Publicerad: 2023-10-04 11:30 | Uppdaterad: 2023-10-11 18:47

Snabbt blodtrycksfall en potentiell modifierbar riskfaktor för demens

Patient having a blood pressure measurement at the hospital
Photo: iStock Foto: iStock

Hallå där Xin Xia! Du har skrivit avhandlingen med titeln “Cardiovascular Health, Orthostatic Hypotension, and Cognitive Aging” och disputerar den 20 oktober 2023. Kan du berätta lite mer?

Porträtt av Xin Xia, vid Aging Research Center
Xin Xia. Foto: privat

Huvudsyftet med min avhandling är att utvärdera sambandet mellan kardiovaskulär hälsa och ortostatisk hypotension och kognitivt åldrande hos äldre vuxna. Kardiovaskulär hälsa definieras enligt American Heart Association:s Life's Simple 7 (LS7) kriterier, som tar hänsyn till sju välkända faktorer som påverkar kardiovaskulär hälsa (rökning, kroppsmasseindex, fysisk aktivitet, kost, blodtryck, fasteplasmaglukos och totalkolesterol).

Kardiovaskulär hälsa definieras enligt American Heart Association:s Life's Simple 7 (LS7) kriterier, som tar hänsyn till sju välkända faktorer som påverkar kardiovaskulär hälsa (rökning, kroppsmasseindex, fysisk aktivitet, kost, blodtryck, fasteplasmaglukos och totalkolesterol). Både LS7-definierad dålig kardiovaskulär hälsa och ortostatisk hypotension har i tidigare forskning förknippats med förhöjd risk för kardiovaskulära sjukdomar och demens.

Vi genomförde epidemiologiska studier med hjälp av data från den Svenska Nationella Studien om Åldrande och Vård på Kungsholmen för att ytterligare undersöka betydelsen av LS7-definierad kardiovaskulär hälsa och ortostatisk hypotension för kognitivt åldrande hos äldre vuxna.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Vi fann att personer med bättre kardiovaskulär hälsa, definierad enligt LS7, hade en lägre risk att utveckla demens och längre förväntad livslängd med bibehållen kognitiv förmåga. Dessa resultat observerades dock endast hos yngre äldre vuxna (till exempel <80 år) och inte hos äldre äldre vuxna (till exempel ≥80 år).

Vi fann också att personer med ortostatisk hypotension var mer benägna att utveckla kardiovaskulära sjukdomar och demens i framtiden. Sambandet mellan ortostatisk hypotension och demens verkade inte helt kunna förklaras av vanliga vaskulära riskfaktorer (såsom hypertoni eller diabetes), komorbiditet (såsom hjärtsvikt eller Parkinsons sjukdom) och skörhet, som kan öka sannolikheten för att drabbas av ortostatisk hypotension.

Hur kan denna nya kunskap bidra till att förbättra människors hälsa?

Resultaten har flera implikationer. LS7 kan vara ett användbart verktyg för att främja kognitiv hälsa och förlänga antalet levnadsår utan kognitiv nedsättning hos de yngre äldre. Det är dock inte säkert att LS7 är tillräckligt effektivt för att främja ett hälsosamt kognitivt åldrande hos personer som är äldre än 80 år.

Resultaten tyder även på att ortostatisk hypotension kan vara en potentiell modifierbar riskfaktor för demens. Det krävs dock mycket mer forskning för att fastställa om ortostatisk hypotension är en markör för subkliniska eller kliniska tillstånd eller om det är en oberoende riskfaktor för demens. Om ortostatisk hypotension är en oberoende riskfaktor för demens kommer det att vara fördelaktigt att hantera ortostatisk hypotension ur ett demensförebyggande perspektiv.

Hur ser dina planer ut framöver?

Jag söker möjligheter att fortsätta bedriva epidemiologisk forskning inom demens och åldrande i framtiden. Dessutom hoppas jag att jag kan få möjlighet att utveckla nya metoder som kan bidra till att förbättra kvaliteten på epidemiologiska studier och observationsstudier.