Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har utsett åttonde generationens ”Framtidens forskningsledare”, varav tre av dessa från Karolinska Institutet. Forskarna får 15 miljoner kronor vardera under en femårsperiod och kommer under programmets gång att delta i en gedigen ledarskapsutbildning.
Nyheter
Under våren 2022 genomförde forskarnätverket Senior Faculty en enkät om aktiviteten bland KI:s professorer födda 1953 eller tidigare. Resultatet visar att professorerna har en stark forskning och tillför KI uppemot 300 miljoner kronor per år.  
Nyheter
Inom ramen för forskarskolan utlyses upp till 17 anslag för delfinansiering av doktorander vid KI.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Patrik Ernfors har tilldelats årets ERC Advanced Grant som är ett av Europas mest prestigefyllda program för forskningsfinansiering. Det är tredje gången han får anslaget.
Nyheter
I november 2021 utlyste KI för andra gången interna forskningsmedel för SDG-relaterad forskningsprojekt, denna gång riktad till juniora forskare. Sex forskningsprojekt har valts ut i en konkurrensinriktad granskningsprocess.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Läkaren och KI-alumnen Åke Olsson, tidigare verksam vid Södertälje samt Nacka sjukhus, testamenterade år 2009 50 miljoner kronor för bildandet av Dr Åke Olssons stiftelse för haematologisk forskning. Stiftelsens ändamål är att främja Karolinska Institutets forskning inom haematologi, företrädesvis avseende myelom- och leukemisjukdomarna.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Utlysningen för Karolinska Institutets Forskningsbidrag är fortfarande öppen. Sista ansökningsdag är den 3 maj.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
StratNeuro tilldelar årets startanslag om 1,000,000 kronor till tre forskare vid Karolinska Institutet, Enric Llorens, Arvid Guterstam och Jeroen Goos.
Nyheter
Cancerfonden delar ut 57,6 miljoner kronor till 15 forskare vid Karolinska Institutet vars arbete ska bidra till att besegra cancer. Två av dem forskar på strålbehandling, ett område som Cancerfonden nu satsar extra på.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Ulrika Marklund tilldelas det europeiska forskningsrådets konsolideringsanslag 2022 för forskning om hur olika neuroner inom det enteriska nervsystemet (ENS) får sin identitet.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Karolinska Institutets Centrum för hälsokriser (Centre for Health Crises) får 15 miljoner kronor i anslag från Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Pengarna ska användas för att bygga upp och utveckla verksamheten under de närmaste två åren.
Nyheter
Njurfonden har utsett vilka forskare som i år får pengar till sin forskning om njurar. Av totalt 49 forskare och 6,1 miljoner kronor är det 22 forskare vid Karolinska Institutet får dela på 2,6 miljoner kronor. I samband med uppmärksammandet av anslagen tilldelas även en KI-forskare Bengt Rippes Forskarpris.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Barncancerfonden har beslutat att bevilja 150 miljoner i anslag till svensk barncancerforskning, därav 60 miljoner kronor till totalt 32 forskare på Karolinska Institutet.
Nyheter
EU har beviljat Karolinska Institutet stöd för flertalet nya projekt inom programmet Horizon Europe, unionens viktigaste finansieringsprogram för forskning och innovation. Det största av dem är PARC som ska bidra till en säkrare kemikaliehantering och förbättra dialogen mellan forskare och myndigheter.
Nyheter
KI-forskaren Lu Yi tilldelas 1,5 miljoner euro (knappt 16 miljoner kronor) från det Europeiska forskningsrådet prestigefyllda anslag ERC Starting Grant. Pengarna ska gå till forskning om olika undertyper av depression med målet att hitta behandlingar som fungerar för fler.
Nyheter
Utlysningen för 2022 omfattar 65 KID-medel.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Nu lanseras nya satsningar för att stärka Karolinska Institutets utveckling som ett universitet med banbrytande forskning. Flera av satsningarna riktas till yngre medarbetare inklusive KI Research Incubator, KIRI, som blir en virtuell mötesplats för tvärvetenskapliga samarbeten. Ytterligare två satsningar befinner sig i planeringsstadiet – ett mentors- och coachningsprogram och ett nytt nätverk för att stärka kvinnliga forskares och lärares meriteringsmöjligheter.
Nyheter
I årets stora anslagsomgång från Hjärt-Lungfonden delar forskare vid Karolinska Institutet på totalt 95 776 000 kronor. Sammanlagt är det cirka 70 projekt vid KI som nås av anslaget.
Nyheter
Tre forskargruppsledare vid Karolinska Institutet erhåller anslag inom programmet ERC Proof of Concept 2022, som delas ut till forskare som redan har fått finansiering från europeiska forskningsrådet (ERC) och vill försöka nyttiggöra sina upptäckter. De projekt vid KI som nu får stöd handlar bland annat om att vidareutveckla en ny metod för sekvensering och att skala upp textiltillverkning med konstgjord spindeltråd.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskar-ST kan sökas av doktorander på KI som samtidigt har en anställning som ST-läkare hos vårdenhet som utför vård åt Region Stockholm enligt vårdavtal.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KI forskaren Myriam Aouadi tilldelas Leif C. Groop-priset för sin forskning om mekanismer bakom utvecklingen av fettleversjukdom hos överviktiga personer med typ 2-diabetes. Priset delas ut till en yngre och framstående forskare som bidrar till kunskap till nytta för patienter med diabetes.
Nyheter
KI-forskaren Marcus Buggert har tilldelats det europeiska forskningsrådets prestigefulla anslag ERC Starting Grant för sin forskning om cell-medierad immunitet i människokroppen mot virussjukdomar. Totalt investerar nu ERC 619 miljoner euro i anslag till 397 unga forskningsledare.
Nyheter
Georgios Sotiriou, forskare vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi, har beviljats bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer av Vetenskapsrådet. Han tilldelas 30 miljoner kronor för åren 2022-2027 för projektet ”Nanoengineered precision therapies of lower respiratory tract infections”.
Nyheter
Fem forskare från Karolinska Institutet har beviljats anslag från Sjöbergstiftelsen med sammanlagt 18,1 miljoner kronor. Stiftelsen främjar forskning med inriktning mot cancer, hälsa och miljö.
Nyheter
KI-forskarna Bennie Lemmens och Kirsty Spalding har tilldelats 2021 års ASPIRE-pris från The Mark Foundation for Cancer Research för sin innovativa och djärva syn på cancerforskning. De är två av totalt 25 pristagare som tillsammans får dela på nästan 9,5 miljoner dollar (86 miljoner kronor).
Nyheter
Elva forskare från fem institutioner vid KI har fått anslag från Cancer- och Allergifonden för sina patientnära forskningsprojekt på cancer och allergi. KI-forskarna tilldelas 2,6 miljoner SEK. Sammanlagt i år delar fonden ut 5 miljoner SEK till svensk cancer- och allergiforskning.
Nyheter
79 KI-forskare har tillsammans fått 254 450 000 SEK i anslag från Cancerfonden. Utöver det delades även fyra ”Fellowship prevention”-anslag ut till forskare på KI. Totalt delade Cancerfonden ut 850 miljoner kronor, vilket är det största beloppet någonsin.
Nyheter
I Vetenskapsrådets senaste utlysning tilldelades totalt 115 347 805 SEK till 32 KI-forskare. Bidragsbesluten var inom områdena primärvård, psykiatriforskning, klinisk behandlingsforskning, utvecklingsforskning och internationella samarbeten inom individanpassad medicin.
Nyheter
Av de 27 forskare som i år utses till Wallenberg Academy Fellow kommer fyra att vara verksamma vid Karolinska Institutet. Det femåriga anslaget delas ut av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och ger unga, lovande forskningsledare långsiktig forskningsfinansiering i Sverige. I år tilldelas även två forskare vid KI ett förlängningsanslag inom ramen för finansieringsprogrammet. 
Nyheter
Stort grattis till alla forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) som fått medel från Cancerfonden 2022-2024. Vi vill däribland lyfta deras särskilda satsning: Fellowship i cancerforskning inom primärprevention, som tilldelats en av våra forskare.
Nyheter
Vetenskapsrådet delar ut anslag till 14 projektbidrag för forskning om postcovid. Totalt beviljas 50 miljoner kronor, varav 33 800 000 kronor delas ut till nio forskningsprojekt på Karolinska Institutet.
Nyheter
Grattis!
Fem forskare verksamma vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått anslag från Vetenskapsrådet.
Nyheter
Professorerna Lars Farde och Kjell Fuxe tilldelas stiftelsen Arvid Carlsson-fondens stora pris för framstående forskning i Arvid Carlssons anda. Priserna utgörs av diplom och forskningsanslag om 700 000 kronor.
Nyheter
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) tilldelar fyra KI-forskare 2,5 miljoner kronor vardera för programmet SSF Industridoktorand. Bidraget ges under fyra till fem år och ska resultera i en doktorsexamen. Totalt utsågs tolv projekt och en totalsumma på 30 miljoner kronor delades ut.
Nyheter
Konstantinos Meletis, professor vid institutionen för neurovetenskap, har tilldelats ett anslag på cirka 1,73 miljoner US-dollar under tre år från initiativet Aligning Sciences Across Parkinson's (ASAP).
Nyheter
Per Svenningsson har tilldelats ett anslag på cirka 1,86 miljoner US-dollar under tre år från initiativet Aligning Science Across Parkinson’s (ASAP) för en ambitiös, tvärvetenskaplig satsning för att studera hur onormala proteinaggregat kan spridas från tarmen till hjärnan och driva på de tidiga stadierna av Parkinsons sjukdom. Det totala anslaget är 8,9 miljoner US-dollar under tre år.
Nyheter
70 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i 2021 års utlysning och åtta av dem är aktiva forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, något som prefekten ser som en mycket uppskattad verifiering av den höga kvaliteten på både de etablerade och de nya forskarna vid institutionen.
Nyheter
På torsdagen den 28 oktober kom årets bidragsbeslut från Vetenskapsrådet (VR) i kategorin medicin och hälsa. Det totala beloppet som delas ut är 1,1 miljard kronor och KI:s forskare tilldelas hela 500 900 000 kronor.
Nyheter
Vetenskapsrådet och National Natural Science Foundation of China (NSFC) beviljar tvärvetenskapliga samarbetsprojekt om individualiserad diagnostik och förebyggande åtgärder inom utlysningen Project grant for cross-disciplinary collaboration between China and Sweden. Samtliga projekt utförs på KI och av KI-forskare.
Nyheter
Stiftelsen för Strategisk forskning tilldelar Julian Walfridsson vid MedH 2,5 miljoner kronor för projektet "Identifiering av nya läkemedelsmål för akut myeloisk leukemi". Stort grattis Julian!
Nyheter
National E-infrastructure for Aging Research (NEAR) beviljas förnyat bidrag från Vetenskapsrådet (VR) för perioden 2023–2028.
Nyheter
Elva av de sjuttio forskare vid Karolinska Institutet som tilldelas KID-medel i utlysningen för 2021 är aktiva vid institutionen för medicin i Huddinge - ett stort grattis till alla er!

Nyheter
Dr. Fang Fang, professor vid Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet, har tilldelats ett anslag på cirka 1,5 miljoner US-dollar för tre års forskning från Centers for Disease Control & Prevention (CDC), USA.
Nyheter
KI-forskarna Johan Lundin och Gunilla Karlsson-Hedestam erhåller forskningsanslag från familjen Erling-Perssons stiftelse, som stödjer vetenskaplig forskning, undervisning och utbildning samt barns och ungdomars utveckling.
Nyheter
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08