Publicerad: 2022-09-22 09:22 | Uppdaterad: 2022-10-11 15:09

Enkät ska stärka KI:s lika villkors-arbete

Fasadbild på Aula Medica med träd i förgrunden
Aula Medica, Campus Solna Foto: Liza Simonsson

KI-studenter kommer nu under början av höstterminen få en viktig enkät i inkorgen. Det är en undersökning om lika villkor för studenter som skickas ut i syfte att vidareutveckla KI:s förebyggande arbete mot diskriminering.

Den anonyma enkäten kommer skickas till alla programstudenter på KI som läser på termin två och uppåt. I enkäten får studenter möjlighet att dela med sig av sina upplevelser av och risker för diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. Syftet är att få in underlag för att följa upp och utvärdera KI:s arbete med att förebygga diskriminering och verka för en inkluderande och god arbetsmiljö för studenter. Enkäten har beställts av Kommittén för utbildning (KU) och tagits fram av Kansliet för hållbar utveckling och lika villkor. 

– KI har nolltolerans mot all form av diskriminering och vi har även en skyldighet att arbeta förebyggande mot diskriminering och trakasserier. Enkäten blir en viktig del i vårt arbete att verka för lika rättigheter och en god studiemiljö, säger Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning och ordförande i KU.

Kompletterar lika villkorsarbetet

I KI:s strategi 2030 lyfts lika rättigheter och en god studiemiljö som förutsättning för en god kvalitet i utbildningen. KI arbetar idag förebyggande med lika villkor och har rutiner på plats för att ta emot anmälningar via bland annat ett incidentrapporteringssystem. Det finns tidigare studentundersökningar men i närtid ingen övergripande enkätundersökning som fokuserar på alla sju diskrimineringsgrunder. För att komplettera KI:s befintliga lika villkorsarbete, möta KI:s interna mål och diskrimineringslagens krav genomförs nu denna enkät.  

Portrait of Annika Östman Wernerson.
Annika Östman Wernerson vicerektor för utbildning vid Karolinska Institutet. Foto: Erik Flyg.

Kan bli ett permanent inslag 

Enkäten som skickas ut under hösten är en första undersökning, en så kallad pilot, och är öppen i cirka två veckor. Resultatet kommer sammanställas i en slutrapport och senare utvärderas och följas upp av KU och KI:s institutioner för att eventuellt bli ett permanent och återkommande inslag i KI:s sammanhållna kvalitetssystem. 

– En nyligen genomförd nationell enkätstudie om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier inom akademin visade bland annat att kvinnor och studenter var en utsatt grupp. Det är viktigt att vi får mer kunskap om studenternas upplevelser för att kunna sätta in mer effektiva och riktade åtgärder, säger Annika Östman Wernerson. 

Studenter involverade  

Projektet och enkäten har beretts med en referensgrupp där studenter och lärare och utbildningsansvariga finns representerade.

– Likabehandlingsnämnden vid MF har representerat kårerna i detta projekt för att ge studenternas perspektiv. För oss kårer är det viktigt att vi är med och påverkar för att förbättra alla studenters arbetsmiljö säger Astrid Östholm, Vice ordförande på Medicinska Föreningen. 

Var hittar jag enkäten?

  • Enkäten har skickats ut till programstudenter från och med termin 2, till den e-postadress som är registrerad i Ladok 
  • Sök i din inkorg alternativt i skräpposten efter avsändare ”Karolinska Institutet kisurvey@sr.artologik.net”. Mejlet ska ha skickats under fredagen 7/10

Lika villkor för studenter

  • KI har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier och kränkande särbehandling. Läs mer om lika villkor för studenter. 
  • KI ska arbeta förebyggande mot diskriminering kopplat till samtliga sju diskrimineringsgrunderna: Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. KI ska också arbeta med inkludering kopplat till social bakgrund.
  • Om något har hänt - länk till incidentsrapporteringssystemet