Publicerad: 2023-09-19 21:51 | Uppdaterad: 2023-10-02 12:51

Dömd till vård – straff eller möjlighet?

M illustration

Under 2022 dömdes drygt 350 personer till rättspsykiatrisk vård. Det är ett unikt gränsland mellan rättsväsende och sjukvård där den som är medicinskt färdigbehandlad kan hindras från att skrivas ut. Samtidigt vittnar många patienter om att de mått bra av vården. Och det är färre som återfaller i brottslighet efter rättspsykiatrisk vård än ­efter ett fängelsestraff.

Text: Annika Lund, för Medicinsk Vetenskap nr 3, 2023  | Tema: Rättspsykiatri

Mitt i natten får 112 ett upprört samtal och operatören larmar ut polis och ambulans till en hemmafest. Blåljuspersonalen möter kaos. Två unga kvinnor är allvarligt skadade, på en stol i köket sitter en man och pratar för sig själv, på bordet ligger en blodig kniv. När polisen närmar sig gör mannen inget motstånd utan säger att ”regnbågsormen beordrat honom” och att de två kvinnorna var ”antenner från fienden”. 

Scenariot är påhittat – men vad gör samhället i ett sådant läge? Vad händer när ett brott utförs av någon som har en uppenbart förändrad verklighetsuppfattning? 

I exemplet ovan skulle mannen gripas och föras till häkte. Och sedan, tidigt i den juridiska processen, skulle domstolen be en rättspsykiater göra en så kallad paragraf 7-undersökning. Den fungerar som en screening, en sållning för att få fram de fall där det är motiverat att ta reda på mer om den psykiatriska hälsan. 

En som gör sådana undersökningar är Katarina Howner, rättspsykiater vid Rättsmedicinalverket. 

Katarina Howner
Katarina Howner Foto: Hanna Maxstad

– Vid de här tillfällena träffar vi personen i ungefär en timme. Vi försöker få en bild av hur orienterad personen är i sin tillvaro, om hen vet var hen är och kan ta in samtalet på ett korrekt sätt. Vi har också möjlighet att beställa in tidigare journaler från sjukvård och socialtjänst, säger Katarina Howner, som också är forskargruppsledare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet där hon forskar om psykopati och empatibrist. 

Ungefär varannan paragraf 7-undersökning leder till en rättspsykiatrisk undersökning, som är mer omfattande. Det görs endast då det misstänkta brottet har fängelse i straffskalan. 

Förändrad verklighetsuppfattning

Vanligen är personer som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning häktade. De får då bo på en vistelse-avdelning i några veckor och träffa ett team med flera professioner, som läkare, psykolog och socialutredare. Det är en vårdlik miljö med dagrum där man kan lägga pussel, se på tv eller kanske spela pingis – en stor skillnad mot häktesmiljön. Om personerna inte är häktade görs utredningen medan de är på fri fot och de får då komma till undersökningsenheten. 

Men teamet som gör den rättspsykiatriska utredningen är inte vårdpersonal i den här situationen. De hör till rättsapparaten och ska lämna svar på de frågor som domstolen ställer, där den viktigaste är att avgöra om personen som undersöks har en allvarlig psykisk störning, ett begrepp som är juridiskt och inte medicinskt. Enligt en precisering från Socialstyrelsen handlar det om tillstånd av psykotisk svårighetsgrad, där till exempel förvirring, hallucinationer och vanföreställningar påverkar verklighetsuppfattningen. 

I praktiken betyder det att drygt hälften av dem som döms till rättspsykiatrisk vård har schizofreni som huvuddiagnos, men även andra psykossjukdomar är vanliga huvuddiagnoser. Samma gäller för affektiva sjukdomar, ett paraplybegrepp som rymmer bland annat bipolär sjukdom och mycket svåra depressioner med hög självmordsrisk. En annan vanlig huvuddiagnos är neuropsykiatriska syndrom, också ett paraplybegrepp där personer med mycket framträdande autism ingår. 

– Det rör sig om personer som har extremt rigida tankemönster, som är så konkreta att de i princip saknar abstraktionsförmåga. Det kan leda till en extrem tvångsmässighet och en verklighetsfrånvänd syn på tillvaron, förklarar Katarina Howner. 

Nästan alla har psykiatriska diagnoser 

Under 2022 gjordes 537 rättspsykiatriska undersökningar, enligt Rättsmedicinalverkets årsredovisning. I 315 fall ansågs personen ha haft en allvarlig psykisk störning då brottet begicks. 

Men några tillfrisknar snabbt, redan under de max fyra veckor då utredningen pågår. Det gjorde nära 40 personer under 2022. Det här snabba tillfrisknandet beror vanligen på att psykostillståndet är orsakat av droger. I de fallen går det inte att döma till rättspsykiatrisk vård, eftersom den allvarliga psykiska störningen inte får ha varit självförvållad enligt lagstiftningen. Det finns fler undantag. Till exempel utgör i allmänhet inte enbart intellektuell funktionsnedsättning, autism, demens eller depression en allvarlig psykisk störning annat än om tillståndens grad är svår, något som kan förekomma i den lilla grupp som genomgår rättspsykiatrisk undersökning.

Grovt skattat hälften av dem som genomgår en rättspsykiatrisk undersökning döms senare till vård. Under 2022 var det 353 personer enligt BRÅ. Katarina Howner betonar att det inte betyder att de som döms till fängelse är ”friska”. 

– I princip alla vi utreder har en eller flera psykiatriska diagnoser. Men alla tillhör inte den lilla grupp som ska skiljas ut i juridiken, de som på något sätt har förlorat kontakten med verkligheten. Övriga kan dömas till fängelse och då får Kriminalvården se till att vårdbehovet tillgodoses, säger hon. 

Hon beskriver några vanliga missuppfattningar kring rättspsykiatrin, som att många fejkar symtom för att ”lura systemet” och få vård istället för fängelse. 

– När den vi utreder bor i flera veckor på en undersökningsenhet får vi en bild av i vilken utsträckning personen klarar av att hantera måltider, hygien och interaktion med andra. Vi tar också reda på hur livet har sett ut innan brottet, hur det har fungerat med bostad, jobb och relationer. Vi skapar oss en helhetsbild. Min erfarenhet är snarare att en del som är väldigt sjuka försöker dölja det. Många vill gärna klara sig själva utan kontakt med psykiatrin, säger Katarina Howner.

Tuff påföljd

En annan missuppfattning är att rättspsykiatrisk vård skulle vara en mildare påföljd än fängelse. 

– Det handlar om psykiatrisk tvångsvård på obestämd tid. Det är en tuff påföljd, som jag ser det. Men för många är det en god hjälp. Den som har en psykossjukdom får en chans att få ordning på sin medicinering och hjälp med bostad, sysselsättning och ekonomi, säger hon. 

Inom rättspsykiatrin förekommer tvångsåtgärder, som tvångsmedicinering och fastspänning med bälte. Enligt kvalitetsregistret RättspsyK fick drygt var tionde patient någon tvångsåtgärd under 2022. Vanligast var avskiljande, som betyder att patienten hålls isolerad från andra patienter, till exempel i ett avskilt rum. 

Generellt sätt är vårdtiderna långa inom rättspsykiatrin (läs mer i artikeln till höger). Och vården inleds alltid med slutenvård. Den ges på 26 platser i landet, där stora enheter är klinikerna i Växjö, Stockholm, Sundsvall och Säter samt Regionsjukhuset Karsudden. 

Totalt vårdades ungefär 2 000 personer inom rättspsykiatrisk slutenvård under 2021 enligt Socialstyrelsens statistikdatabas. Och, som sagt, för de flesta är en psykossjukdom huvuddiagnos. Men, berättar Hannibal Ölund Alonso, chefsöverläkare inom rättspsykiatrin i Region Stockholm, därutöver har många flera bidiagnoser. 

Hannibal Ölund
Hannibal Ölund Foto: Privat

– Det som skiljer många av våra patienter från de flesta andra inom psykiatrin är att de har en mycket komplicerad sjukdomsbild med multiproblematik. Många av våra patienter har flera svårigheter utöver grundsjukdomen, som missbruk, låg intellektuell funktionsförmåga eller antisocial personlighetsstörning med sviktande empati. Det är vanligen kombinationer av flera svårigheter som gör att någon hamnar hos oss. Vi ger behandling eller hjälp och stöd för alla de här tillstånden, säger han.

Enligt kvalitetsregistret RättspsyK fick 86 procent av de rättspsykiatriska patienterna något slags antipsykotiskt läkemedel under 2022. Ofta är det mindre vanliga antipsykosläkemedel som används – de som står långt ned på Kloka Listan (den lista på läkemedel som rekommenderas av Region Stockholms läkemedelskommitté för behandling av vanliga sjukdomar). 

– Vi kommer in i ett skede när patienterna redan har prövat flera olika behandlingar som av olika anledningar inte har fungerat. Därför går vi oftare än i övriga psykiatrin in med mer potent behandling där det krävs tätare uppföljningar på grund av risker för biverkningar, säger Hannibal Ölund Alonso. 

Det finns inga läkemedel för autism. Men det finns annan hjälp för den som har stora svårigheter på grund av en sådan funktionsnedsättning. 

– Vi kan ge social färdighetsträning, där man får lära sig basala saker som hur man kommunicerar med andra människor och hur man beter sig i olika situationer. Vi kan ge detta som gruppbehandling där flera personer med samma svårigheter deltar. Då kan vi spela upp scener där vi visar hur man gör i olika sammanhang, säger Hannibal Ölund Alonso. 

Vanligt med drogberoende

Enligt kvalitetsregistret får ungefär var fjärde patient läkemedel för att komma till rätta med någon form av missbruk någon gång under sin vård. Fler, ungefär var tredje patient, får någon gång samtal och information om beroendesjukdom. Ännu fler, eller ungefär 85 procent, får lämna regelbundna drogtester, något som ofta är ett krav för att skrivas ut till öppenvård. 

– Många som kommer till oss säger redan första veckan att de vill sluta med droger. Men då är det så mycket annat som händer omkring dem. Vi brukar vänta tills patienterna har kommit lite längre i sin behandling och har blivit stabila i sin psykossjukdom. Då ger vi olika slags behandlingar mot missbruk, individuellt utformat. Motiverande samtal är en vanlig insats, säger Hannibal Ölund Alonso. 

Andra vanliga bidiagnoser är olika slags personlighetssyndrom. Det kan handla om svårigheter att hantera känslor som tenderar att växa sig väldigt starka och växla snabbt. Det kan också handla om en påtaglig brist på respekt för sociala spelregler i kombination med mycket svag empati. Det här är personer som söker snabba kickar, lätt fastnar i missbruk och som har svårt att tänka på konsekvenserna av sitt handlande. Psykopati ingår som en undergrupp bland personlighetssyndromen. 

Även beteendeproblem till följd av detta går att behandla, även om det kan gå trögt, berättar Hannibal Ölund Alonso, som utöver sitt jobb som chefsöverläkare är doktorand i Katarina Howners forskargrupp vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid, där han forskar om psykopatiska personlighetsdrag. 

En utsatt grupp

Patienterna som får rättspsykiatrisk slutenvård har ofta mer än en utmaning.

  • 48 procent lider av fetma av olika grad, ytterligare 31 procent övervikt. 
  • Över 90 procent har tidigare haft kontakt med psykiatrisk vård. 
  • 61 procent är i behov av hjälp för att hantera sin ekonomi.
M illustration

– Rent krasst handlar det om att få de här personerna att förstå hur deras agerande påverkar dem själva. Om de till exempel vill bli färdigbehandlade behöver de ta till sig behandlingen och samarbeta med vårdpersonalen. Det handlar om att få dem att sätta upp långsiktiga mål över sådant som de längtar efter i sina egna liv. 

När det gäller den intellektuella funktionsnivån finns ett brett spann inom gruppen, där några har god förmåga och kanske en universitetsutbildning i ryggen. Det ger en bra sits där det kan vara möjligt att gå ut i arbetslivet efter avslutad behandling. 

Men det är ovanligt. 

Tvärtom har många en intellektuell nivå som har skapat hinder i livet – inte minst i skolan. 

– Vi har en hög andel patienter med låg utbildningsnivå och betydande läs- och skrivsvårigheter. Många har inte avslutat grundskolan. De personerna kan ha svårt att förstå och förhålla sig till information. Det behöver vi tänka på när vi ska genomföra behandlingsinsatser som bygger på samtal och resonerande, säger Hannibal Ölund Alonso. 

Domstol avgör vårdtiden

Rättspsykiatrisk vård kan dömas ut med eller utan särskild utskrivningsprövning, så kallad SUP. Det vanligaste är med SUP. Då bestämmer en förvaltningsdomstol över frigång och permissioner samt när vården ska övergå i öppenvård eller upphöra. 

Enligt lagen ska vården avslutas när ett antal kriterier är uppfyllda. Ett handlar om att den allvarliga psykiska störning som låg till grund för domen inte längre ska innebära en risk för ny brottslighet. Ett annat handlar om patientens personliga förhållanden i övrigt. 

Det första kriteriet gäller i praktiken patientens grundsjukdom, som i många fall är en psykossjukdom. Den ska vara väl medicinerad och stabil. 

Det andra kriteriet är svårare att ringa in – och ofta svårare att hjälpa patienten med. Men personen måste kunna ta hand om sig själv och sköta eventuella kroniska sjukdomar. 

Det kan handla om att hantera dagliga rutiner, som sömn, mat och vila – faktorer som är viktiga för att hålla en psykossjukdom i schack. Det kan också handla om att ha kontroll över ett tidigare missbruk. Eller att ha bostad, sysselsättning och ekonomi på plats, en fungerande vardag att falla in i. Annars ökar risken för återfall i sjukdom – och i brott.

Ofta behövs stöd i vardagen

Det är mycket som ska klicka här. I många fall krävs olika former av stöd kring boende och sysselsättning, något som ställer krav på kommunerna. Det händer att sjukvården anser att en patient är redo för ett liv utan vård, men hemkommunen dröjer i att möta upp. Och utan boende och sysselsättning kan domstolens beslut påverkas. 

Samtidigt skall alltså patienterna visa att de kan hantera sin vardag. Ett nyckelord här är funktionsförmåga. Sjuksköterskan Malin Källman, som sedan tolv år arbetar inom rättspsykiatrin, håller på med en doktorsavhandling om funktionsförmåga i den här patientgruppen. 

Malin Källman
Malin Källman Foto: Stefan Zimmerman

– Att få upp funktionsnivån är det som tar mest av vår tid, medicinjusteringarna blir ofta färdiga först. Och så måste det vara. Det är svårt att jobba med funktionsnivån hos någon som är öppet psykotisk, säger Malin Källman, som gör sina studier vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Hon har använt sig av mätverktyget WHODAS som mäter funktionsnivån genom att patienten får svara på 36 frågor inom sex olika områden. Det handlar till exempel om hur väl man förstår det som händer omkring en, hur man lyckas sköta sin hygien och sitt hushåll, men också hur väl man lyckas med sina viktigaste uppgifter inom studier eller arbete. 

Mätverktyg fångar patienternas svårigheter

WHODAS kan användas av i princip alla, oavsett diagnos, och beskriver hur man har fungerat under de senaste 30 dagarna. Verktyget har tidigare använts inom flera olika områden, som strokevård och graviditeter. Mätningen görs upprepade gånger för att fånga upp förändringar. 

– Tanken är att en regelbunden mätning ska kunna säkerställa kvaliteten på den vård vi ger. Vi behöver veta, för varje patient, var de största svårigheterna finns. Sedan behöver vi följa upp, för var och en, att insatserna leder till mätbara förbättringar, säger Malin Källman. 

Hon beskriver patienter som försover sig till morgonmedicinen, hoppar över frukosten, skippar förmiddagspromenad, äter tre portioner till lunch och uteblir från eftermiddagsaktiviteten. Hon beskriver också personal som väcker den som behöver medicin, motiverar patienter att äta frukost, förklarar vad promenaden betyder för hälsan och visar hur stor en lagom portion är. 

– Det är en ständig balansgång. Vi ska stötta patienterna så de når en självständighet. Men vi måste hitta en nivå där de inte stressas av för höga krav samtidigt som de inte ska leva i misär, säger Malin Källman. 

I en av hennes studier har patienterna bedömt sig själva parallellt med att personalen har skattat deras förmågor, i båda fallen med WHODAS frågeformulär. Den här studien är ännu inte publicerad, men det står redan klart att bedömningarna skiljer sig åt – patienterna tycker att de har bättre funktionsförmåga än vad personalen tycker. I en kommande studie ska forskarna undersöka hur patienterna tänker när de besvarar enkäten, allt i ett försök att förstå vad skillnaderna kan bero på. Den studien är inte klar ännu, men man kan tänka sig flera förklaringar, säger Malin Källman. 

– En del kanske tänker tillbaka på hur de en gång har fungerat, innan de blev sjuka. Andra kanske svarar utifrån en verklighet de är vana vid. Den som har vuxit upp i ett hem med alkoholiserade föräldrar eller har levt på gatan kan ha andra referensramar för när ett rum kan anses vara städat, till exempel. 

Majoritet vittnar om förbättringar

Under 2022 avslutades den rättspsykiatriska vården för 155 personer, enligt kvalitetsregistret Rättspsyk, som omfattar 85 procent av patientgruppen. I senaste årsrapporten redovisas skattningar av livskvalitet för drygt tusen patienter som avslutat sin vård någon gång från 2009 och framåt. För varje patient har tidiga skattningar jämförts med senare. Det ger underlag för att beskriva hur många som tycker att deras livskvalitet har förbättrats, försämrats eller förblivit oförändrad efter att ha vårdats inom rättspsykiatrin. Två av tre vittnar om förbättringar. Det vill säga höjd livskvalitet – efter åratal av frihetsberövande och psykiatrisk tvångsvård. 

I siffran ingår dock endast sådana som fått sin vård avslutad. Och för att få det krävs att mediciner, dagliga rutiner, bostad, sysselsättning och ekonomi är under kontroll. Att hjälpa patienten att få snurr på de här grundläggande delarna av tillvaron är centralt inom den rättspsykiatriska vården. 

Rättspsykiatern Hannibal Ölund Alonso berättar hur det kan gå till i en förvaltningsdomstol när en person får sin rättspsykiatriska vård avslutad. 

– Jag var där så sent som förra veckan med en före detta patient. Hon berättade för både mig och domstolen att hon var tacksam för den vård hon fått och hon beskrev vad den inneburit för henne. Hon har gått från att vara oerhört plågad av sin sjukdom och sakna människor omkring sig till att nu ha ett bra liv som hon är nöjd med. Det här får vi ofta höra. Vi får vara med när de här svårt sjuka personerna till slut upplever att deras liv har innehåll och mening.

Svensk rättspsykiatri är ovanlig 

I Sverige döms alla för brott de har begått, oavsett psykisk hälsa. I andra länder finns ett så kallat tillräknelighetsbegrepp, där den som är otillräknelig slipper straffansvar och förs över till sjukvården direkt, utan att först dömas i domstol. 

Domstolarna 

Svenska domstolar kan döma till flera påföljder, där straffen är böter eller fängelse. Rättspsykiatrisk vård är en påföljd som är aktuell när ett brott är för allvarligt för att sonas med böter men fängelse är uteslutet, främst för att brottet begåtts under allvarlig psykisk störning, som är ett juridisk begrepp. 

Tre av fyra som döms till rättspsykiatrisk vård har särskild utskrivningsprövning. Det betyder att en domstol bestämmer när vården ska övergå till öppenvård eller avslutas. 

Rättsmedicinalverket 

Bidrar med expertkunskap och svarar på frågor från domstolen. Under 2022 gjordes 1 138 paragraf 7-undersökningar och 537 rättspsykiatriska undersökningar. 

Sjukvården 

Under 2021 vårdades knappt 2 500 personer inom rättspsykiatrisk sluten- och öppenvård enligt Socialstyrelsen. 85 procent av patienterna var män. Behandlingen inleds alltid som slutenvård men successivt ska patienten föras över till öppenvård med särskilda villkor, som krav på kontakt med vården eller regelbundna drogtester. 

Kommunerna 

För att skrivas ut behöver patienten ha en ordnad tillvaro omkring sig med bostad och sysselsättning. I många fall krävs kommunala insatser, som olika nivåer av stöd kring bostaden och dagverksamheter. Det stöd som erbjuds för att möta patienternas behov skiljer sig åt mellan landets 290 kommuner. 

Schizofreni vanlig diagnos 

Psykossjukdomar som schizofreni är den vanligaste diagnosen bland personer som döms till rättspsykiatrisk vård. Dessa personer utgör dock endast en bråkdel av de mellan 30 - 40 000 personer som lever med schizofreni i Sverige idag. 

Återfall i brottslighet 

Av dem som skrevs ut från rättspsykiatrisk vård under 2016 blev 21 procent dömda för ett nytt brott inom tre år. Motsvarande siffra för dem som frigavs efter ett fängelsestraff var 63 procent, allt enligt BRÅ-statistik från 2023. 

Källor: Brottsförebyggande rådet, Rättsmedicinalverkets årsredovisning 2022, RättspsyK:s årsrapport 2022, Socialstyrelsens statistik om psykiatrisk tvångsvård, Socialstyrelsens nationella råd om schizofreni och schizofreniliknande tillstånd (2018).