Publicerad: 2023-09-20 12:03 | Uppdaterad: 2023-09-20 19:56

Vårdtider längre än tidigare känt

7,5 år. Så länge vårdas i genomsnitt en person som dömts till rättspsykiatrisk vård. Det är 2,5 år längre än vad tidigare spridda siffror har gett intryck av.

Lenka Sivak
Lenka Sivak Foto: Privat

Text: Annika Lund, för Medicinsk Vetenskap nr 3, 2023  | Tema: Rättspsykiatri

En person som skrivs ut från rättspsykiatrin har i genomsnitt vårdats i fem år, eller 60 månader. Den här siffran är ofta kommunicerad i diskussioner kring rättspsykiatri. Och den är helt riktig, säger Lenka Sivak, rättspsykiater och doktorand vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. 

Men den ger inte det svar som många söker. 

– Den siffran besvarar inte frågan om hur lång vårdtiden är i genomsnitt för hela gruppen som döms till vård. Vissa vårdas i över 30 år. De har inte ingått i siffror som inkluderar endast dem som skrivs ut, säger hon. 

Hon har i sin forskning utgått från över 2 000 patienter som dömdes till rättspsykiatrisk vård mellan 2009 och 2019. Vårdtiderna har beräknats med så kallad överlevnadsanalys, en metod som används bland annat inom cancerforskning. Då följs en grupp över tid från en särskild tidpunkt, som ett diagnostillfälle. 

I det här fallet har forskarna mätt tiden från lagakraftvunnen dom fram till den tidpunkt då hälften av patienterna hade skrivits ut. Med det här sättet att mäta visade sig patienterna vara frihetsberövade i ungefär 7,5 år i genomsnitt, eller 90 månader. 

Psykossjukdom var kopplad till längre vårdtid än till exempel affektiva sjukdomar, som svåra depressioner. Det var även tidigare missbruk. 

Även brottets allvarlighetsgrad spelade roll. Dödligt våld var relaterat till de längsta vårdtiderna, följt av icke dödligt våld. Kortast tid förekom vid brott som inte hade med våld att göra. 

En övergripande juridisk princip är att en påföljd ska vara proportionerlig i förhållande till brottet – ett grövre brott ska ge en mer ingripande påföljd. Ur ett medicinskt perspektiv ska dock en färdigbehandlad person inte hållas kvar i vården. Men så som påföljden rättspsykiatrisk vård nu är utformad skapas en krock mellan dessa etiska principer, anser forskarna. 

– Det pågår en samhällsdebatt om behandling av psykiskt sjuka lagöverträdare. Vi försöker bygga en vetenskaplig grund för den debatten, så den baserar sig på fakta, säger Lenka Sivak.