Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Operation av gomspalt vid sex månaders ålder ger bättre förutsättning för tal- och språkutveckling jämfört med om barnet opereras vid tolv månaders ålder, enligt en internationell studie. Resultaten publicerades i New England Journal of Medicine av forskare från bland annat Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.
Nyheter
Olof Stephanssons forskargrupp får årets Alvarengas pris för artikeln: “Risk of postpartum hemorrhage with increasing first stage of labor duration” med valspråket ”Hur lång tid det tar att föda kan påverka risken att blöda." Priset delas ut av Svenska Läkaresällskapet.
Nyheter
Centrum för hälsokriser har fått medel från svenska regeringen för att utöka och stödja samarbeten mellan landets universitet inom ämnet hälsokriser. Initialt har centrumet genomfört en digital kartläggning av aktiviteter och kompetenser inom området på en majoritet av universiteten. Vi har även rekryterat Caroline de Groot, som koordinerar arbetet och är mitt uppe i att etablera kontakt med nyckelgrupper och personer för att lära sig mer.
Nyheter
Franziska Hetrodts forskningsprojekt är nominerad till årets bästa forskningsrapport av Svensk Förening för Cariologi (SFFC)
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Den nya policyn för ledarskap och medarbetare på KI vill förmedla vad som krävs av både chefer och medarbetare för att skapa den organisation vi vill ha.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Typ 1-diabetes hos barn (sjukdomsdebut före 18 års ålder) och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som uppmärksamhetsstörning/hyperaktivitetsstörning (ADHD), autismspektrumtillstånd och intellektuell funktionsnedsättning, utgör stora utmaningar globalt, både för individerna, deras familjer och hälsovården.
Nyheter
Professor Qiang Pan-Hammarström vid Karolinska Institutet är en av sex nya ledamöter i Kungliga Vetenskapsakademien. Hon har bland annat forskat om immunbristsjukdomar och arbetat med att hitta behandlingar mot covid-19.
Nyheter
Du som är redaktör och/eller innehållsgranskare ansvarar för att ditt innehåll lever upp till kraven. På webbsnacket 29 september berättar vi vad du behöver tänka på.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Digitala kommunikationskanaler
Familjemedlemmar och nära vänner till covidsjuka personer har fler symtom på depression och ångest, än personer som inte har en närstående som insjuknat. Det visar en studie från Karolinska institutet som har publicerats i The Lancet Regional Health – Europe. Forskarna pekar på att studiens resultat indikerar att det kan finnas ett ouppfyllt folkhälsobehov.
Nyheter
Typ 1-diabetes är en autoimmun sjukdom som oftast debuterar under barndomen och kräver livslång insulinbehandling på grund av förlusten av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln.
Nyheter
Så här några veckor in på terminen har våra studenter välkomnats till Karolinska Institutet, både förstagångsstudenter och de som har återvänt till studierna efter sommaruppehållet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Kick-off-evenemanget för Forskarskolan i hälsovetenskap 2023 var en stor framgång och samlade handledare, nya doktorander och studenter från kohorten 2021. Evenemanget ägde rum den 5 september 2023 och markerade en milstolpe för forskarskolan.
Nyheter
Under första veckan i oktober bjuder Karolinska Institutet tillsammans med Nobel Prize Museum in till inspirerande event. Lyssna till panelsamtal om AI kan tilldelas Nobelpris, om utrotningen av HPV eller ta chansen att besöka KI:s zebrafisklabb.
Nyheter
Lisa Strömmer är ny expertkoordinator på Centrum för hälsokriser, med akutkirurgi som kompetensområde. Hon ser fram emot att bland annat utveckla befintliga utbildningar och verka för att akutkirurgins kompetens tillvaratas i krisberedskap, hälsokriser och som en del av totalförsvaret.
Nyheter
Slutet på augusti och början av september innebär studiestart och Karolinska Institutets (KI) campus har återigen fyllts med studenter. KI välkomnade över 2000 nya studenter till grund- och mastersprogrammen med start höstterminen 2023. Nya studenter hälsades som tidigare år välkomna under välkomstdagarna i Aula Medica och denna termin var mottagningsprogrammet även förlängt med fler aktiviteter och föreläsningar.
Nyheter
Förväntan i luften. Blomsteruppsättningar, långklänningar och frackar, nära 900 stolar som väntar på promovendi och deras gäster. Den 15 september promoverades 154 av KI:s nyblivna doktorer vid en högtidlig ceremoni i Stockholms stadshus.
Nyheter
Sten Lundin brände upp sin lägenhet och dömdes till rättspsykiatrisk vård för mordbrand. Han fick diagnosen bipolär sjukdom och hjälp att komma på fötter igen. "Livet kan vända. Jag vill att alla ska veta det", säger han.
Nyheter
Nordic Congress of Gerontology (NKG) arrangeras vartannat år i de olika nordiska länderna och nästa år är det dags för Sverige att stå som värd för evenemanget. Den 27:e upplagan kommer att hållas på Karolinska Institutet i Stockholm mellan den 12–14 juni 2024. Runt 800 deltagare och forskare från hela världen förväntas delta och därmed bidra med ett brett spektrum av unika perspektiv på en allt åldrande befolkning. Anmälan öppnar den 2 oktober 2023.
Nyheter
Jenny var frihetsberövad i över tio år. Hon känner stor sorg över att det tog så lång tid innan jag fick rätt vård. "Om samhället gör något så ingripande som att frihetsberöva någon i tio år, då måste vården som ges vara av god kvalitet", säger hon.
Nyheter
Vem löper risk att begå ett våldsbrott – och vem gör det inte? Rättspsykiatern Jonas Forsmans forskning handlar om ett instrument som i bästa fall kan förenkla bedömningen av de flesta rättspsykiatriska patienter.
Nyheter
Anette Johansson forskar om vad som skiljer psykossjuka personer som begår brott från psykossjuka som inte gör det.
Nyheter
7,5 år. Så länge vårdas i genomsnitt en person som dömts till rättspsykiatrisk vård. Det är 2,5 år längre än vad tidigare spridda siffror har gett intryck av.
Nyheter
Under 2022 dömdes drygt 350 personer till rättspsykiatrisk vård. Det är ett unikt gränsland mellan rättsväsende och sjukvård där den som är medicinskt färdigbehandlad kan hindras från att skrivas ut. Samtidigt vittnar många patienter om att de mått bra av vården. Och det är färre som återfaller i brottslighet efter rättspsykiatrisk vård än ­efter ett fängelsestraff.
Nyheter
Här sammanfattar Karolinska Institutets presstjänst KI:s synlighet i svenska och internationella medier.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Priset delas årligen ut av Svenska Läkaresällskapet (SLS) till en person som gjort framstående insatser för Alzheimerforskningen. I år tilldelas Bengt Winblad-priset Laura Fratiglioni, professor i medicinsk epidemiologi med inriktning mot demenssjukdomar vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet.
Nyheter
Forskningsprogrammet som tilldelas drygt 22 miljoner från Forte kommer titta på interventioner för att förebygga våld mot barn. Interventionerna genomförs inom barnhälsovården, öppna förskolan och Barnahus.
Nyheter

Det var vid European Society of Endodontology Biennial Congress i Helsingfors 6-9 september 2023 som Joséphine Brodén vann pris för bästa utbildningsprojekt
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Universitetstandvården, Odontologi
Svenska Läkaresällskapet (SLS) delar årligen ut 100 000 kronor som pris till en särskilt förtjänt yngre forskare som ansökt om och tilldelats SLS projektanslag. I år går priset till Bahira Shahim, ST-läkare i kardiologi och forskare vid Institutionen för medicin Solna.
Nyheter
KI:s covid-19-beredskaps- och resursgrupper som inrättades under pandemin avslutas. I juli 2021 etablerades även Centrum för hälsokriser som nu tar tillvara och utvecklar resursgruppernas arbete.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Maria började arbeta i ANA Futuras serviceteam den 1 september och ersätter Micke Hammarstedt som nu har gått i pension. Läs mer om vem Maria är och hennes bakgrund.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Medicin, Huddinge, Odontologi
Tjänstepensionen ser olika ut beroende på när du är född. Från 1 januari 2024 ändras en del i tjänstepensionen för statligt anställda födda före 1988.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tidig behandling av obesitas hos barn har effekt – även på sikt. Det visar en ny studie från Karolinska institutet som publicerats i International Journal of Obesity.
Nyheter
Folkhälsomyndigheten och Statens Medieråd söker forskare till expertgrupp om digital medieanvändning bland barn och unga. 
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grattis Städgladen till fortsatt partnerskap med KI
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Som en följd av ett tuffare samhällsklimat, försämrat säkerhetsläge och exempel på dödligt våld i skol- och universitetsmiljöer har medarbetare och studenter uttryckt oro om en försämrad arbetsmiljö genom upplevd otrygghet.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Världshälsoorganisationen (WHO) har lanserat två nya publikationer med syfte att stärka suicidpreventiva insatser med fokus på ansvarsfull medierapportering samt avkriminalisering av självmord och självmordsförsök.
Nyheter
För sitt arbete ”En djuplärnings-baserad metod för att bedöma tumöregenskaper hos patienter med duktala adenokarcinom i pankreas” tilldelas Dawid Rutkowski Svensk Förening för Medicinsk Radiologis (SFMR) studentpris för bästa vetenskapliga studentarbete med anknytning till radiologi eller nuklearmedicin inom läkarprogrammet under 2022.
Nyheter
Information kring förändring avseende pendelbussens hållplats i Solna med start 18/9

Då markarbetet med akademiskastråket och dess anslutning till nobelsväg/aula medica nu är klart så återgår pendelbussens hållplats till tidigare plats, utanför adminhuset på Nobels väg 5 med start 18/9.

För mer info hänvisar vi till appen pendelbussen.

Karolinska Institutet

Fastighetsavdelningen
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den enkla molekylen kvävemonoxid är ett viktigt signalämne som bland annat bidrar till att vidga kroppens blodkärl och därmed påverkar blodtrycket. Men exakt hur signaleringen går till har länge varit oklart. Nu presenterar forskare vid Karolinska Institutet en helt ny princip som utmanar den Nobelprisbelönade hypotesen att ämnet signalerar i gasform. Fynden presenteras i tidskriften Nature Chemical Biology.
Nyheter
Universitetsledningen har beslutat att avveckla institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) och integrera verksamheten med institutionen för medicin Huddinge (MedH). Organisationsförändringen ska vara klar senast 30 juni 2024.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Centrum för hälsokriser stödjer för tillfället Världshälsoorganisationens (WHO:s) Emergency Medical Teams (EMT:s) initiativ genom ett mentorskap för hälsoministerierna i Georgien och Armenien, i deras utveckling av EMT:s. Föreståndaren för centrumet, professor Johan von Schreeb, har precis kommit tillbaka till Sverige efter att ha tillbringat tio dagar i de bägge länderna.
Nyheter
Ny HR-partner vid centrala ledningsadministrationen, NVS.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Från den 20 september har Supply Center på plan 2 nya öppettider.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
I Nobelprismuseets skolprogram Forskarglädje får du som forskare möjlighet att möta mellanstadieelever via Teams. Var med och väck deras nyfikenhet och ge kunskap om vad forskning handlar om.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 29 september deltar flera forskare från KI i utställningar och föreläsningar på Albanova i Stockholm. Evenemanget Forskarfredag är öppet för allmänheten men huvudmålgruppen är gymnasielever. Forskarfredag är en del av Researchers' night som firas runt om i Europa för att visa hur fascinerande, viktigt och kul forskning är. "Forskare är vanliga människor med ovanligt spännande jobb" är Forskarfredags motto.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Susanne Andermo, biträdande lektor vid avdelningen för omvårdnad, får del av Gymnastik- och idrottshögskolans dryga 5 miljoner, man fått av Europeiska Socialfonden.
Nyheter
En stor populationsbaserad kohortstudie av 60 000 män och kvinnor i Mellansverige visar på ett samband mellan exponering för högre halter av biprodukter från klorering av dricksvatten och ökad risk för tjock- och ändtarmscancer hos män.
Nyheter
Refluxsjukdom yttrar sig i sura uppstötningar och halsbränna och är en känd riskfaktor för matstrupscancer. Men nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i tidskriften BMJ att det inte finns någon ökad cancerrisk hos majoriteten av patienterna. En omfattande studie från tre nordiska länder visar att cancerrisken enbart är förhöjd hos patienter som uppvisar förändringar i matstrupens slemhinna vid gastroskopi.
Nyheter
KI webbförvaltning
2023-06-09