Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskningsprogrammet som tilldelas drygt 22 miljoner från Forte kommer titta på interventioner för att förebygga våld mot barn. Interventionerna genomförs inom barnhälsovården, öppna förskolan och Barnahus.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Miia Kivipelto, avdelningen för klinisk geriatrik vid NVS, får närmare 24 miljoner SEK av Forte för projektet ”FINGER-Pro: Evidensbaserade hälsofrämjande interventioner för hälsosamt åldrande: Anpassning och implementering av FINGER-multidomänmodellen i skilda miljöer och sociokulturella sammanhang”.
Nyheter
Syftet med projektet är att öka förståelsen för hur både yrkes- och organisationsprofessionella (i dagligt tal kallade 'administrationen' respektive 'vårdnära personal') är med och konstruerar spänningar och motsättningar dem emellan i sin arbetsvardag, samt vilka organisatoriska konsekvenser dessa spänningar och motsättningar skapar.
Nyheter
Flera nya bidrag från Demensfonden, Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes minne, Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne samt SfoEpi Consolidator grant tilldelas forskare vid Aging Research Center (ARC), för forskning om äldre personers hälsa och välbefinnande. Utöver detta tar ARC även del av ett större programstöd från Forte.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forte har beviljat totalt 230 miljoner kronor till tio sexåriga forskningsprogram, varav ett leds av Henna Hasson vid Medical Management Centrum (MMC) på Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME).
Nyheter
Två forskare vid Karolinska Institutet tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2023. Kasper Karlsson och Juan Pablo Lopez får vardera 1,5 miljoner euro över fem år för att studera kombinationsbehandlingar mot barncancer och hur psilocybin kan användas för att behandla psykiska sjukdomar.
Nyheter
Enligt UNICEF drabbas ungefär var femte ungdom av psykisk ohälsa, vilket i sin tur ofta leder till ett riskbeteende vad gäller alkohol, tobak och droger. I det långa loppet kan det innebära fortsatt dålig hälsa även i vuxen ålder. I ett treårigt projekt, som koordineras av Karolinska Institutet, ska nu en metod som används för att förbättra ungas psykiska mående i Indien, Kenya, USA och Colombia utvärderas för att se om den kan fungera i andra delar av världen.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 12 månaders forskning på KI.
Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring, är en aktiv forskningsverksamhet vid KI en förutsättning för att erhålla forskar-AT.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Hjärnfonden stödjer varje år kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet. Andrea Carmine Belin driver ett av de 44 forskningsprojekt på Karolinska Institutet som tilldelas årets forskningsbidrag från Hjärnfonden.
Nyheter
Vi gratulerar de 5 duktiga forskare på Labmed som mottagit projektbidrag från CIMED.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Laboratoriemedicin
Vid sitt sammanträde den 22 juni fattade regeringen beslut om att stoppa Vetenskapsrådets finansiering inom budgetposten utvecklingsforskning, vilket i praktiken leder till att en stor del av planerad forskning inom området inte blir av. Forskare inom sektorn har protesterat offentligt och KI:s rektor Annika Östman Wernerson är kritisk.
Nyheter
Socialdepartementet stödjer pilotprojekt inom Genomic Medicine Sweden, GMS, med 12,5 miljoner kronor för nationellt jämlikt införande av helgenomsekvensering till barn med misstänkt sällsynt sjukdom. Helgenomsekvensering kan ha en avgörande roll för att ställa diagnos.
Nyheter
Fem forskare vid Karolinska Institutet tilldelas 30 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bygga upp ett så kallat excellencecentrum för vidare utveckling av cellbaserade cancerbehandlingar. Medlen delas ut under fem år, med potential för ytterligare fem års finansiering efter utvärdering.
Nyheter
Federico Iovino och medarbetare i hans forskargrupp har tilldelats ett bidrag från ItsME Foundation för sin forskning om förebyggande av neuronala skador orsakade av bakterieinfektioner. ItsME Foundation, som grundades 2019 av Jur Deitmers och har sin bas i Nederländerna, har som mål att bekämpa hjärnhinneinflammation och encefalit.
Nyheter
Vi gratulerar forskarna vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) som mottar CIMED:s projektbidrag under perioden 2024-2026.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) delar ut över 91 miljoner kronor till KI-forskning om äldres välbefinnande och framtidens arbetsliv. En av forskarna som får 24 miljoner kronor är Carin Håkansta, docent vid Karolinska Institutet och Karlstads universitet, som ska undersöka hur arbetsmiljön påverkas när delar av chefens arbetsuppgifter tas över av algoritmer.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Magnus Ingelman-Sundberg erhåller anslag inom programmet ERC Proof of Concept, som delas ut till forskare som redan har fått finansiering från det europeiska forskningsrådet (ERC) och vill utveckla innovationspotentialen hos sina tidigare upptäckter. Pengarna kommer att användas till att vidareutveckla en in vitro modell för leversjukdom och identifiera nya möjliga läkemedel och deras receptorer.
Nyheter
En amerikansk bidragsgivare har skänkt 3 miljoner dollar till Karolinska Institutet och forskaren Erik Berglund, verksam vid institutionerna MMK och CLINTEC. Det fria donationsbidraget kommer att satsas på Erik Berglunds specialistområden inom transplantation, autoimmunitet, och cancer.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Syftet med anslaget är att hjälpa framstående forskare som befinner sig i början av sin karriär, och som erhållit ett startbidrag från Vetenskapsrådet eller beviljats en anställning som biträdande lektor vid Karolinska Institutet.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Tre professorer vid Karolinska Institutet – Gonçalo Castelo-Branco, Maria Eriksson och Björn Högberg – har tilldelats ERC Advanced Grants som är ett av Europas mest prestigefyllda program för forskningsfinansiering. Pengarna på totalt över 8 miljoner euro kommer att användas till grundforskning som ska öka vår kunskap om sjukdomsmekanismer samt molekylära byggstenar i DNA.
Nyheter
Tretton forskare vid Karolinska Institutet får dela på 54,9 miljoner kronor i forskartjänstanslag från Cancerfonden. Totalt delar fonden ut 124,3 miljoner kronor till 31 cancerforskare i Sverige.
Nyheter


Forskare vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) har beviljats medel från Familjen Kamprads stiftelse.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Lärande, Informatik, Management och Etik, MMC, von Knorring, Clinical Management, Augustsson
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Reumatikerförbundet delar ut över 13 miljoner kronor till forskning om reumatiska sjukdomar för 2023. Av totalt 81 beviljade projekt, återfinns 27 vid Karolinska Institutet som får dela på strax över fem miljoner kronor.
Nyheter
Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009, 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Arton njurforskare vid Karolinska Institutet får dela på 3,2 miljoner kronor i Njurfondens senaste utdelning, en nyhet som publicerades i samband med Världsnjurdagen den 9 mars. Totalt delar insamlingsstiftelsen ut över 6,9 miljoner kronor till 41 forskningsprojekt, varav KI får den största kakan.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Mats Hallgren får 3 930 000 kronor i anslag för projektet ”Post covid-19 som ett hot mot ett friskt åldrande: en randomiserad kontrollerad studie av yoga för att förbättra livskvaliteten”.
Nyheter
Flera KI-forskare är en del av ett internationellt projekt som har tilldelats nästan 15 miljoner dollar (cirka 157 miljoner kronor) från Bill & Melinda Gates Foundation. Ytterligare en miljon dollar tillkommer i medfinansiering från svenska utrikesdepartementet. Projektet syftar till att bättre förstå bördan av humant papillomvirus (HPV) bland flickor och kvinnor i flera låg- och lägre medelinkomstländer.
Nyheter
KI-professorn Rickard Sandberg tilldelas Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin av Kung. Vetenskapsakademien, en donation på tio miljoner kronor för en femårsperiod. Rickard Sandberg har utvecklat metoder som gör det möjligt att tränga långt in i människans arvsmassa och studera gener i enskilda celler.
Nyheter
Zarina Kabir, docent vid avdelning för omvårdad, har tilldelats 4 250 000 SEK från Forte för projektet "Stöd från social vård- och omsorgspersonal genom mHälsa-baserad intervention till anhöriga som vårdar personer med demenssjukdom i hemmet".
Nyheter
Jenny Mjösberg, professor i vävnadsimmunologi vid Karolinska Institutet, är en av fem forskare som i år tilldelas Göran Gustafssonpriset. Priset är avsett för yngre forskare inom medicin, molekylär biologi, kemi, fysik och matematik och delas ut av Göran Gustafssons Stiftelser i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.
Nyheter
En grupp forskare vid bland annat Karolinska Institutet, SciLifeLab och Karolinska universitetssjukhuset tilldelas totalt 14,7 miljoner kronor från Vetenskapsrådet. Det fyraåriga anslaget ingår i Vetenskapsrådets satsning på forskningsinfrastruktur och syftar till att tillgängliggöra nya teknologier för kliniska studier inom precisionsmedicin.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Professor Molly Stevens vid Karolinska Institutet och Imperial College London tilldelas Novo Nordisk-priset 2023 för hennes banbrytande arbete inom innovativ bioteknik. Ett av hennes mål är att demokratisera tillgången till hälsovård med hjälp av nanoteknologi.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI webbförvaltning
2023-06-09