Publicerad: 2023-03-01 07:34 | Uppdaterad: 2023-03-02 09:49

KI:s nya rektor Annika Östman Wernerson – njurspecialisten som brinner för pedagogiken

Annika Östman Wernerson
Annika Östman Wernerson tillträder som ny rektor den 1 mars 2023. Foto: Martin Stenmark

Hon tillträder den 1 mars som ny rektor för Karolinska Institutet: Annika Östman Wernerson. Hon är professorn i njur- och transplantationsvetenskap som brinner lika mycket för den pedagogiska forskningen. Den interna kulturen, att stärka dialogen mellan ledning, institutioner, medarbetare och studenter, är en av hennes största drivkrafter som KI:s nya rektor.

Namn: Annika Östman Wernerson

Titel: Professor i njur- och transplantationsvetenskap vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet och överläkare i klinisk patologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Tillträder som rektor för Karolinska Institutet den 1 mars 2023.

Ålder: 61 år.

Familj: Man, tre döttrar, två barnbarn och en dvärgschnauzer som heter Molly.

Så kopplar jag av: Genom att vara ute i naturen, åka skidor, gå ut med hunden, träffa vänner. 

Motto: Never ever give up.

Inspireras av: Mina yngre forskarkollegor, men som förebilder vill jag nämna min doktorandhandledare professor Finn Reinholt (för att han är rak, ärlig och stöttande), Professor Annika Tibell (för att hon är klok, drivande och generös), forskaren i pedagogik Håkan Hult (som är en lyhörd, nyfiken och kreativ person som tänker på nya sätt) och min chef, professor Peter Stenvinkel (som är en produktiv och lyhörd forskare som vill alla väl).

Bästa forskaregenskap: Jag är envis och systematisk. Och jag gillar lagarbete.

Text: Cecilia Odlind

Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för lärande? Att må bra är en viktig start! Det menar KI:s nya rektor Annika Östman Wernerson.

Hon har engagerat sig i hur studenter mår både i sin tidigare roll som vicerektor för utbildning vid KI och i den del av hennes forskning som handlar om medicinsk pedagogik. När hon nu tillträder som rektor för universitetet vill hon bland annat arbeta för att utbildningen ska få större utrymme.

Redan som undervisande doktorand märkte Annika Östman Wernerson att studenterna blev mer intresserade när hon utgick från aktuella patientfall.

– Om man blir nyfiken på något, då vill man förstå. Och förstår man så stannar det kvar, då behöver man inte ”trycka in” kunskapen, säger hon.

Inte alltid så lätt i början

Att känslor kan påverka inlärningen visade också en intervju- och enkätstudie gjord på studenter som var med på obduktioner. En del av gruppen tyckte det var jätteintressant och lärde sig mycket.

– Men en annan grupp stod och ”höll sig i väggen”. De hade kanske aldrig sett en död person tidigare och var spända och kunde inte koncentrera sig. Den gruppen lärde sig väldigt lite, säger Annika Östman Wernerson.

Det där var intressant, tyckte hon och hennes forskargrupp, och ville förstå mer om vilka situationer som läkarstudenter tycker är känslomässigt utmanande. Intervjustudier visade att det ofta handlar om situationer kopplade till den verksamhetsförlagda delen av utbildningen, som svår sjukdom och död, etiska dilemman, eller när kollegor fokuserade för mycket på diagnosen och inte såg patienten.

– Det tar kraft och tid att förhålla sig till dessa funderingar som dyker upp och det finns inget eller litet stöd för att hantera dem. Jag har ingen färdig lösning på problemet men jag tror att det är väldigt viktigt att skapa utrymme för reflektion tillsammans med andra i samma situation, säger Annika Östman Wernerson.

Hon tror också att äldre kollegor behöver komma ihåg att det inte alltid är så lätt i början.

– Vi måste ta hand om yngre kollegor och visa empati. Det glöms lätt bort.

En ännu opublicerad studie av Östman Wernerson med kollegor visar att över hälften av alla läkarstudenter är oroliga för att bli utbrända.

– Vi har i enkäter till läkarstudenter under utbildningen sett att många är osäkra och har låg självtillit. Kvinnliga studenter hade lägre självtillit och större risk för psykisk ohälsa. De behöver mer stöd, inte minst från kollegor.

Var undersköterska innan hon blev läkare

Själv var hon mycket motiverad när hon började studera på läkarprogrammet.

– Direkt efter gymnasiet arbetade jag några år som undersköterska och hade inte en tanke på att bli läkare. Ingen av mina föräldrar är akademiker och jag trodde att det enbart var supermänniskor som blev läkare, berättar hon.

Men med tiden förstod hon att även läkare är vanliga människor och att det kanske kunde vara något för henne.

– Som student var jag redan trygg i vårdmiljön och hade många nyfikna frågor som jag ville ha svar på. Men jag minns definitivt att jag även kände osäkerhet och oro.

Hon specialiserade sig till att bli patolog med inriktning mot njur- och transplantationspatologi och det är i njurmedicinen som Annika Östman Wernerson har sitt andra ben i forskningen. Hon brinner för att lyfta njursjukdomarna som hon menar är förhållandevis bortglömda.

– Minst tio procent i Sverige och världen är drabbade och problemet ökar. Men det är ganska okänt eftersom det ofta hänger ihop med andra mer kända sjukdomar som diabetes eller hjärt-kärlsjukdom. Det behövs mer specifika behandlingar och bromsmediciner, säger hon.

Åkte till El Salvador

Annika Östman Wernerson har även intresserat sig för en kronisk njursjukdom med oklar orsak, CKDu (chronic kidney disease of unknown cause) som drabbar många unga män som har fysiskt ansträngande arbete i varma länder, exempelvis plantagearbetare i Centralamerika. Tillsammans med en doktorand åkte hon till El Salvador och gjorde en mindre njurbiopsistudie för att förstå mer om de skador som drabbar njurarna hos dessa personer. De har senare även tagit prover på patienter i Nicaragua, Sri Lanka och Indien och ser likartade skador.

– Det har spekulerats i att bekämpningsmedel skulle kunna vara en del av orsaken, men bland annat epidemiologisk forskning talar emot det. Vi tror i stället att sjukdomen kan bero på upprepad skada med dålig syresättning i njurarna på grund av alltför hårt fysiskt arbete i varmt klimat, säger Annika Östman Wernerson. 

För henne var det nytt och omvälvande att möta människorna i dessa låg- och medelinkomstländer. Dialys och njurtransplantationer finns inte tillgängligt på samma sätt som i Sverige och dödligheten är hög i sjukdomen.

– Det finns byar där det knappt finns några arbetsföra män kvar längre, säger hon.

En annan forskargrupp i Göteborg har gjort interventionsstudier som visar att det går att förebygga skadorna genom att bland annat slipa skördeknivarna, införa vila och se till att arbetarna har tillgång till vatten.

– Med ganska små medel kan man åstadkomma ganska stora förbättringar.

I Sverige ser situationen för njursjuka helt annorlunda ut. Här finns möjligheter till avancerade behandlingar men de saknas i tillräcklig omfattning i många fattigare delar av världen. Även här saknas en hel del kunskap, exempelvis kring prognosen för vanliga njuråkommor som IgA-nefrit och diabetesnefropati. Annika Östman Wernerson har därför startat ett biobanksprojekt där vävnad, urin- och blodprover från njursjuka patienter sparas för att mäta hur gen- och proteinuttryck och andra mätvärden kan kopplas till uppkomst, prognos och utveckling av sjukdomarna.

– Det är förenat med en viss risk att ta vävnadsprover från njurarna så man kan bara ta en liten bit. Det är först nu som metoderna gör det möjligt att göra kvalitativa analyser på så små prover.

Målet är att förstå varför det går bra för vissa patienter och sämre för andra. Ett tredje ben i njurforskningen är den som görs på transplanterade.

– Det går generellt väldigt bra för njurtransplanterade patienter. Men förr eller senare kan det ändå dyka upp problem på grund av till exempel immunologiska skador till följd av att kroppen betraktar njuren som främmande. Vi följer dessa patienter på motsvarande sätt för att identifiera risk- och framgångsfaktorer.

Olika forskningsfält berikar varandra

Att ha forskning inom två så olika fält är berikande tycker Annika Östman Wernerson, det skapar förståelse för olika typer av forskning och hur de kan komplettera varandra.

– Studier inom medicinsk pedagogik är oftare kvalitativa och med färre individer, vilket är ovanligt i den medicinska forskningen och ibland därför ifrågasätts. Men baserat på intervjuer kan man identifiera intressanta frågeställningar som man sedan kan undersöka genom enkäter i större grupper. Jag uppfattar att fältet har en lägre status och det är problematisk inte minst eftersom det gör det svårare att få finansiering till denna typ av forskning. Jag tycker vi ska bejaka olikheter inom exempelvis metodik och den pedagogiska forskningen behövs ju om vi ska kunna bedriva evidensbaserad undervisning.

Kunskaperna kan även komma till nytta i andra sammanhang.

– Vi pratar ju om livslångt lärande. Även på forskarmöten och andra lärandesituationer är det bra att veta hur man bäst ska kommunicera, säger Annika Östman Wernerson.

Hon tycker också att vi har ett särskilt intressant läge just nu som vi kan dra lärdomar av.

– Pandemin tvingade oss att bedriva en stor del av undervisningen på distans under en lång tid. I dag finns två läger av studenter: En del tycker att distansundervisning är toppen, andra att det är botten. Men hur påverkar det inlärningen? Det är väldigt viktigt att ta reda på så att vi framöver kan välja det upplägg som fungerar bäst. Det kan vara olika inom olika ämnen och i olika delar av utbildningen. Det viktigaste är att våra studenter är väl förberedda inför sitt kommande yrkesliv, säger Annika Östman Wernerson.

Bäst med KI enligt nya rektorn

Annika Östman Wernerson
Annika Östman Wernerson vill utveckla samspelet mellan utbildning, forskarutbildning och forskning ännu mer och stärka tanken om ett KI. Foto: Martin Stenmark

Vad är bäst med KI?

– Alla medarbetares engagemang, entusiasm och viljan att påverka och göra bättre. Det är en oerhört inspirerande miljö på KI där kompetens, talang och kreativitet bejakas och initieras.

Vad fungerar mindre bra på KI i dag?

– Det finns ibland tecken på en kultur präglad av missunnsamhet, onödigt hårda ord och brist på medkänsla och förståelse för andras perspektiv. Jag kommer att jobba en hel del med vår interna kultur och för att stärka vi-känslan. Var och en av oss måste göra vårt bästa i de roller vi har, men även bidra till KI som helhet.

Varför tror du att just du lyftes fram som ny rektor för KI?

– Jag tror att min bakgrund bidrog. Att jag sedan länge är verksam vid KI, både inom forskning och inom utbildning, och även arbetar kliniskt som läkare. Jag har också haft en ledarroll som dekan och vicerektor och har med åren byggt upp omfattande nätverk vilket gör att jag mycket väl känner till det sammanhang där KI verkar.

Varför ville du bli rektor för KI?

– Därför att jag tror att jag kan bidra till att utveckla KI ytterligare med den bakgrund och erfarenhet jag har. Det är ett stort och utmanande uppdrag, men jag kommer att ta hjälp av KI:s många kloka medarbetare.

Vilka är det prioriterade frågorna för KI kommande år?

– Vår interna kultur och bygga ”ett KI” genom att stärka dialogen och kommunikationen mellan ledning, institutioner, medarbetare och studenter. Vi måste verka för att förbättra forskningens och den högre utbildningens villkor generellt, men även arbeta lokalt med att optimera våra resurser. Det är också viktigt att vi utvärderar och följer upp KI:s Strategi 2030. Samarbetet med regionen är en annan viktig del för att stärka klinisk forskning och verksamhetsförlagd utbildning. Vi behöver också arbeta med lärdomarna av pandemin, ansvarsfull internationalisering och verka för akademisk frihet.

Du är mycket insatt i utbildningsfrågor, inte minst jämfört med dina företrädare. Vad kan det komma att innebära?

– Jag tycker att utbildningen behöver få ett större utrymme vid KI. Jag tror också att vi kan utveckla samspelet mellan utbildning, forskarutbildning och forskning ännu mer. Vår forskning bidrar på ett fantastiskt sätt till den medicinska utvecklingen och till människors hälsa medan vår utbildning bidrar till kompetensförsörjning till bland annat hälso-och sjukvården och life science-sektorn. Våra studenter är dessutom våra blivande kollegor – även här behöver vi förstärka tanken om ”ett KI”.

Vilken är KI:s viktigaste roll i samhället?

– Hälsofrågor är en av de absolut viktigaste samhällssektorerna och utgör också ett av de globala målen. Se bara på hur pandemin har påverkat oss. Vår forskning och utbildning är otroligt viktiga för att bidra till människors hälsa både nationellt och globalt. KI har en viktig roll att spela som aktör regionalt, nationellt, inom EU och globalt. Som ett världsledande medicinskt universitet måste vi fortsätta att ta plats i samhällsdebatten och driva utvecklingen utifrån evidens, kunskap och engagemang.  

Hur skulle du sammanfatta KI med tre ord?

– Kreativt, kunskapsdrivande flaggskepp.