Skip to main content
Publicerad: 2020-06-29 19:04 | Uppdaterad: 2020-07-03 13:20

Immuniteten mot covid-19 sannolikt högre än tester visat

Foto: Getty Images

Nya resultat från Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset visar att många personer med mild eller asymtomatisk covid-19 uppvisar så kallad T-cellsimmunitet mot det nya coronaviruset, även om de inte testats positivt för antikroppar. Det innebär att immuniteten i samhället sannolikt är större än vad antikroppstesterna visar, menar forskarna. Forskningsartikeln finns fritt tillgänglig via servern bioRxiv och är inskickad för publicering i en vetenskaplig tidskrift.

Porträtt av Marcus Buggert.
Marcus Buggert. Foto: privat

– T-celler är en typ av vit blodkropp som är specialiserade på att känna igen virusinfekterade celler och är en viktig del av immunförsvaret. Genom avancerade analyser har vi nu i detalj kunnat kartlägga T-cellssvar vid, och efter, genomgången covid-19-sjukdom. Våra resultat tyder på att ungefär dubbelt så många personer har utvecklat T-cellsimmunitet jämfört med de som vi kan detektera antikroppar hos, säger Marcus Buggert, biträdande lektor vid Centrum för infektionsmedicin, Karolinska Institutet, och en av huvudförfattarna.

I den aktuella studien har forskarna genomfört immunologiska analyser av prover från drygt 200 personer, varav många hade milda eller inga symtom på covid-19. I studien ingick dels inneliggande patienter vid Karolinska Universitetssjukhuset, dels patienter och deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar som i mars i år återvände till Stockholm efter sportlovsfirande i Alperna. Dessutom studerades friska blodgivare som lämnat blod under 2020 eller 2019 (kontrollgrupp).

T-cellssvar även hos personer utan symtom

Soo Aleman står framför infektionsklinikens entré i Huddinge.
Soo Aleman. Foto: Erik Flyg

Överläkare Soo Aleman och kollegor vid Infektionskliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, har följt upp och provtagit patienter och deras anhöriga sedan sjukdomsperioden.

– En intressant observation var att inte bara individer med verifierad covid-19-sjukdom uppvisade T-cellsimmunitet, utan även flera av deras exponerade asymtomatiska familjemedlemmar. Dessutom hade ungefär 30 procent av blodgivarna som lämnat blod under maj 2020 covid-19-specifika T-celler; en siffra som är betydligt högre än vad tidigare antikroppstester har visat, säger Soo Aleman.

T-cellssvaret var väl i nivå med vad som kan uppmätas efter vaccination med godkända vacciner mot andra virus. Hos patienter med svår covid-19-sjukdom utvecklades ofta ett starkt T-cellssvar och ett antikroppssvar. Hos de med mildare sjukdom kunde man inte alltid detektera ett antikroppssvar, men trots detta uppvisade många av dessa patienter ett påtagligt T-cellssvar.

Mycket bra ur ett smittspridningsperspektiv

Porträtt av Hans-Gustaf Ljunggren.
Hans-Gustaf Ljunggren. Foto: Ulf Sirborn

– Våra resultat indikerar att immuniteten mot covid-19 sannolikt är betydligt större i samhället än vad antikroppstester visat. Om så är fallet så är det förstås mycket bra ur ett smittspridningsperspektiv, säger professor Hans-Gustaf Ljunggren vid Centrum för Infektionsmedicin, Karolinska Institutet, och delansvarig huvudförfattare.

T-cellsanalyser är mer komplicerade att genomföra än antikroppstester och görs därför än så länge bara i specialiserade laboratorier såsom det vid Centrum för infektionsmedicin på Karolinska Institutet.

– Det är nu av vikt att göra större och mer långsiktiga studier på både T-celler och antikroppar för att förstå hur långvarig immuniteten är och hur dessa olika delar av covid-19-immunitet hänger ihop, säger Marcus Buggert.

Resultaten är så nya att de ännu inte hunnit genomgå referentgranskning (peer review) inför publicering i en vetenskaplig tidskrift, det vill säga artikeln har inte sakgranskats av andra forskare inom fältet. I väntan på granskning är artikeln publicerad på bioRxiv, som är en så kallad preprintserver (se faktaruta).

Forskningen finansierades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Nordstjernan AB, Vetenskapsrådet, Karolinska Institutet, Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning, Jeanssons Stiftelser, Åke Wibergs Stiftelse, Svenska Läkaresällskapet, Cancerfonden, Barncancerfonden, Magnus Bergvalls Stiftelse, Hedlunds Stiftelse, Lars Hiertas Stiftelse, Stiftelsen Läkare mot AIDS Forskningsfond, Jonas Söderquists Stiftelse, Clas Groschinskys Minnesfond och The Wellcome Trust. Författare rapporterar att det inte finns några intressekonflikter eller patent kopplade till resultaten i studien.

Publikation

“Robust T cell immunity in convalescent individuals with asymptomatic or mild COVID-19”
Takuya Sekine, André Perez-Potti, Olga Rivera-Ballesteros, Jean-Baptiste Gorin, Annika Olsson, Habiba Kamal, Sian Llewellyn-Lacey, David Wulliman, Tobias Kamann, Gordana Bogdanovic, Sandra Muschiol, Elin Folkesson, Olav Rooyackers, Lars I. Eriksson, Anders Sönnerborg, Tobias Allander, Jan Albert, Morten Nielsen, Kristoffer Strålin, Sara Gredmark-Russ, Niklas K. Björkström, Johan K. Sandberg, David A. Price, Hans-Gustaf Ljunggren, Soo Aleman, Marcus Buggert, Karolinska COVID-19 Study Group.
bioRxiv, online 29 juni 2020, doi: 10.1101/2020.06.29.174888

Vad är en preprintserver?

Vetenskapliga artiklar inom medicinområdet genomgår vanligen peer review, det vill säga granskas av forskarkollegor innan publicering i en vetenskaplig tidskrift. Denna process kan ta relativt lång tid, ibland flera månader, och därför publiceras en mycket stor del av covid-19-forskningen på en preprintserver som ett första steg. Kunskapsutvecklingen sker snabbt när det gäller det nya coronaviruset och covid-19. För att samhället ska kunna agera på ny kunskap så behöver informationen göras tillgänglig för vetenskapssamhället, myndigheter och allmänheten så snart som möjligt. Det finns många olika preprintservrar inom olika forskningsfält och där publiceras vanligen en första version av forskarnas vetenskapliga artikel. Många forskare skickar samtidigt in samma manus till en vetenskaplig tidskrift för sedvanlig peer review inför publicering. Nackdelen med att en artikel bara finns tillgänglig på en preprintserver är att det då är svårare för en lekman att bedöma forskningens kvalitet.

Podd och rörlig bild