Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Ska munskyddet på eller av? Hur lindras smärtan på bästa sätt? Ny kunskap kommer hela tiden från forskningen. Men att översätta nya vetenskapliga resultat till praktisk användning tar ofta lång tid.
Nyheter
Ska du studera utomlands under vårterminen 2022 och vill ha ett kul och avlönat extrajobb? Nu söker vi studenter som vill blogga om hur det är att studera utomlands och inspirera andra till att göra detsamma.
Nyheter
Carl Tullus Minnesfond delar ut 20 000 kr i stipendium till en läkarstudent eller doktorand med läkarutbildning vid KI. Stipendiet tilldelas den, som i Carls anda, satsar på forskning samt har erfarenhet av kårarbete och/eller har humanistiska engagemang.
Nyheter
Blodfettssänkande statiner är en rekommenderad och vanlig insats för att förebygga hjärt-kärlhändelser. Under pandemin har det diskuterats om statiner påverkar risken att dö i covid-19, men resultaten från tidigare studier har varit motstridiga. Nu har forskare vid Karolinska Institutet genomfört den hittills största befolkningsstudien på området. Studien som publicerats i PLOS Medicine tyder på att statinbehandling innebär en något lägre risk att dö i covid-19.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och KTH har tillsammans utvecklat en ny typ av gel som i laboratoriestudier visat sig ha god effekt mot multiresistenta bakterier. Gelen är helt antibiotikafri och kan komma att användas som ett alternativ till dagens sårförband, enligt forskarna. Resultatet har publicerats i tidskriften Journal of the American Chemical Society.
Nyheter
Inom psykiatrin är det en svår uppgift att bedöma om en patient kommer att förbättras av en behandling. En ny studie visar att fluktuationer i hjärnans aktivitet, från sekund till sekund, på ett tillförlitligt sätt kan förutsäga om patienter med social ångest kommer förbättras av kognitiv beteendeterapi (KBT). Studien är publicerad i tidskriften Biological Psychiatry av forskare från Karolinska Institutet och Max Planck Institute for Human Development i Tyskland.
Nyheter
Förmågan att upptäcka och reagera på lukten av möjliga hot är en förutsättning för människors och andra däggdjurs överlevnad. Med hjälp av ny teknik har forskare vid Karolinska Institutet nu kunnat studera vad som händer i hjärnan när det centrala nervsystemet avgör om en lukt är en fara eller inte. Studien som publicerats i PNAS tyder på att negativa lukter förknippade med obehag processas tidigare än positiva lukter och triggar en snabb och omedveten fysisk reaktion för undvikande.
Nyheter
Flera stora anslag har gått till forskare vid Sektionen för Aging Research Center (ARC) i Fortes årliga öppna utlysning inom områden som hälsa, arbetsliv och välfärd. Av de 32 projekt, program och nätverk som fått anslag på KI, kammar ARC hem fem.
Nyheter
Studien bidrar till ökad kunskap om i vilken utsträckning de som ringer sjuksköterskeledd telefonrådgivning (1177) följer råden och om det sker en omfördelning av besök från sekundärvård till primärvård efter införandet av 1177.
Nyheter
Med en knaper studentbudget kan det kännas tufft att köpa all nödvändig kurslitteratur. Att alla ska ha möjlighet till kurslitteratur arbetar studentföreningen STRÄVA bland annat för och har hjälpt till att starta projektet KI-studenters bokdonation.
Nyheter
Mindre träning och mindre rehab – den upplevelsen rapporterar personer med Parkinson om i en ny studie från Karolinska Institutet. Studien belyser läget under den första vågen av covid-19-pandemin. Särskilt kvinnor över 70 år kan ses som en riskgrupp när det gäller minskad rörelse, enligt Erika Franzén, professor och fysioterapeut.
Nyheter
Den 11-15 oktober 2021 arrangerar Ågrenska en utbildningsvecka för familjer och personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter barn och ungdomar med Potocki-Lupskis syndrom.
Nyheter
Det är framför allt dåligt kontrollerad typ 2-diabetes som innebär en ökad risk för kognitiv svikt och demens, inte diabetessjukdomen i sig. Det visar en långtidsstudie gjord av forskare vid Karolinska Institutet. Studien omfattar över 2 500 personer och publiceras i dag i tidskriften Alzheimer’s & Dementia.
Nyheter
Dr. Fang Fang, professor vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet, har tilldelats ett anslag på cirka 1,5 miljoner US-dollar för tre års forskning från Centers for Disease Control & Prevention (CDC), USA.
Nyheter
Anna Koman vid forskargruppen endokrin kirurgi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Primary hyperparathyroidism: nonclassical symptoms and benefits of parathyroidectomy" den 15 oktober 2021. Huvudhandledare är Inga-Lena Nilsson.
Nyheter
KI-forskarna Johan Lundin och Gunilla Karlsson-Hedestam erhåller forskningsanslag från familjen Erling-Perssons stiftelse, som stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling.
Nyheter
I oktober arrangerade WHO och Karolinska Institutet det första Roslingseminariet på temat ”Health Equity and Pandemics – a Moonshot for Sustainable Health”. Här betonades att vägen till hållbar hälsa går genom globalt samarbete och ett internationellt perspektiv där fokus ligger på världens allra mest utsatta.
Nyheter
Tre KI-forskare har fått Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings Stora Anslag som är ett av landets största medicinska anslag. Forskarna tilldelas medel för fyra års forskning på hel- eller halvtid med målet att etablera en självständig vetenskaplig karriär. Vid årets utlysning bedömdes 153 ansökningar varav åtta beviljades.
Nyheter
En forskare vid Karolinska Institutet rapporterar att maskininlärning kan användas för att få insikter om molekylära händelser som ändrar formen på proteiner efter att de har skapats, vilket reglerar deras förmåga att interagera med varandra. Detta tyder på att artificiell intelligens (AI) i framtiden kan ge oss möjligheter att exakt simulera mycket komplexa biologiska scenarier in silico, samt utnyttja denna information för terapeutiska åtgärder.
Nyheter
Tre KI-forskare har fått SSMF:s Stora Anslag ett av landets största medicinska anslag. Forskarna tilldelas medel för fyra års forskning på hel- eller halvtid med målet att etablera en självständig vetenskaplig karriär. Vid årets utlysning bedömdes 153 ansökningar varav åtta beviljades.
Nyheter
Under pandemin har det blivit allt tydligare att personer med hjärt-kärlsjukdom och fetma löper högre risk att bli mycket svårt sjuka och dö i covid-19. Nu har forskare vid Karolinska Institutet funnit några metabola processer som viruset SARS-CoV-2 använder för att angripa lungvävnad. Resultaten som publicerats i Molecular & Cellular Proteomics kan i framtiden komma att användas som behandling mot såväl covid-19 som Krim-Kongo blödarfebervirus och HIV-1.
Nyheter
2021 års Nobelpris i kemi belönar Benjamin List och David MacMillan för ett nytt och genialt verktyg för att bygga molekyler, asymmetrisk organokatalys, som bidragit till mer miljövänlig kemi och läkemedelstillverkning. Här kommenterar KI-forskaren Per I Arvidsson, chef för Drug Discovery and Development-plattformen på SciLifeLab, upptäckten. Han var en av de som introducerade organokatalys i Sverige och menar att priset var väntat.
Nyheter
Ulrika Tampe vid forskargruppen ortopedi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, försvarar sin avhandling "Open tibial fractures in Sweden" den 15 oktober 2021. Huvudhandledare är Karl-Åke Jansson.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har deltagit i ett stort internationellt forskningsprojekt som kartlagt alla celltyper i motorbarken, den del av hjärnan som styr våra rörelser. Forskningen har resulterat i en cellatlas som presenteras i ett stort specialpaket av vetenskapliga artiklar i tidskriften Nature idag. Det långsiktiga målet med samarbetet är att skapa en cellatlas över hela hjärnan i syfte att öka kunskapen om hjärnans sjukdomar och bidra till bättre behandlingar.
Nyheter
Det finns stora förhoppningar om att små vätskeblåsor som utsöndras av våra celler, så kallade extracellulära vesiklar, kan användas för att leverera läkemedel i kroppen. Nu visar forskare vid Karolinska Institutet att dessa nanobubblor kan transportera proteinläkemedel som dämpar inflammation vid olika inflammatoriska sjukdomar. Tekniken som presenteras i Nature Biomedical Engineering visar goda resultat i djurmodeller.
Nyheter
Lördagsgodis, fluortandkräm och tandborstning två gånger om dagen har gjort att Sveriges tandhälsa gått från katastrof till bland den bästa i världen. Hör professorn och tandläkaren Mats Trulsson berätta munhälsans historia och få svar på frågor om tandblekning, bettskenor och tandvårdsrädsla. Och - påverkas äldres minne av deras tuggförmåga? Ny forskning ska ge svar.
Nyheter
Forskare vid KI får 164 808 400 kr i Fortes årliga öppna utlysning. Utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt får 32 projekt, program och nätverk på KI anslag.
Nyheter
Blodkärlsforskaren Christer Betsholtz, professor vid institutionen för medicin i Huddinge vid Karolinska institutet, får Fernströmstiftelsens nordiska pris, och belönas med en prissumma på en miljon kronor för sin forskning kring blodkärlens struktur och funktion.

Nyheter
Nya frågor, nya kontakter och nya samarbeten är vad man hoppas på när det första nationella mötet för forskare, lärare och doktorander i arbetsterapi genomförs som ett webbinarium tisdagen den 19 oktober 2021. Initiativtagare och värd för detta är sektionen för arbetsterapi vid KI.
Nyheter
Docent Björn Cedermark har avlidit i en ålder av 78 år efter en tids svår sjukdom. Han sörjs närmast av hustrun Gabriella och döttrarna Rebecka och Daniella med familjer.
Nyheter
2021 års Nobelpris i medicin eller fysiologi handlar om hur människan kan känna temperatur och beröring. Upptäckterna förklarar grundläggande funktioner i våra liv och har öppnat dörrar för nya behandlingar av exempelvis smärta. Att vi människor kan känna en isande vind, en het platta eller en kram, kan verka självklart. Men hur det går till var okänt fram till Nobelpristagarnas upptäckter, som gjordes för inte särskilt länge sedan.
Nyheter
Forskare vid BioNut har fått 4.6 miljoner SEK i projektanslag från FORTE för ett projekt om “Effekter av ökad exponering för matreklam (utomhus och digitalt) på svenska ungdomars hälsobeteenden och risk för fetma, utvärderat i en socioekonomisk kontext.”
Nyheter
Under rubriken Hur ska vi bygga beredskap inför nästa hälsokris? hölls i slutet av september ett seminarium vid KI. Här samlades en expertpanel som inkluderade representanter från Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Anders Nordström, Sveriges ambassadör för global hälsa och sekreterare i WHO, talade om WHO-rapporten ”COVID-19: Make it the Last Pandemic” som seminariet kretsade kring.
Nyheter
NVS gratulerar dem alla!
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har undersökt det långsiktiga utfallet för personer som fått en pacemaker inopererad efter kateterburen aortaklaffbyte via ljumsken. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i dödlighet för patienterna med pacemaker jämfört med patienterna utan pacemaker. Studien har publicerats i tidskriften JACC: Cardiovascular Interventions.
Nyheter
Det är väl känt att fetma påverkar kroppens insulinproduktion och över tid riskerar att leda till typ 2-diabetes och flera andra metabola sjukdomar. Nu har forskare vid Karolinska Institutet hittat ytterligare förklaring till varför fettceller orsakar metabol sjuklighet. Studien som publicerats i Nature Medicine kan få betydelse för behandling av samsjuklighet vid fetma med redan tillgängliga läkemedel.
Nyheter
Forskare på Karolinska Institutet, i samarbete med Region Stockholm, utvärderar just nu effekten av att använda mobila appar som tillägg i behandling för alkoholberoende. Du som behöver hjälp att dricka mindre eller sluta helt med alkohol är välkommen att delta.
Nyheter
Flera stora anslag har gått till KI i Vetenskapsrådets (VR) nationella satsningar på forskningsinfrastruktur. Svenska tvillingregistret, Kemiskt biologiskt konsortium och National E-infrastructure for Aging Research belönades alla tre med stöd från VR.
Nyheter
Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2021 delas lika mellan David Julius och Ardem Patapoutian för deras upptäckter av receptorer för temperatur och beröring.
Nyheter
Har du en ungdom hemma som verkar deprimerad eller känner sig nedstämd, irriterad och orkeslös? Blir nedstämdheten så svår att din ungdom börjar dra sig undan från roliga aktiviteter, skolan och vänner? Du kan anmäla ditt barn till en studie som utvärderar effekten av psykologisk behandling via internet för ungdomar i åldern 13–17 år med depression.
Nyheter
Institutionen för global folkhälsa, i samarbete med Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, bjuder in till det kommande tillfället i föreläsningsserien Stockholm Public Health Lectures. Temat för föreläsningen är bevis på COVID-19-åtgärder.
Nyheter
Hallå där, Ola Rosling som den 6 oktober deltar i det första årliga seminariet som hålls i Hans Roslings anda. Seminariet och paneldiskussionen kommer att handla om global hälsa. Vad tror du att Hans Rosling hade sagt om den pågående pandemin?
Nyheter
Tre forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått anslag från Novo Nordisk Fonden för sin forskning inom endokrinologi.
Nyheter
Institutionen för odontologi gratulerar Mirjam Majster till NOF Hatton award. Hon tilldelades priset i samband med årets CED-IADR / NOF Oral health congress.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har jämfört hur bra olika biomarkörer vid Alzheimers sjukdom förutsäger sjukdomens utveckling och minnespåverkan. De fann att tidig ansamling av proteinet tau i hjärnan mätt med PET-kamera var bättre på att förutse framtida minnesförsämring än biomarkörer i ryggvätska eller amyloida plack i hjärnan. Resultaten publiceras i tidskriften Molecular Psychiatry.
Nyheter
Vi gratulerar professor Juleen R. Zierath, vid forskargruppen integrativ fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som tilldelas ett av det europiska diabetesförbundets mest prestigefyllda pris; Claude Bernard Medal and Lectureship 2021.
Nyheter
Just nu pågår den vetenskapliga konferensen EuroTox där Sarah McCarrick, doktorand vid IMM, deltar digitalt med en poster som sammanfattar en nyligen publicerad artikel. I studien visar forskare vid IMM och KTH, i samverkan med industripartners och forskningsinstitutet Swerim, att de skadliga effekterna av svetsrök kan minskas genom att modifiera svetselektroder till att generera svetsrök som innehåller mindre lösligt sexvärt krom.
Nyheter
Junior Faculty på Karolinska Institutet välkomnar er till KI Discovers under hösten 2021. Syftet med KI Discovers seminarieserie är att forskare ska presentera den senaste forskningen som genomförts på Karolinska Institutet med fokus på genombrottsforskning som publicerats i prestigefulla vetenskapliga tidskrifter under åren 2020-2021. Höstens första KI Discovers kommer att genomföras 6:e oktober och presenteras av Dr Fredrik Lanner.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat en metod baserad på artificiell intelligens (AI) som förbättrar diagnostiken av bröstcancertumörer och möjligheten att förutse risken för återfall. Den förbättrade diagnostiska precisionen kan leda till mer individanpassad behandling för den stora grupp bröstcancerpatienter som har mellanrisktumörer. Resultaten publiceras i tidskriften Annals of Oncology.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat ett protein som förbättrar muskelmetabolismen, motorkoordinering och träningsresultaten hos möss. Resultaten, publicerade i Cell Metabolism, kan få terapeutisk betydelse för patienter med muskel- och neurologiska sjukdomar, såsom ALS.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2021-06-08