Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

Internationaliseringsnämnden vid Karolinska Institutet utlyser medel för samarbete med partners i låg- och medelinkomstländer i Afrika.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I vårens utlysning av bidrag till internationell postdok inom medicin och hälsa beviljade Vetenskapsrådet 9 av 42 ansökningar. Av dessa nio är fyra, Daniel Helldén, Klara Lenart, Yunbing Shen och Miranda Stiernborg, forskare vid Karolinska Institutet. Totalt beviljades nästan 36 miljoner kronor för perioden 2024–2027.
Nyheter
Cirka 40 000 svenskar lever med svår astma som orsakar stort lidande. KI-forskaren Jenny Mjösberg har med anslag från Hjärt-Lungfonden upptäckt en specifik cell som tros spela en stor roll vid icke-allergisk astma. Genom att undersöka dessa celler vidare finns möjligheter att optimera användandet av läkemedel och minska lidandet för personer med svår astma. Nu tilldelas hon Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag för fortsatta studier av fynden.
Nyheter
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetsalliansen Stockholm trio, bestående av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet är stolta över att kunna meddela öppnandet av en ny utlysning för tvärvetenskapliga samarbeten inom utbildning och forskning.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Reumatikerförbundet delar ut över 15 miljoner kronor till forskning om reumatiska sjukdomar för 2024. Av totalt 98 beviljade projekt, återfinns 34 vid Karolinska Institutet som får dela på 6,5 miljoner kronor.
Nyheter
Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009, 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Davide Liborio Vetrano får EU-finansiering inom ramen för Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Doctoral Networks för sitt projekt med titeln "UnderstandiNg fraIlty tOwards a future of healthy ageing (UNION)". Europeiska kommissionen finansierar forsknings- och innovationsprojekt för att främja toppforskares karriärer genom rörlighet och innovativ doktorand- och postdoktorutbildning. Projektet kommer att starta 2025 och Davide Liborio Vetrano är ansvarig forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Tre forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats det prestigefyllda ERC Advanced Grant. ERC-anslag är de främsta europeiska bidragen till enskilda huvudforskare. De tre forskarna får vardera 2,5 miljoner euro att använda under en femårsperiod.
Nyheter
Barncancerfonden har beviljat finansiering till åtta forskartjänster på KI för barnonkologisk forskning under de kommande två till sex åren. Målet är bland annat att förbättra dagens behandlingsmetoder med hjälp av precisionsmedicin som utgår från cancerns egenskaper och det enskilda barnets genetik.
Nyheter
Wallenberg Scholars-programmet syftar till att ge Sveriges ledande forskare anslag för fri forskning, så kallad grundforskning. Stiftelsen har efter en omfattande internationell utvärdering valt att finansiera 118 forskare under fem år med upp till 18 miljoner kronor vardera för forskare i teoretiska ämnen och upp till 20 miljoner kronor vardera för forskare i experimentella ämnen. Av de 29 forskare inom medicin som tilldelats årets Scholar-anslag är 19 verksamma vid Karolinska Institutet.
Nyheter
KI-forskaren Laura Baranello har tilldelats det prestigefyllda ERC Consolidator Grant för sin forskning som syftar till att förstå samspelet mellan det cancerdrivande proteinet MYC och topoisomeras-enzymer. Målet är att kunna identifiera läkemedel för en mer målinriktad cancerbehandling med färre biverkningar. Laura Baranellos projekt MYCinTOPshape har tilldelats cirka 2 miljoner euro och kommer att pågå i fem år.
Nyheter
Under 2024 kommer stipendiaterna Emma Hagström Molin och Anna Svensson, finansierade av Catarina och Sven Hagströmers stiftelse, att vistas som inbäddade forskare vid Hagströmerbiblioteket på KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hagströmerbiblioteket, Medicinens historia och kulturarv
Två forskare vid Karolinska Institutet har tilldelats anslag från PolyBio Research Foundation på sammanlagt 1,85 miljoner dollar (cirka 19 miljoner kronor) för forskningsstudier rörande långtidscovid. Målet är att studierna ska bidra med viktiga insikter som kan främja utveckling av effektivare behandlingar för långtidscovid som fortfarande är en gåta.
Nyheter
Eva Åhrén, föreståndare för Hagströmer- biblioteket och verksamhetschef för Medicinens historia och kulturarv, har tilldelats ett projektanslag om fem miljoner kronor av Riksbankens Jubileumsfond. Anslaget delas ut till stöd för att tillgängliggöra KI:s akademiska kulturarv för samverkan, forskning och utbildning.
Nyheter
Under 2023 har KI:s uppföljning och rapportering av EU-finansierade forskningsprojekt decentraliserats från enheten GMO till institutionerna. Det innebär att institutionerna tar ett större ansvar för att administrera projekten, med stöd av specialiserade samordnare på GMO som bland annat granskar den finansiella regelefterlevnaden.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I januari, började Erin Flanagan på Institutionen för global folkhälsa i en ny roll som grant writer, där hon bland annat kommer hjälpa till med att identifiera relevanta utlysningar och anslagsmöjligheter och erbjuda operativt stöd vid anslagsansökningar. Vi passade på att ställa några frågor till henne för att höra mer om den nya rollen och lära känna henne lite bättre.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Global folkhälsa
Tips från KI Grants Office om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Efter en intern utvärdering av de förslag som inkommit, har StratNeuros styrelse beslutat att tilldela 100 000 kronor till Onur Dagliyan vid institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, för ett två månader långt besök i hans laboratorium av Cristian Ripoli, docent vid institutionen för neurovetenskap vid Università Cattolica del Sacro Cuore i Rom, Italien.
Nyheter
Professor Per-Olof Berggren tilldelas ERC Proof of Concept-anslag från Europeiska forskningsrådet (ERC). Medlen kommer att användas till att vidareutveckla en teknologi där Langerhanska cellöar transplanterade till främre ögonkammaren används som screeningverktyg för att identifiera nya läkemedelsbehandlingar mot diabetes.
Nyheter
Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse har beslutat att donera 50 miljoner kronor till Karolinska Institutet. Medlen ska användas till en ny professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi och ha det fullständiga namnet "Ulla och Ingemar Dahlbergs professur i synvetenskap med inriktning mot okulär neurobiologi".
Nyheter
I kliniska studier testas nya metoder och behandlingar på människor under kontrollerade former. Men kliniska behandlingsstudier är ofta mycket dyra att genomföra och kräver resurser som gör att många olika yrkesgrupper kan arbeta tillsammans. Nu har Cancerfonden fattat beslut om en extra tilldelning av anslag till tio forskare för kliniska studier. Sex av dessa är forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Barncancerfondens tilldelning speglar de behov som finns inom bland annat ny teknik och nya precisionsläkemedel. Årets projektutlysning innebär att 125 miljoner kronor fördelas till 62 projekt inom barncancerområdet och av dessa går 35 400 000 kronor till forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Vetenskapsrådet har beviljat projektbidrag för internationella samarbeten inom sällsynta sjukdomar (EJP RD). Av de sju forskare som tilldelas anslag är fyra forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Vi gratulerar Daniel C Andersson, Johanna Lanner, Jon Lundberg, Carl Johan Sundberg och Eddie Weitzberg, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, som får anslag från Hjärt-Lungfonden 2023. Totalt har 5,9 miljoner kronor delats ut till forskarna på FyFa.
Nyheter
Åtta forskare vid institutionen för neurovetenskap har beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet inom kategorin medicin och hälsa.
Nyheter
Tisdagen den 28 november invigdes ett nytt laboratorium för MR-undersökningar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Inköp av en ny MR-kamera, efter en donation av Erling Perssons Stiftelse, skapar helt nya möjligheter för såväl läkare som forskare inom regionen och på Karolinska Institutet.
Nyheter
Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka ansökningar som beviljats bidrag inom klinisk behandlingsforskning. Totalt beviljas nästan 210 miljoner kronor för åren 2023-2027 till 28 forskare. Tio av dem är forskare vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Professor Gonçalo Castelo-Branco och professor Jonas Frisén, Karolinska Institutet, beviljas bidrag av Vetenskapsrådet inom rådsprofessorprogrammet på totalt drygt 62 miljoner kronor under åren 2024-2031.
Nyheter
Professor Johan Ärnlöv får 7,5 miljoner kronor i utlysningen Forskningskompetens inom primärvården 2023. Han får bidraget för sitt projekt ”Kronisk smärta och utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar”. Grattis!
Nyheter
KI-forskaren Goran Papenberg har beviljats ett projektbidrag från Vetenskapsrådet för sin forskning om hjärnans förmåga att producera nya nervceller och dess betydelse för långtidsminne och depression vid åldrande.
Nyheter
Av de 31 forskare som i år utses till Wallenberg Academy Fellows kommer fem att vara verksamma vid Karolinska Institutet. Det femåriga anslaget delas ut av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse och ger unga, lovande forskningsledare långsiktig forskningsfinansiering i Sverige.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar tilldelades 143 KI-forskare totalt 660 747 160 kronor. Det är en ökning från förra året, då KI-forskare fick 625 904 933 kronor. Totalt beviljade VR cirka 1,37 miljarder kronor 2023, motsvarade summa förra året var 1,2 miljarder kronor.
Nyheter
KI-forskaren Pauliina Damdimopoulou har tilldelats ett ERC Consolidator Grant (Europeiska forskningsrådet) på EUR 2 miljoner för SAFER-projektet (SAfeguarding female FERtility-development of human-relevant in vitro tools for reproductive toxicity). Forskningen ska undersöka effekterna av vanligt förekommande kemiska miljöföroreningar på kvinnors reproduktiva hälsa. Bidraget delas ut inom ramen för Horisont Europa, EU:s program för forskning och innovation.
Nyheter
Vi gratulerar Rimma Axelsson, Anna Lantz, Anna Martling, Caroline Nordenvall, Jan Frisell och Jan Zedenius, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som får forskningsanslag från Cancerfonden för perioden 2024-2026.
Nyheter
KI-forskaren Cristiana Cruceanu har tilldelats Vetenskapsrådets etableringsbidrag för forskningsprojektet "Placentan som en mediator för effekter av psykologisk stress som påverkar neuroutvecklingens omprogrammering: lärdomar från humana in vitro-modellsystem". Vetenskapsrådets etableringsbidrag motsvarar 6 miljoner kronor över fyra år.
Nyheter
Vi vill gratulera de sex forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) vid Karolinska Institutet, som har fått anslag från Cancerfonden för åren 2024 till 2026. Tillsammans fick forskarna vid vår institution mer än 21 miljoner SEK.
Nyheter
Cancerfondens forskningsnämnd beviljade i november flera anslag till forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Nyheter
Vi gratulerar Igor Adameyko, Christopher Cederroth, Cristiana Cruceanu, Lars I Eriksson, Volker Lauschke, Jon Lundberg, Carl Sellgren, Camilla Svensson och Eddie Weitzberg, forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, som får anslag från Vetenskapsrådets utlysning i medicin och hälsa 2023. Totalt har 56,4 miljoner delats ut till forskarna på FyFa.
Nyheter
Grattis till de forskare vid institutionen neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) som beviljats anslag från Vetenskapsrådet inom utlysningen för medicin och hälsa 2023. Tillsammans fick de totalt 19,2 miljoner SEK i bidrag.
Nyheter
KI-forskaren Stefan Skare får medel från Barncancerfonden för utveckling av rörelserobusta MR-metoder (magnetresonans) för undersökning av vakna barn med tumörer i hjärna och ryggmärg. Projektet får totalt SEK 3,9 miljoner under tre år.
Nyheter
Grattis till de åtta forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut), Karolinska Institutet, som fått anslag från Vetenskapsrådet. Tillsammans fick de mer än 27 miljoner totalt.
Nyheter
SSMF (Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning) vänder sig till forskare inom alla medicinska områden och stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning. Hösten 2023 har sju forskare från Karolinska Institutet beviljats anslag.
Nyheter
KI-forskarna Anders Kvanta och Fredrik Lanner erhåller tio miljoner i forskningsanslag från Erling-Perssons Stiftelse. Anslaget avser en klinisk fas 1-studie om ögon- och folksjukdomen åldersförändring i gula fläcken (makuladegeneration). Genom att transplantera näthinneceller från embryonala stamceller hoppas forskarna förhindra ytterligare synförlust och i förlängningen återge förlorad syn.
Nyheter
MedTechLabs har beviljat 35 miljoner kronor för två nya medicintekniska forskningsprogram. I det ena tas en ny metod fram för att övervaka syresättningen hos fostret under förlossningen. Det andra ska utveckla en ny metod för tidig diagnostik av hjärnsjukdomar med hjälp av MR-elastografi.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet får närmare 93 miljoner kronor i Fortes årliga öppna utlysning. Projekten, som ska pågå fram till 2027, spänner över alla Fortes områden – hälsa, arbetsliv och välfärd. I år har totalt 20 projekt på KI beviljats anslag.
Nyheter
Projektet EPIC (Eukaryotic Post-TranscrIptional Code) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 10 miljoner euro som delas mellan Vicente Pelechano, Karolinska Institutet, och hans två forskarkollegor Kevin Verstrepen, VIB-KU Leuven, Belgien, och Julien Gagneur, Münchens tekniska universitet, Tyskland.
Nyheter
Projektet CartoHostBug (Funtional cartography of intestinal host-microbiome interactions) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 10 miljoner euro som delas mellan fyra forskare, bland dem Eduardo Villablanca, senior forskare vid Karolinska Institutet. Syftet med projektet är att kartlägga hur störningar i tarmens mikrobiom kan leda till inflammatorisk tarmsjukdom och kolorektal cancer.
Nyheter
Projektet D2Smell (Digitising Smell: From Natural Statistics of Olfactory Perceptual Space to Digital Transmission of Odors) har tilldelats ett ERC Synergy Grant på 11,8 miljoner euro som delas mellan tre forskare: Johan Lundström, Karolinska Institutet, Noam Sobel, Weizmann Institute of Science, Israel, och Jonathan Williams, Max Planck Society, Tyskland. Det tvärvetenskapliga samarbetet syftar till att digitalt överföra dofter för att återskapa dem på en annan plats.
Nyheter
KI webbförvaltning
2024-06-11