Publicerad: 2023-03-23 17:03 | Uppdaterad: 2023-03-27 15:23

”Digital spårhund” sniffar upp sepsis

Blodprov
Foto: Getty Images

En del patienter får sepsis av infektioner som de har fått på sjukhus. Nu prövas ett nytt digitalt system som ska hitta de här patienterna genom att kontinuerligt scanna av journalinformation efter tecken på sepsis. Denna artikel är en del i ett fördjupningstema från KI:s populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap.

Text: Annika Lund för Medicinsk Vetenskap nr 1, 2023  | Tema: Sepsis

Det är svårt att sätta en riktig siffra på hur många svenskar per år som får sepsis. Men Svenska infektionsläkarföreningen landar i att vi årligen har ungefär 50 000 svenska sepsisfall. 

De flesta av dessa fall utgår från en samhällsförvärvad infektion där patienterna har fått till exempel urinvägsinfektion eller lunginflammation utanför sjukhuset. Vanligen tas de här personerna in på sjukhus via akutintaget dit de oftast har kommit med ambulans. På akutintagen ska det finnas sepsislarm, se sidan 34, som syftar till att upptäcka sepsis tidigt.  

Men en del patienter får sepsis till följd av en sjukhusförvärvad infektion, som de har fått när de har vårdats på sjukhus av andra skäl. Det är dock svårt att säga hur många de är. Svenska studier har gett olika resultat och visat att mellan 13 och 30 procent av alla sepsisfall är sjukhusförvärvade. Det tyder på att mellan 6 500 och 15 000 svenska patienter per år får en livshotande infektion under sin vårdvistelse.  

De här siffrorna är dock mycket osäkra. Andra studier ger andra siffror. Till exempel visade en svensk studie från 2016 att 30 procent av sepsisfallen var sjukhusförvärvade. 

Pontus Naucler
Pontus Naucler. Foto: Karolinska Universitetssjukhuset

En som har engagerat sig i det här är infektionsläkaren Pontus Nauclér, som forskar vid institutionen för medicin, Solna, på Karolinska Institutet.   

– Ett konkret exempel kan vara en äldre man som har fått en ny höftled och som ligger på ortopedisk vårdavdelning. En infektion på grund av operationen kan utvecklas till en sepsis, men det kan ta tid för vårdpersonal att upptäcka det. Vi har frågat oss hur man kan automatisera övervakningen av vårdrelaterade infektioner. Vi insåg tidigt att vi borde fokusera på sepsis eftersom det är en så allvarlig vårdrelaterad infektion så här fanns ett stort behov från vårdens sida att snabbt kunna hitta de här fallen, säger Pontus Nauclér. 

Lösning i bruk

Med forskningsanslag från Vinnova började han och hans kollegor att mejsla fram en lösning. Den är nu i princip färdig och redan i bruk vid de tre sjukhusen i Västerbotten: Lycksele lasarett, Norrlands universitetssjukhus och Skellefteå lasarett.  

– Vi har konstruerat en algoritm som kontinuerligt söker igenom journaldata och larmar när en patient uppfyller ett antal kriterier som är kopplade till sepsis, säger Pontus Nauclér. 

Algoritmen sniffar upp patienter som har en infektion och dessutom påverkan på något av sex organsystem: lungor, lever, njurar, hjärna, blodomlopp (blodtryck) och blodets koaguleringsförmåga. Det kan handla om journalanteckningar om förvirring, insatta läkemedel, som antibiotika, eller svar på olika prover och undersökningar, som ett stigande kreatininvärde eller sjunkande blodtryck. 

I studier, där algoritmens larm jämförts med läkares bedömningar, har det visat sig att träffsäkerheten är god. Algoritmen gör rätt bedömning i ungefär 90 procent av fallen, åt båda håll. Det betyder att nio av tio fall hittas samtidigt som vart tionde larm är ett falsklarm. 

Pontus Nauclér och hans kollegor funderar nu på hur den ska införas i vården på fler platser än i Västerbotten. De har bildat ett företag kallat P3S med hjälp av KI Innovation, som ger stöd och vägledning till life science-idéer. 

– Vi tänker oss att den här algoritmen ska kunna användas på flera sätt. Den skulle kunna hitta sepsis tidigt hos patienter, vilket i sig är en stor vinst. Men den skulle också kunna användas som en kvalitetsparameter, där man sjukhus per sjukhus kan se hur stor förekomsten av sepsis är och om siffrorna går upp eller ned. Man skulle också kunna mata in andra sökkriterier. Då skulle man till exempel kunna be den att söka efter endast kateterrelaterade infektioner – eller vad man nu vill upptäcka eller undersöka, säger Pontus Nauclér. 

Fler artiklar i fördjupningstemat

Om tidningen Medicinsk Vetenskap