publicerades nyligen i tidskriften Molecular Genetics & Genomic Medicine.
Nyheter
Erik Vismer och hans fru sökte hjälp på en IVF-klinik för att få barn. Men processen krävde mer tid och kraft än de hade väntat sig. Läs om drömmen att få barn i ett fördjupningstema från KI:s tidning Medicinsk Vetenskap.
Nyheter
Enligt WHO är nära 50 miljoner par runt om i världen ofrivilligt barnlösa. Och efterfrågan på assisterad befruktning väntas öka – för behandlingarna har blivit både effektivare och tillgängliga för fler. Läs den första artikeln i ett fördjupningstema om ofrivillig barnlöshet från KI:s tidning Medicinsk Vetenskap.
Nyheter
Nu lanseras nya satsningar för att stärka Karolinska Institutets utveckling som ett universitet med banbrytande forskning. Flera av satsningarna riktas till yngre medarbetare inklusive KI Research Incubator, KIRI, som blir en virtuell mötesplats för tvärvetenskapliga samarbeten. Ytterligare två satsningar befinner sig i planeringsstadiet – ett mentors- och coachningsprogram och ett nytt nätverk för att stärka kvinnliga forskares och lärares meriteringsmöjligheter.
Nyheter
En god kondition och muskelstyrka är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan hos alla människor. Både kondition och muskelstyrka är ofta låg vid kronisk njursjukdom. Vi vill undersöka om muskelstyrka och maximal hjärtfrekvens har betydelse för konditionen mätt som maximalt syreupptag vid njursvikt. En bättre förståelse för vad som begränsar konditionen vid njursvikt kan leda till riktade behandlingsmetoder i syfte att förbättra konditionen och den allmänna hälsan vid njursvikt.
Nyheter
Karolinska Institutet erbjuder inom kort en förberedelsekurs för läkare utbildande utanför EU/EES. Uppdraget kommer från Sveriges läkarförbund som beviljats 5,7 miljoner kronor från Arbetsförmedlingen i syfte att förbättra möjligheterna för utlandsutbildade läkare att klara kunskapsprovet för svensk läkarlegitimation.
Nyheter
Studien, som letts av professor Per Uhlén, presenterar en modell och mekanism för hur riskgenen CACNA1C påverkar hjärnans funktion och risken för psykiatrisk sjukdom.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har funnit en mekanism som kan förklara hur diabetes orsakar vävnadsskador när syrenivåerna sjunker. Studien, som har publicerats i tidskriften eLife, identifierar ett proteinkomplex som en möjlig måltavla för behandling av diabeteskomplikationer.
Nyheter
I en ny studie publicerad i Nature Metabolism, visar KI-forskare hur störningar i energiomsättningen i människans fettceller kan leda till utveckling av inflammation och insulinresistens.
Nyheter
Vi närmar oss förhoppningsvis slutet på pandemin. Men viruset finns kvar och forskarna förväntar sig att nya varianter kan uppstå. Att göra oss sjukare står dock inte på virusets agenda.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har med hjälp av tekniken spatial transkriptomik kartlagt genuttrycket i tjocktarmen hos möss. Resultatet är en karta som visar var i vävnaden enskilda gener uttrycks. När forskarna passade in tidigare kända mänskliga transkriptionsdata på kartan gav det nya kunskaper om inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Studien har publicerats i tidskriften Nature Communications.
Nyheter
Vill du inspirera framtida studenter att söka till KI?
Nyheter
Karolinska Institutets (KI) rektor Ole Petter Ottersen har ett förordnande som sträcker sig till den 28 februari 2023. Mot bakgrund av detta har KI:s konsistorium beslutat att inleda en öppen rekryteringsprocess för att föreslå en rektor och utse en prorektor från och med 1 mars 2023.
Nyheter
Den 17 november anordnade Occupational Science Europe (OSE) sin första online-konferens: ”Everyday life: living and doing in a changing society”. Organisationen har under flera år regelbundet anordnat vanliga konferenser, men i dessa pandemitider blev det således en onlinekonferens, något som skulle visa sig bli succéartat.
Nyheter
I en ny studie publicerad i Science har forskare vid Yale University, i samarbete med forskare vid Karolinska Institutet, utvecklat en teknik som ger mycket precis information om placeringen av aktiva och inaktiva gener i en specifik vävnad. Det kan ge viktig kunskap om hur olika vävnader utvecklas och hur epigenetisk reglering bidrar till sjukdomsuppkomst.
Nyheter
Under två halvdagar samlades studenter, forskare & andra från en rad olika ämnesområden online för att samtala kring frågor som rör ojämlikhet & sårbarhet i relation till covid-19-pandemin i Norden. The Nordic Pandemic Network, ett interdisciplinärt nätverk för samarbete om frågor som rör covid-19 & dess påverkan på de nordiska länderna, stod som värd. KI är en del av nätverket, tillsammans med University of Copenhagen, Roskilde University, University of Stavanger & Hanken School of Economics.
Nyheter
I årets stora anslagsomgång från Hjärt-Lungfonden delar forskare vid Karolinska Institutet på totalt 95 776 000 kronor. Sammanlagt är det cirka 70 projekt vid KI som nås av anslaget.
Nyheter
Under februari månad börjar ombyggnationen av fastigheten Fysiologen som ett led i den life science-satsning som görs på Karolinska Institutet och i Hagastaden. Byggnaden ska bli en attraktiv och modern kontors- och labbmiljö för nya aktörer med koppling till medicin och hälsa och förväntas vara klar under 2023.
Nyheter
Det uppskattas att över 10 % av världens befolkning lever med en psykiatrisk störning, med betydande effekter på bland annat hälsa och ekonomi i alla världens länder.
Nyheter
Behandling av allvarliga förstadier till livmoderhalscancer, CIN3, kan orsaka problem vid senare graviditeter bland kvinnor i fertil ålder. En ny registerstudie från Karolinska Institutet visar ökad risk för ett antal graviditetskomplikationer efter sådan behandling, men att riskerna har minskat över tid och att den ökade risken för spädbarnsdöd helt försvunnit. Studien, som omfattar ett stort antal födslar i Sverige över en 46-årsperiod, har publicerats i Annals of Internal Medicine.
Nyheter
Tre forskargruppsledare vid Karolinska Institutet erhåller anslag inom programmet ERC Proof of Concept 2022, som delas ut till forskare som redan har fått finansiering från europeiska forskningsrådet (ERC) och vill försöka nyttiggöra sina upptäckter. De projekt vid KI som nu får stöd handlar bland annat om att vidareutveckla en ny metod för sekvensering och att skala upp textiltillverkning med konstgjord spindeltråd.
Nyheter
Vi gratulerar Richard Rosenquist Brandell som utsetts till Årets Cancernätverkare 2022 av Nätverket mot cancer. Richard Rosenquist Brandell är professor i klinisk genetik vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset samt föreståndare för den nationella satsningen Genomic Medicine Sweden, GMS.
Nyheter
Anders Österborg tillsammans med Lotta Hansson och Lisa Blixt, alla vid institutionen för onkologi-patologi har under kort tid publicerat ett flertal artiklar kring COVID-19 med fokus på kronisk lymfatisk leukemi (KLL) inom regionala och internationella nätverkssamarbeten.
Nyheter
A Working Lab utvidgar sin verksamhet med en nod för co-working och delade laboratoriemiljöer vid Alfred Nobels Allé 10, som planeras att öppna våren 2022. Här ska studenter, forskare och universitetets medarbetare kunna mötas och hitta samarbetsformer för innovationer inom life science.
Nyheter
Nagihan Bostancis mandatperiod börjar i juni 2022 och hon kommer även att fungera som ordförande för gruppen 2023-2024.
Nyheter
Ett internationellt forskarlag från bland annat Karolinska Institutet har hittat ett sätt att identifiera risk för bröst- och äggstockscancer genom att analysera cellprover från livmoderhalsen. Genom att mäta epigenetiska förändringar i livmoderhalsprover från över tusen kvinnor hittade forskarna två unika signaturer för bröst- och äggstockscancer. Resultaten presenteras i två studier i tidskriften Nature Communications.
Nyheter
Tack vare en banbrytande studie kan ledande migränforskare bättre förstå den biologiska grunden för migrän och dess subtyper och därmed påskynda framtagandet av ny behandling mot migrän, som drabbar över en miljard individer världen över. De nya rönen, publicerade i tidskriften Nature Genetics, avslöjade mer av det genetiska landskapet bakom migränsubtyper än vad som tidigare varit känt.
Nyheter
Den 21 januari 2022 välkomnades nya studenter till Karolinska Institutet med en digital välkomstceremoni. På grund av den ökade smittspridningen i samhället fick studenterna ta del av ceremonin hemifrån som direktsändes från Aula Medica på campus Solna.
Nyheter
Ett virtuellt heldagsmöte samlade 300 deltagare och forskare inom neurovetenskap från hela Europa för att reflektera över vad man uppnått hittills och framtida planer för Europauniversitetet NeurotechEU, en allians av åtta europeiska universitet inklusive Karolinska Institutet.
Nyheter
Professor Carl Johan Sundberg vid institutionen för fysiologi och farmakologi samt prefekt på institutionen för lärande, informatik, management och etik, tilldelas H.M. Konungens medalj i åttonde storleken i högblått band för "framstående insatser som forskare och folkbildare inom hälsa och träning".
Nyheter
Den 14 februari arrangeras ett symposium för att hylla professor Sten Orrenius, som avled i april 2020.
Nyheter
Josefine Östh är doktorand i forskargruppen Epidemiology of Psychiatric Conditions, Substance use and Social Environment (EPiCSS) vid institutionen för global folkhälsa (GPH). Vi har ställt några frågor till henne om hennes erfarenhet och vad hon gillar mest med GPH.
Nyheter
Vi gratulerar Rimma Axelsson som den 1 februari 2022 tillträder som professor i nuklearmedicin vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet.
Nyheter
Mer än var tionde kvinna lider av depression under sin graviditet. Obehandlad depression kan påverka det ofödda barnet och leder till ett stort lidande både för kvinnan och hennes närstående. Sjukdomen upptäcks inte alltid då många skäms för den. Kognitiv beteendeterapi (KBT) ger bra effekt men tillgången är begränsad.
Nyheter
Som en strategisk satsning tilldelas Barntumörbanken 12 miljoner kronor för att genomföra helgenomsekvenseringar på de ännu inte analyserade tumör- och blodproverna i provsamlingen. Det årliga verksamhetsanslaget ökas till 19 miljoner kronor för 2022. GMS Barncancer-projektet kommer få ett flerårigt stöd på totalt 24 miljoner kronor. En projektkoordinator med uppgift att samverka med barnleukemiprovsamlingen i Uppsala ska tillsättas, som ytterligare en strategisk satsning av Barncancerfonden.
Nyheter
Från och med den 1 februari anställs Jacob Hollenberg som professor i kardiologi med inriktning mot intensivvård på Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS). Tjänsten är förenad med en överläkartjänst inom verksamhetsområde kardiologi. Han blir därmed den första professorn inom detta område i Sverige.
Nyheter
Två forskare vid Karolinska Institutet medverkar i projekt som nyligen tilldelats anslag från European Innovation Council (EIC). Anslagen representerar KI:s första bidrag från nystartade finansieringsprogram från EU. Forskarna erhåller totalt nära 1,15 miljoner euro (ca 11,8 miljoner kronor) som kommer att användas för projekt om epilepsi och chipbaserad nanoskopi.
Nyheter
KI forskaren Myriam Aouadi tilldelas Leif C. Groop-priset för sin forskning om mekanismer bakom utvecklingen av fettleversjukdom hos överviktiga personer med typ 2-diabetes. Priset delas ut till en yngre och framstående forskare som bidrar till kunskap till nytta för patienter med diabetes.
Nyheter
Ett internationellt forskarlag lett av Karolinska Institutet har upptäckt att en celltyp i det centrala nervsystemet, oligodendrocyter, kan spela en annorlunda roll i utvecklingen av multipel skleros (MS) än tidigare trott. Fynden som publicerats i tidskriften Neuron kan öppna för nya terapeutiska metoder för MS.
Nyheter
En ny studie ska undersöka om prognosen efter hjärtinfarkt kan förbättras genom behandling av magsårsbakterien helicobacter pylori. Studien leds av Robin Hofmann, som är kardiolog och forskare vid institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet (KI SÖS).
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08