Publicerad: 2023-10-04 13:31 | Uppdaterad: 2023-12-22 09:51

Enkätresultat utvecklar lika villkorsarbete för KI-studenter

Personer, bakifrån, gåendes ute med KI-ryggsäck
KI-studenter Foto: Liza Simonsson

Hösten 2022 hade KI-studenter möjlighet att svara på en enkät om sina upplevelser av och risker för diskriminering och trakasserier. Resultatet pekar mot att det behövs mer kunskap och främjande åtgärder kopplat till bristande tillgänglighet, diskriminering och trakasserier i studiemiljön. Detta gäller i synnerhet etnisk tillhörighet och kön i samband med VFU/VIL. KI jobbar nu med att stärka sitt arbete med lika villkor för alla studenter.

– Resultaten från enkäten ger KI tydliga områden att arbeta vidare med. På KI råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkningar, därför tar vi resultatet på allvar, säger Ewa Ehrenborg, vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. 

Vid granskningen av enkätens resultat framkom ett antal riskområden i relation till dels KI:s nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling, dels i relation till kravet om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen.

Dessa identifierade riskområden är:

  • KI:s allmänna arbete med det främjande lika villkorsarbetet
  • föräldraskap i kombination med studier
  • bristande tillgänglighet
  • diskriminering/trakasserier i relation till etnicitet, hudfärg och kön
  • icke önskvärd sexuell uppmärksamhet
  • rapportering av utsatthet

Studenter som identifierar sig som en minoritet kopplat till etnisk tillhörighet (inklusive hudfärg), studenter med funktionsnedsättning, kvinnliga studenter och studenter som inte velat ange kön rapporterar i högre grad utsatthet än övriga svarande enligt enkätsvaren. Diskriminering och trakasserier anges ske i första hand på grund av etnisk tillhörighet, kön, ålder, funktionsnedsättning och sexuell läggning. Dock finns alla diskrimineringsgrunderna (inkl. socioekonomisk bakgrund) med som grund för både diskriminering och trakasserier bland svaren. Studenter med barn upplever att det är svårt att kombinera föräldraskap och studier på KI.

Enkäten togs fram i samarbete med en referensgrupp där studenter, lärare och utbildningsansvariga fanns representerade. Enkäten skickades till alla registrerade programstudenter från och med termin 2 vid KI, på både svenska och engelska. Totalt svarade 645 studenter på enkäten. 96 av de svarande att de har upplevt diskriminering, 90 svarande att de har upplevt trakasserier, och 18 svarande att de har upplevt sexuella trakasserier vid KI under de senaste 12 månaderna.

Porträttbild på Ewa Ehrenborg ute i naturen
Ewa Ehrenborg, ny vicerektor för utbildning Foto: Privat.

Spridning och arbetet framåt

Analysen av enkäten har sammanställts i en rapport och sprids nu brett på KI. I rapporten ges rekommendationer på framtida prioriterade områden i KI:s arbete med att förebygga och motverka diskriminering i enlighet med diskrimineringslagen.

- Rapporten sprids nu till kårerna, institutioner och program. Det är viktigt att vi har en aktiv dialog mellan studenter och lärare om hur vi jobbar med inkludering. Som ett resultat av rapporten vidtar vi även flera åtgärder i arbetet med lika villkor, säger Ewa Ehrenborg.

I KI:s Strategi 2030 lyfts lika rättigheter och en god studiemiljö som förutsättning för en god kvalitet i utbildningen. KI arbetar idag förebyggande med lika villkor och har rutiner på plats för att ta emot anmälningar, läs mer på sidan Hit kan du vända dig

Som ett resultat av rapporten planerar KI bland annat för att tydliggöra och sprida stöd till institutioner och program och institutioner, särskilt med fokus på VFU/VIL. Enkäten planeras dessutom bli ett permanent och återkommande inslag i KI:s sammanhållna kvalitetssystem.

 

Ladda ner och läs rapporten nedan. En engelsk översättning finns på den engelska versionen av denna sida.

Lika villkor för studenter

  • KI har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. Läs mer om lika villkor för studenter.  
  • KI ska arbeta förebyggande mot diskriminering kopplat till samtliga sju diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. KI ska också arbeta med inkludering kopplat till social bakgrund.

Kontakt

Profile image

Kristina Ullgren

Samordnare Lika villkor
Profile image

Helena Hörnfeldt

Samordnare Lika villkor