Publicerad: 2023-07-13 11:27 | Uppdaterad: 2023-07-13 11:31

Psykiatri: När dagens diagnoser inte räcker till

Psykiatrisk diagnostik
Foto: Getty

Depression och adhd har du kanske koll på – men gäller det också för p-faktorn, känsloreglering och symtomnätverk? Vi behöver fler begrepp för psykiska svårigheter, menar forskare.

Text: Ola Danielsson för Medicinsk Vetenskap nr 2, 2023

Psykiatriska diagnoser som exempelvis depression och adhd spelar en viktig roll inom vård, forskning och i människors tankevärld. Det vore dock bra om vi kunde tänka lite mer utanför diagnosernas ramar, menar vissa forskare. 

Men först – vad är en psykiatrisk diagnos? 

De flesta av dem är samlade i psykiatrihandboken DSM som används av psykiatriker och psykologer som ett stöd i diagnostiken. Expertgrupper enas om vilka diagnoser som ska finnas med och hur de definieras. 

Mats Adler
Mats Adler. Foto: Privat bild

Diagnosmanual ger ordning och reda

Mats Adler, som forskar om utveckling av psykiatrisk diagnostik vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, förklarar att det är ett stort framsteg från den diagnosröra som rådde tidigare. 

– Innan 1980, då DSM-III kom, kunde samma symtombild få olika diagnosbeteckningar i olika länder, vid olika kliniker eller till och med hos olika psykiatrer vid samma klinik. Tack vare DSM har vi en gemensam karta över de psykiatriska diagnoserna som vägleder både vård och forskning, säger Mats Adler. 

Parallellt har många diagnosnamn letat sig in i vardagsspråket och fått en delvis annan betydelse och kanske en lite väl central roll, menar han. 

– Man kan till exempel säga att man känner sig lite deprimerad eller har lite adhd. Det blir en förväxling där begrepp som egentligen är verktyg inom diagnostik och forskning får en annan roll för människors självförståelse, säger Mats Adler. 

Fakta: Två diagnostiska system

DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, är en internationell handbok där psykiatriska tillstånd beskrivs. I Sverige används officiellt ICD, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, som till stor del stämmer överens med DSM.

Kunskap om orsaker saknas

En diagnos i DSM definieras som en samling symtom som tenderar att förekomma tillsammans. Ofta för de också med sig viktig information om tillståndets prognos och behandling och är ett viktigt underlag för forskning och statistik. 

Men man har trots omfattande forskning inte kunnat fastställa de bakomliggande mekanismerna, orsakerna, till de flesta tillstånden, förklarar Mats Adler. Det är en skillnad från många kroppsliga diagnoser, som diabetes eller covid-19, som sätter symtom i samband med en specifik känd sjukdomsmekanism i kroppen. 

– En diagnos är allmänt sett en beteckning på ett sjukdomstillstånd, och centralt i sjukdomsbegreppet är att det finns en unik orsak eller sjukdomsmekanism, säger Mats Adler. 

Det finns också historiska skäl till att DSM-diagnoserna istället är uppbyggda utifrån symtom, förklarar Mats Adler. 

– Tidigare var Freud och psykoanalysen dominerande inom psykiatrin. Psykiatriska tillstånd förklarades som reaktioner på undermedvetna processer eller relationen med föräldrarna. Det fanns alltså idéer om uppkomstmekanismer och orsaker, men allt fler ansåg att de var ovetenskapliga, säger Mats Adler. 

I stället skapades ett system som undviker antaganden om vad psykiatriska tillstånd – eller ”disorders” som de heter i DSM – beror på. 

Om en diagnos beskriver det den är tänkt att beskriva, säger forskarna att den har god validitet. Validitet kan definieras på olika sätt, men enligt Mats Adler är den generellt lägre för psykiatriska diagnoser än för de kroppsliga tillstånd där man hittat specifika tester som kan bekräfta att symtombilden har en viss underliggande mekanism, till exempel ett blodprov, avbildningsteknik eller vävnadsprov. 

– Psykiatrin har inte kommit lika långt med valideringen. Det saknas fortfarande objektiva test för nästan alla tillstånd. Men i takt med att mer forskning tillkommer om olika diagnoser hoppas man att de ska få ökad validitet, säger Mats Adler. 

Erik Pettersson
Erik Pettersson. Foto: Gunilla Sonnebring

Psykiska problem visar sig som en glidande skala

Men psykisk ohälsa följer inte naturligt alla de indelningar som ritats upp i diagnossystemet. Ett problem är att diagnoser är binära kategorier som människor antingen tillhör eller inte. Men många psykiska problem visar sig som en glidande skala. 

– Psykologiska egenskaper är ofta normalfördelade, ungefär som kroppslängd. Personer längst ut på skalan kan få problem, men det finns ingen exakt gräns, säger Erik Pettersson, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet

Dessutom finns ett överlapp mellan diagnoser, så att en person som uppfyller kriterierna för en diagnos ofta uppfyller kriterierna för flera diagnoser. Den genetiska risken för psykisk ohälsa verkar inte heller alltid följa diagnosers indelning. 

–Många gener tillsammans kan öka risken för en diagnos, men de ökar också risken för alla andra diagnoser, säger Erik Pettersson. 

Det här försöker forskningsansatsen Hierarchical Taxonomy of Psychopathology (HiTOP) ta hänsyn till genom att beskriva psykisk ohälsa i form av ett hierarkiskt system av varierande faktorer. Högst upp finns den så kallade p-faktorn, som beskriver en individs risk att få någon form av psykisk ohälsa. 

Erik Pettersson visade i en studie för några år sedan att p-faktorn förutser ogynsamma utfall, som självmord, kriminalitet eller drogmissbruk lika träffsäkert som den så kallade g-faktorn, ett mått på intelligens, förutspår till exempel hög utbildningsnivå. 

De mest hängivna HiTOP-förespråkarna tänker att det kan ersätta DSM, förklarar Erik Pettersson. Själv föreslår han att p-faktorn används som ett komplement. 

– Det är inte mer komplicerat än att man kombinerar olika mått på psykisk ohälsa och räknar ihop en persons riskpoäng. Ett högt p-värde visar att personen kan behöva mer stöd, även om hen har samma diagnos som någon annan, säger han. 

Maria Åbonde Garke
Maria Åbonde Garke. Foto: Mikael Sandström

Undersöker alternativa synsätt till DSM 

Ett annat forskningsinitiativ, Research Domain Criteria (RDoC), försöker förklara uppkomsten av psykisk ohälsa genom att utgå från grundläggande funktioner, exempelvis förmågan till känsloreglering, i stället för diagnoser. Maria Åbonde Garke, forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, har inspirerats av det angreppsättet i sin avhandling om känsloreglering och psykiatrisk samsjuklighet - där hon också undersöker olika alternativa synsätt till DSM-diagnoserna. 

– Jag ville komma närmare den filosofiska frågan om vad psykisk ohälsa är. Är det något vi kan se i kroppen eller är det också något vi konstruerar språkligt? Och hur ska vi omsätta det praktiskt i sjukvården? undrar Maria Åbonde Garke. 

Det är i sig inget konstigt att man har flera diagnoser – man kan till exempel vara förkyld och ha diabetes samtidigt. Men psykiatriska diagnoser hopar sig inte av en slump, menar Maria Åbonde Garke. 

– Man kan misstänka att vissa tillstånd inte bara råkar förekomma samtidigt, utan att de hänger ihop och har gemensamma orsaksmekanismer, säger hon. 

Känsloreglering är en gemensam nämnare

Forskning har visat att problem med att reglera känslor är en gemensam nämnare vid flera diagnoser, exempelvis ätstörningar, ångest och substansmissbruk. Det öppnar för tanken att problem med känsloreglering kan yttra sig som en viss diagnos vid en tidpunkt och som en annan diagnos senare. 

– Det skulle kunna vara så att ett symtom, som exempelvis hetsätning, kan vara ett sätt för en person att dämpa ångest. Även om symtomet går över kanske personen fortfarande har grundläggande svårigheter med känsloreglering, vilket kan leda till att personen exempelvis börjar dricka i stället för att dämpa ångest, säger Maria Åbonde Garke. 

I en studie om ätstörningar tittade hon på registerdata från ätstörningskliniker, och undersökte hur frekvensen av olika ätstörningsrelaterade beteenden som kräkningar och överdriven träning förändrades under ett års tid, samt om det fanns kopplingar till förändringar inom andra områden som självskadebeteende och alkoholkonsumtion. 

– De flesta blev bättre under studie­perioden. Men vi såg att nästan 20 procent av gruppen växlade symtom. När de blev bättre inom ett område blev de i stället sämre inom ett annat, säger Maria Åbonde Garke. 

Dessa ”symtomväxlare” är en grupp som riskerar att missas när man har ett diagnosfokus eftersom beroendeproblem och ätstörningar behandlas på separata mottagningar, menar Maria Åbonde Garke. 

Maria Åbonde Garke ser ett ökat intresse för diagnosöverskridande angreppsätt, både inom vård och forskning. Exempelvis finns numera diagnosöverskridande psykologisk behandling mot ångest och depression som fungerar lika bra som specifika behandlingar. 

– Det blir också vanligare att man i forskningsstudier söker personer som har problem med andra aspekter än en traditionell diagnos, exempelvis känslo­reglering, säger hon. 

Fakta: Några problem med diagnoser 

Psykiatriska diagnoser enligt DSM har kritiserats för att vara… 

…fyrkantiga: Diagnoser är avgränsade kategorier men psykiska problem kan finnas på ett kontinuum.  

…ospecifika: Det finns flera sätt att uppfylla kriterierna för en diagnos vilket kan väcka frågor om vad personer med vissa diagnoser har gemensamt. Enligt en studie kan över 1 000 olika symtomkombinationer leda till diagnosen djup depression, och två personer kan få diagnosen utan att dela ett enda symtom.  

…många: En patient med en psykiatrisk diagnos har oftast flera diagnoser. Det kallas samsjuklighet, men många forskare tror att det mer sannolikt förklaras av underliggande problem som är gemensamma för flera diagnoser. 

Källor: Intervjupersonerna, Fried EI & Nesse RM, J Affect Disord feb 2015 

Lars Klintwall
Lars Klintwall. Foto: Ahang Bashi

Symtomnätverk ger en helhetsbild

Även Lars Klintwall, klinisk psykolog och forskare vid institutionen för klinisk neurovetenskap, menar att transdiagnostiska problem exempelvis med känsloreglering är lovande att studera, och att man bör se dem som bitar i ett större pussel. 

– En enskild patient har ofta många problem samtidigt, och problemen interagerar både med varandra och med patientens kontext. Utmaningen för framtidens diagnostik är att vi vill både fånga in den här komplexiteten, och samtidigt vaska fram vad olika patienter har gemensamt så att vi kan generalisera mellan dem, säger han. 

Lars Klintwalls förslag till lösning är symtomnätverk. Grunden är iakttagelsen att ett symtom kan förvärra ett annat. 

– Om du till exempel har symtomet fokusproblem och symtomet sömnbesvär, så är det rimligt att tro att symtomen hänger ihop. Det behöver inte bero på någon underliggande sjukdom, utan man kan helt enkelt få fokusproblem av sömnbesvär, säger Lars Klintwall. 

Genom att kartlägga en individs symtom i ett nätverk går det att få syn på hur de påverkar varandra. Av särskilt intresse är ”loopar”, onda cirklar av symtom som vidmakthåller varandra. Det är dessa som en behandlingsinsats bör inriktas på att försöka bryta. 

– Det behöver inte vara symtom i DSM:s mening. För tonåringar är till exempel prokrastinering av skolarbete ofta en del av den vidmakthållande loopen. 

Genom att jämföra många individers nätverk tänker sig Lars Klintwall att det sedan går att leta efter vanliga vidmakthållande loopar. För vissa interaktioner kan det vara intressant att studera den biologiska grunden, tror han. 

– Vi vet att biologi och miljö samverkar, men det är ofta luddigt hur det går till när man pratar om en bred diagnos. Symtomnätverk öppnar för möjligheten att studera specifika mekanismer på ett strukturerat sätt, säger han. 

Attraktiv teori men praktiskt besvärligt

Lars Klintwall tycker att symtomnätverk är attraktiva i teorin – men än så länge besvärliga i praktiken. En vanlig metod för att undersöka sambanden är tidsserieanalyser på individnivå. Men forskarna behöver reda ut vilka symtom som ska vara med i nätverken och på vilken tidsskala de interagerar. Det kanske exempelvis tar flera veckor innan stillasittande leder till trötthet, men bara några minuter för ångest att aktivera självmordstankar. Allt behöver mätas och infogas i samma nätverk – och hur gör man det? 

Lars Klintwall undersöker i sin forskning om nätverk i stället kan byggas utifrån självskattningar av orsaker. 

– Vi testar det här på olika grupper, som tonåringar och patienter med psykos, långvarig smärta eller riskfyllt drickande. En preliminär version av metoden finns tillgänglig för de som vill testa på sina patienter, säger han. 

Symtomnätverk är en ganska ny idé, men enligt Lars Klintwall finns det ett par studier som har visat att de kan hjälpa patienter genom ökad individualisering av behandling, exempelvis vid ätstörningar. Men det är ingen revolution på gång – än. 

– Det vore förhastat att byta ut DSM i dagsläget, men vi måste fortsätta undersöka alternativen tills vi hittar något som levererar bättre, säger Lars Klintwall. 

Om tidningen Medicinsk Vetenskap