Publicerad: 2023-06-30 13:26 | Uppdaterad: 2023-12-15 10:58

Hörselnedsättning – lätt att förebygga men svårt att bota

Kvinna med hörlurar
Getty Images/iStockphoto

En miljard unga riskerar hörselnedsättning i framtiden om de fortsätter att lyssna på allt för hög volym i sina hörlurar. För att utveckla behandlingar behöver forskarna lösa innerörats mysterier – väl dolda i hörselsnäckan, ett ärtstort organ inbäddat i ben några centimeter innanför ytterörat.

Text: Annika Lund för Medicinsk Vetenskap nr 2, 2023 / Tema hörselnedsättning

Vad skulle du tycka var värst – att förlora hörseln eller synen? Det kan tyckas vara en fråga som är omöjlig att besvara. Men en som gjort det är författarinnan Helen Keller, som vid ungefär ett och ett halvt års ålder förlorade både syn och hörsel efter en hjärnhinne­inflammation. Och hon beskrev det så här: ”Blindheten skilde mig från tingen medan dövheten skilde mig från människorna.” 

Helen Keller föddes dock under förrförra seklet. Sedan dess har forskningen lyckligtvis gått framåt. Numera finns mer kunskap om hur både syn och hörsel fungerar – och betydligt bättre hjälpmedel. 

Så funkar hörseln

Förenklat kan man säga att hörsel går till så här: ljudvågor rör sig via hörsel­gången, trumhinnan och små ben in till innerörat. Där möter hörselsnäckan upp och översätter ljudvågorna till något nervcellerna kan snappa upp. Via dem går signalerna vidare till hjärnan där tolkningen sker. 

Hörselproblem som beror på trubbel i ytter- eller mellanörat är vanliga och oftast lätta att fixa. Det kan röra sig om att ta bort en vaxpropp eller att få en skadad trumhinna att läka ut. Hinder i de här delarna av örat ger sällan varaktiga hörselproblem. 

Annat är det med hörselsnäckan, cochlean. Omvandlingen från ljudvåg till aktivering av nervceller är en komplex process. När cochlean får försämrad funktion, då får vi varaktiga hörselnedsättningar. 

Och det är vanligt – väldigt vanligt. Och vanligare kommer det att bli. 

På global nivå har ungefär 430 miljoner människor funktionsnedsättande hörselskador. I Sverige rör det sig om ungefär 1,5 miljon individer. Drygt 560 000 svenskar har hörapparat. 

Den vanligaste orsaken till en hörselnedsättning är ålder, följt av buller. Eftersom allt fler når hög ålder väntas fler få åldersnedsatt hörsel. 

Men även antalet bullerskador väntas öka – kraftigt. Och här är våra hörlursvanor en otäck joker i leken. 

En miljard unga riskerar hörselskador

Enligt en uppmärksammad studie väntas en miljard av dagens unga människor (12-34 år) få nedsatt hörsel till följd av det som forskarna kallar ”osäkert lyssnade” i hörlurar. Studien, som publicerades 2022 i BMJ Global Health, summerar vad som är känt från andra studier om hur vanligt det är med frivillig exponering för alltför höga ljudvolymer. Sedan har forskarna försökt extrapolera siffrorna till global nivå. 

I den undersökta generationen finns 2,8 miljarder individer. En stor andel av dem, eller en miljard individer, riskerar hörselskador – på grund av den ljudnivå de själva väljer att ha i sina hörlurar. 

Fakta: Två mått på hörsel 

När man bedömer hörselskador undersöker man både hur svaga ljud (decibelskalan) och hur ljusa respektive mörka ljud (diskantskalan) man kan höra. 

Om diskantskalan: Om man rullar ut hörselsnäckan till en långsmal tub fångar hårcellerna längs vägen olika ljud. Hårceller som ska reagera på diskanten, på ljusa eller höga ljus, ligger närmast ingången till snäckan och skadas därför oftast först. 

Om decibelskalan: Efter 40 års ålder förlorar vi i genomsnitt 10 decibels hörselförmåga per decennium som vi åldras. Det betyder att normal samtalston, som ligger på 60 decibel, kommer att uppfattas som 30 decibel efter 30 år, vilket är som en viskning. 

Barbara Canlon
Barbara Canlon Foto: Ulf Sirborn

– Den där studien fick stor spridning bland hörselforskare och väckte debatt i många länder. Det behövs en informationskampanj här. Folk vet inte tillräckligt mycket om ljudnivåer. Om en buss kör förbi uppfattas det som buller, men musik på samma ljudnivå upplevs inte så. Men i båda fallen påverkas hörseln, säger Barbara Canlon, professor i hörselfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi vid Karolinska Institutet. 

WHO har satt några gränsvärden kring vad öronen anses tåla. Enligt ett av dessa värden bör ljudnivåer på 90 decibel möta örat högst 30 minuter per dag. Det är samma ljudnivå som en gräsklippare eller en högljudd restau­rang – eller den nivå som väldigt många människor har i sina lurar. I timme efter timme, medan de promenerar eller sitter på bussen till jobbet. 

Barbara Canlon vill dock ogärna se WHO:s gränsvärden som ett färdigt facit för säkra ljudstyrkor. 

– Det finns individuell variation. En del har känsligare öron, andras öron är mer motståndskraftiga. Så det är svårare att säga vad som är en säker nivå för en enskild individ, säger hon. 

En rekommendation från henne är att se över inställningarna i telefonen. Det går att ställa in volymbegränsningar i hörlurarna och larm om höga ljudnivåer i omgivningen. Det finns också gratis-appar som mäter decibelnivåer. 

Barbara Canlon menar att vi behöver lära oss att skydda öronen från ljudexpo­nering – ungefär som att ”alla” vet att man ska skydda huden från solexponering. 

– Det viktiga budskapet är att den här bullerinducerade hörselnedsättningen – den går att förebygga. Det är till och med enkelt. I princip alla har en telefon och apparna är gratis, säger hon. 

Hon har i decennier ägnat sig åt grundforskning kring hörsel och vad som egentligen sker när hörselskador uppstår. Och det verkar gå till ungefär så här: Det finns uppskattningsvis drygt 16 000 hårceller i innerörat. Hårcellerna aktiveras när de nås av ljudvågor och då utsöndrar de transmittorsubstanser som fångas upp av nervfibrer, de yttersta utskotten på örats nervceller. Varje hårcell kommunicerar med cirka 20 nervfibrer som tillsammans tar signalerna vidare via nervcellerna till hjärnans hörselcenter. 

Men hårcellerna blir successivt allt färre av naturligt åldrande. De fungerar då inte längre som de ska. 

Och inte nog med det. Många nervfibrer drar sig också tillbaka. När de förkortas är de inte längre lika nåbara för den minskande mängden signalsubstanser. 

Det här växande avståndet mellan avgörande celler i snäckan påverkas av framför allt ålder och buller. Men den kan också ske till följd av vissa läkemedel och kemikalier. Och efter infektioner, slag mot huvudet och ytterligare andra skäl. 

– Vi har sett i studier på möss att när de exponeras för måttligt buller i ungefär två timmar, då drar sig de här nervfibrerna undan. Men de kan delvis komma tillbaka, berättar Barbara Canlon. 

Och när de kommer tillbaka är de åter nåbara för signalsubstanser. Då har hörselsinnet delvis återhämtat sig från bullerskadan. 

Men om bullerexponeringen sker igen och igen och igen – återkommande, då klarar inte nervfibrerna av att återhämta sig. De blir permanent förkortade. Och samtidigt kanske hårcellerna har tunnats ut. 

Då blir hörselskadan bestående. Åtminstone utan behandling. Det pågår intensiv forskning för att hitta nya sätt att rädda hörseln. 

Så vill forskarna rädda hörseln

En utmaning är att den ärtstora hörselsnäckan döljer sina hemligheter bakom ett benhårt skal. Den är dessutom placerad flera centimeter innanför vårt hårda skallben – den är svårare att undersöka än självaste hjärnan. 

– Cochlean är så otillgänglig att det är ovanligt med studier på mänskliga hörselsnäckor. Därför görs i princip all hörselforskning på djur, framför allt möss. Det betyder att vi vet mindre om hur mänsklig hörsel fungerar än vad vi vet om till exempel mänsklig syn, säger Barbara Canlon. 

Den forskning som pågår runt om i världen är fortfarande på ganska grundläggande nivå, en bit bort från färdiga behandlingar. Men försök görs – och vanliga forskningsmål är att på medicinsk väg få nervfibrerna att föra vidare signaler trots att de inte längre får hårcellernas input. Eller, vilket Barbara Canlon och hennes kollegor har gjort, väcka hårcellerna med hjälp av genterapi. 

De är inte först ute med sitt specifika upplägg, utan redan för tio år sedan användes det av amerikanska forskare som då fick möss med medfödd dövhet att börja höra. Mössen hade en genetisk avvikelse som innebar att de inte kunde producera proteinet VGLUT3, ett av de ämnen som spelar roll för kommunikationen mellan hårceller och nervfibrer. Det blev en världsnyhet att forskarna hade injicerat ett virus innehållande genen för proteinet direkt i hörselsnäckan, vilket fick de döva mössen att höra. Men det är oklart hur länge effekten satt i. Det verkar som att den inte var livslång. 

– Det talar för att om det här skulle utvecklas till en behandling, då skulle den antagligen behöva upprepas med vissa intervall. Men att ge en injektion i cochlean kräver en liten operation. Jag har svårt att se människor vilja genomgå­ det på regelbunden basis, säger Barbara Canlon. 

Hon och hennes kollegor har hittat ett annat sätt att få in proteinet i hörselsnäckan. Nämligen via en injektion i bakhuvudet, på en punkt där det är möjligt att komma i kontakt med den vätska som flödar runt och i hjärnan, cerebrospinalvätskan. Den vätskan flyter också in i den så kallade­ cochlea­akvedukten, som leder in i hörselsnäckan. Och forskarna har visat att behandlingen verkligen når snäckan genom en injektion i bakhuvudet, vilket är ett mindre ingrepp än en injektion direkt i cochlean. 

I de tidigare försöken med injektion direkt i hörselsnäckan har mössen varit nyfödda, bland annat eftersom benen som omger hörselsnäckan då är mjukare vilket förenklar injektionen. Men de svenska forskarna har använt sig av vuxna möss. Och de börjar också att höra. 

Lovande, tycker Barbara Canlon. 

– Nästa steg är att göra försök på primater. Vi har fått kontakt med en forskargrupp som har en grupp apor i varierande åldrar. Vi vill se om vi kan få effekter vid åldersrelaterad hörselnedsättning. Det är möjligt att tänka sig att hörseln kanske inte blir återställd men att man delvis kan rädda hörseln så att en hörapparat får bättre effekt, säger Barbara Canlon. 

Foto: Saida Hadjab

En atlas över hörselsnäckans celler

Även François Lallemend, senior forskare vid institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet, är intresserad av hur man skulle kunna föryngra hörselsnäckan. Men hans ingång är en helt annan. 

François Lallemend vill undersöka mer exakt vad som faktiskt händer i cochlean vid normalt åldrande. Hans resonemang går ut på att när hår- och nervceller tacklar av, då kanske en hel rad andra celler kan ha tappat i funktion först. 

– Man skulle kunna tänka sig ett förlopp som börjar med att små blodkärl får nedsatt funktion. Det skulle kunna leda till sämre försörjning av nervfibrerna som då får begränsad kapacitet. Eller så kan man tänka sig att förloppet startar med förändringar i olika stödjeceller kring hårcellerna. Men allt det här är bara hypoteser som vi vill undersöka, säger han. 

Ett första mål är att få fram en atlas över vilka celltyper som egentligen finns därinne i cochlean. Det är fortfarande inte utrett. 

– Vi är i en fas då vi samlar ihop hörselsnäckor från möss i olika åldrar. Så vi har inte börjat göra kartläggningen ännu, säger François Lallemend. 

Forskarna vill använda sig av så kallad singel-cell transkriptomik, en metod som gör det möjligt att se exakt vilka gener som är aktiva i en enskild cell. Utifrån det kan man förstå vilka ämnen cellen tillverkar. Och det beskriver exakt vad den håller på med och hur den interagerar med andra celler. 

På så sätt kan man se om två celler som först verkar väldigt lika, som två nervceller, i själva verket kanske håller på med olika saker. Då kanske de borde betraktas som två olika slags celltyper. Redan nu är det klart att det finns flera varianter av nervceller i örat – men hur många? Och hur ser resten av cellmixen ut – vilka olika typer av stödjeceller, immunceller och bindvävsceller finns där? Hur ser blodförsörjningen ut, vilka celler interagerar med olika hormoner – och med varandra? 

– Man kan tänka sig att varje celltyp har sin egen takt i åldrandet och att de påverkar varandra. Det här vill vi undersöka genom att studera hörselsnäckor från möss av olika åldrar, säger François Lallemend. 

Ytterst hägrar visionen om att behandla, kanske främst fördröja, hörselnedsättning med läkemedel. 

För i dag finns inga medicinska behandlingar mot nedsatt hörsel. Det är olika slags tekniska hjälpmedel som gäller. Utöver hörapparat finns massor av hjälpmedel, till exempel teknik som leder ljud från teve eller telefon direkt till hörapparaten. 

Cochleaimplantat hjälper allt fler

Och så finns cochleaimplantaten, CI. De är en lösning när vanlig hörapparat inte räcker till. Eller när någon har blivit helt döv, kanske efter en skallskada eller hjärnhinneinflammation. Eller när någon är född med dövhet. 

Eva Karltorp
Eva Karltorp. Foto: Mattias Alm

– Vi har blivit mer och mer generösa i bedömningen av vem som kan få cochleaimplantat. Numera är de tillgängliga för personer i alla åldrar, från bebisar till äldre personer, vid nedsatt hörsel och vid dövhet. Den äldsta jag har opererat var 86 år gammal och hos henne hittade vi ingen annan orsak till hörselnedsättningen än vanlig ålderspåverkan, säger Eva Karltorp, forskare vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik på Karolinska Institutet samt läkare vid CI-sektionen på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. 

I praktiken finns ändå vissa åldersbegränsningar. För att ingreppet ska lyckas måste den som får CI-implantat vilja och orka träna på att förstå ljuden, som till en början kan låta på ett annat sätt än vanligt. En operation med sövning kan också vara påfrestande för kroppen, särskilt för äldre. Det finns också viss risk för påverkan på balansorganet, som också sitter i örat, vilket kan öka fallrisken hos äldre personer. 

Och så måste det finnas fungerande hörselnerver. Cochleaimplantatet gör hårcellernas jobb, det är där skadan måste finnas. 

Tekniken fångar upp ljud med mikrofon och skickar det till en mottagare som ligger under huden vid örat. Mottagaren har en anslutande elektrod, en tunn sladd, som sträcker sig in i hörselsnäckan. Där kan den stimulera nervfibrerna. Då når ljudvågor fram till hjärnans hörselcentrum. Och då uppstår sinnesintrycket. 

Men det sista ledet, hjärnans tolkningsförmåga, har en ålderskänslig aspekt. Den som föds in i en tyst värld tränar inte sitt hörselcentrum. Och då förloras ohjälpligt avgörande funktioner för att tolka sinnesintrycket. 

– Vi kan hjälpa dem som någon gång har hört eller små barn som fötts med dövhet. Vi kan inte hjälpa dem som fötts med dövhet och hunnit bli äldre än kanske fyra-fem år. Då blir resultatet inte bra, säger Eva Karltorp. 

Ju yngre barnen är, desto bättre resultat. 

– Operationsåldern är den viktigaste faktorn när det handlar om dövfödda. Men det finns massor av andra viktiga faktorer, som hur mycket man använder implantaten och hur mycket man blir pratad med, vilket skiljer sig mellan familjer och olika förskolor. Men vi tror också att det kan spela roll hur nervbunten ser ut, hur tjock den är, säger Eva Karltorp. 

Hon och hennes grupp håller nu på att undersöka bland annat språkförmågor hos dövfödda tonåringar som fått CI som barn. En studie har redan visat att dövfödda barn som opererats före nio månaders ålder har en språkutveckling som är likartad med barn som fötts hörande, mätt vid fyra års ålder. 

Nu görs uppföljningar av tidigt opererade barn som har nått tonåren. Forskarna tittar på upplevd livskvalitet, skolbetyg och hur det går med kompisar. De gör också krävande talspråks­tester som undersöker till exempel förståelsen av formuleringar som inte är bokstavliga och bildspråk. Resultaten är ännu inte publicerade. 

Tidigare studier har visat att på gruppnivå har barn med CI svårare att upprepa så kallade non-ord, nonsensord utan betydelse. Om någon säger till exempel ”hopprarätta” eller ”spinkatroj”, då har barn med CI generellt sett svårare att upprepa orden. Betydelsen av att kunna upprepa non-ord är inte helt utredd men det anses ändå vara kopplat till en nedsatt språkförmåga. 

– De här barnens hörsel fungerar på ett annat sätt än hos barn som fötts hörande. Och vi vet att det finns individuella skillnader. En fråga att gå vidare med är om det är något som går att påverka. Kan man göra ännu tidigare operationer? Eller kan nerverna behöva någon ytterligare stimulans? Vi vet inte i dag, säger Eva Karltorp. 

Ungefär 4 500 personer i Sverige lever med cochleaimplantat. Av dem är ungefär 1 000 barn. Eva Karltorp har opererat ungefär ett tusental patienter, både barn och vuxna. 

– Jag träffade en av dem som jag opererade som bebis häromdagen. Hen pluggade nu på universitet och hängde med i alla föreläsningar. Du skulle aldrig ha märkt att den här personen hade en hörselnedsättning, det fanns inget i samtalet som pekade åt det hållet.

Testa din hörsel 

På webbsidan horseltestaren.se kan du testa hur du uppfattar ”tal i brus”, samtal i en miljö med andra ljud. Testet är framtaget av Hörselskadades Riksförbund i samarbete med forskare.

Fler artiklar i fördjupningstemat

Om tidningen Medicinsk Vetenskap