Nyhetsarkiv

På den här sidan kan du söka fram äldre nyheter. Välj ämne, typ av nyhet eller skriv in ett eget sökord för att filtrera fram nyheter.

View expanded
View compact
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella anslag.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Den 9 november, 2022, beslutade Kommittén för forskning om medel, inom Karolinska Institutets rekryterings- och konsolideringsprogram, för anställningar som biträdande lektor, senior forskningsspecialist/senior forskare samt konsolideringsbidrag för forskare redan anställda vid KI. En forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära tilldelades medel för anställning som forskningsspecialist/senior forskare.
Nyheter
I årets utlysning av projektbidrag från Cancerfonden fick OnkPat sammanlagt ca 75 miljoner SEK. Bidragen var fördelade på 22 forskare.
Nyheter
Kommittén för forskning har valt ut nio forskare som får fem års finansiering.
Nyheter
Vi gratulerar David Marlevi vid forskargruppen för klinisk fysiologi, institutionen för molekylär medicin och kirurgi, som är en av tre forskare vid Karolinska Institutet som tilldelas det europeiska forskningsrådets prestigefulla anslag ERC Starting Grant 2022.
Nyheter
David Marlevi, Enric Llorens och Onur Dagliyan tilldelas det europeiska forskningsrådets startanslag 2022. Forskningsprojekten handlar om medicinsk bildtagning för skattning av blodtrycksförändringar, självläkande skadade vävnader hos däggdjur och molekylär teknologi för cellulära kretsar.
Nyheter
Margaret Sällberg Chen är en av totalt 149 KI-forskare som får dela på 348 miljoner kronor från Cancerfondens senaste utlysning, som är den största utlysningen i organisationens historia.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar, tilldelades forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära forskningsanslag för åren 2023-2026.

Vi gratulerar alla bidragstagarna!
Nyheter
Grattis till alla forskare vid institutionen för biovetenskaper och näringslära (BioNut) som fått anlsag från Cancerfonden för åren 2023-2025.
Nyheter
Grants Office tipsar aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Två forskare från institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC) tilldelas medel i Cancerfondens senaste utlysning. Vi gratulerar:
Nyheter
Nio forskare från institutionen för medicin, Huddinge (MedH) får dela på 29 100 000 miljoner kronor i Cancerfondens senaste utlysning. Vi gratulerar:
Nyheter
StratNeuro:s Bridging-anslag på konsolideringsnivå är ett finansieringsinitiativ där StratNeuro delar ut upp till två anslag på konsolideringsnivå för att stödja framstående forskare inom neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Mer information finns på engelska.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Totalt 149 KI-forskare får dela på 348 miljoner kronor från Cancerfondens senaste utlysning, som är den största utlysningen i organisationens historia.
Nyheter
I Cancerfondens senaste utlysning delades forskningsanslag ut till sju forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget avser perioden 2023-2025. Vi gratulerar:
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella anslag
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Skadligt bruk av till exempel alkohol och droger i arbetslivet kan leda till trötthet, ökad sjukfrånvaro och minskad produktivitet. Nu tilldelas åtta forskningsprojekt sammanlagt 30 miljoner kronor av Afa Försäkring i ett forskningsprogram som syftar till att minska sjukfrånvaron på grund av skadligt bruk. Fyra av forskarna är från Karolinska Institutet (KI).
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 91 558 000 SEK till 15 forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH) för åren 2023-2027. Vi gratulerar:
Nyheter
Ingrid Ekström, postdoktor vid Aging Research Center (ARC), institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, har beviljats projektanslag från Riksbankens Jubileumsfond för forskning inom humanoria och samhällsvetenskap.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysning fördelades forskningsanslag om 37,7 miljoner kronor till nio forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi. Anslaget avser perioden 2023-2027. Vi gratulerar:
Nyheter
Nio forskare vid NVS beviljas forskningsmedel i Vetenskapsrådets senaste utlysning inom medicin och hälsa.
Nyheter
I Vetenskapsrådets (VR) senaste utlysningar tilldelades 625 904 933 SEK till 143 KI-forskare. Totalt beviljar VR drygt 1,2 miljarder kronor för åren 2022–2027.
Nyheter
Professor Staffan Strömblad vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska Institutet, har fått anslag från World Wide Cancer Research för ett projekt med den engelska titeln: "How may mechanotransduction prevent cancer?".
Nyheter
Med nya digitala verktyg i vården hoppas forskare vid bland annat Karolinska Institutet kunna förebygga ledgångsreumatism. Nyligen samlade de in totalt 3,5 miljoner euro (cirka 38 miljoner kronor) för det så kallade DigiPrevent-projektet, varav merparten kommer från EIT Health, en samverkansorganisation inrättad av det Europeiska institutet för innovation och teknologi.
Nyheter
Forskare vid Karolinska Institutet Qiaolin Deng och Georgios Sotiriou får KIRI-Fellows anslag 2022. KIRI- Fellows anslag finansierar en postdoc för ett gemensamt tvärvetenskapligt projekt. Projektet som får anslaget syfte är att utöka användningen av nanopartiklar som bärare för att behandla en dysfunktionell moderkaka och förbättra barnets metaboliska hälsa.
Nyheter
65 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i utlysningen 2022. Fyra av dessa är aktiva forskare vid institutionen för medicin, Huddinge (MedH).
Nyheter
65 forskare vid Karolinska Institutet fick KID-medel i utlysningen 2022 och fem av dessa är aktiva forskare vid Institutionen för biovetenskaper och näringslära.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Totalt åtta forskningsprojekt delar på nära 50 miljoner kronor i utlysningen "Lise Meitner Grants for Israeli-Swedish Research Collaboration”, ett samarbete mellan Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, och Israels ministerium för innovation, vetenskap och teknik, MOST. Två av forskningsprojekten drivs på Karolinska Institutet.
Nyheter
Kommittén för utbildning på forskarnivå har nu fattat beslut om att tilldela KID-medel i 2022 års KID-utlysning till totalt 65 anslag. Fyra av dessa anslag får verksamma forskare inom institutionen för fysiologi och farmakologi (FyFa).
Nyheter
Vi gratulerar de tre forskarna som får projektbidrag för nästan fem miljoner kronor vardera:
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Genom programmet Horisont Europa har forskare inom Karolinska Institutet beviljats ett stort finansiellt stöd i ett 20-tal olika projekt som syftar till att lösa olika samhällsutmaningar inom hälsa. Ett av projekten ska undersöka möjligheterna att skapa ett gemensamt system för återanvändning av redan godkända läkemedel för att behandla olika sjukdomar.
Nyheter
Fyra forskningsprojekt ledda från Karolinska Institutet tilldelas 2022 års projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW). Sammanlagt handlar det om drygt 135 miljoner kronor i anslag till KI-forskning inom områdena immunologi, neurovetenskap och stamcellsbiologi.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Malin Ernbergs forskargrupp får 140 000 USD per år (ca 4,5 milj kr totalt) under tre år för att kartlägga nervfibrer i käkmuskler och käkleder.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF) har delat ut totalt fem anslag till forskare på Karolinska Institutet. Anslagen ger både framstående forskare möjligheten att stärka sin position och ger etableringsstöd år yngre forskare.
Nyheter
Professor Mikael Landén tilldelas Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings (SSMF) jubileumspris för sina värdefulla resultat inom psykiatriforskningen. Det prestigefyllda priset är på fem miljoner kronor, avsedda för forskning. Han kommer också att tilldelas en medalj under prisceremonin den 21 oktober.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Välkomna att nominera kandidater till Hagbergs pris och forskningsanslag till yngre forskare, senast den 11 oktober 2022.

Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
En forskare vid institutionen för biovetenskaper och nutrition, Karolinska Institutet, har fått ett karriärstödjande anslag från Alzheimer's Association (U.S.).
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
StratNeuro har beviljat 2 000 000 kronor i startbidrag till fyra internationella forskare som etablerar sina grupper vid Karolinska Institutet, efter att ha fått fakultetsfinansierade biträdande lektorstjänster.
Nyheter
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Grants Office tipsar om aktuella utlysningar
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
Forskarna Niklas Mejhert och Zhichao Zhou är bland de fyra europeiska bidragstagarna som tilldelas 5 miljoner danska kronor vardera i 5 år från ”European Foundation for the Study of Diabetes” (EFSD)/ inom programmet ”Novo Nordisk Future Leaders Award 2022”.
Nyheter
Forskar-AT innebär att läkare som gör allmäntjänstgöring (AT) kan kombinera den vanliga kliniska allmäntjänstgöringen med upp till 12 månaders forskning på KI.
Utöver att vara behörig för allmäntjänstgöring, är en aktiv forskningsverksamhet vid KI en förutsättning för att erhålla forskar-AT.
Nyheter
Målgrupp: Medarbetare
KW
KI webbförvaltning
2022-06-08