Publicerad: 2024-04-03 09:16 | Uppdaterad: 2024-04-03 11:31

Viktiga insikter med statistisk modellering av livslängd för cancerpatienter

I takt med framstegen inom cancerbehandling har intresset ökat för att förstå den påverkan en cancerdiagnos har på återstående livslängd. Beräkningar av förväntad livslängd efter cancerdiagnos och förlust i förväntad livslängd för cancerpatienter jämfört med om de inte hade haft cancer ger värdefulla insikter om bland annat sjukdomsbörda för samhället.

Det ger också insikter om framsteg i insatser för cancerkontroll, resursfördelning och visar på ojämlikheter i canceröverlevnad bland olika grupper.

I en ny avhandling från Karolinska Institutet har doktorand Yuliya Leontyeva vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik tagit sig an den metodologiska utmaningen i att beräkna antalet år som återstår efter en cancerdiagnos (LEC) och motsvarande förlust i levnadsår till följd av cancer (LLE) inom ramen för relativ överlevnad. Hennes forskning syftade till att göra dessa uppskattningar mer allmänt tillämpliga och tillgängliga för både epidemiologisk och klinisk forskning om canceröverlevnad.

Vad är de viktigaste resultaten från dina studier?

– Detta forskningsprojekt använde statistiska metoder för populationsbaserade studier av canceröverlevnad. Jag använde flexibla parametriska modeller för relativ överlevnad för att beräkna LEC och LLE. Vi kunde bekräfta giltigheten i den befintliga metoden för att beräkna LEC och LLE, men föreslog en ny metodik för att överkomma vissa begränsningar. 

Varför blev du intresserad av det här ämnet?

– Till en början blev jag intresserad av de metodologiska utmaningarna med att beräkna LEC och LLE. Men under arbetets gång med ökad kunskap och förståelse inom området för canceröverlevnad insåg jag värdet av LEC och LLE som kompletterande mått till överlevnadssannolikheter. Genom att adressera metodologiska utmaningar och utvidga tillämpningen av LEC och LLE bidrar min avhandling förhoppningsvis till en ökad förståelse av canceröverlevnad.

Vad tycker du bör göras i framtida forskning?

– Det behövs ytterligare studier för att ta itu med återstående utmaningar och fortsätta förbättra vår förståelse av canceröverlevnad. Till exempel har vi bara börjat studera extrapolering, vilket krävs för att beräkna LEC och LLE. Det är nödvändigt att utforska området mer ingående för de som diagnostiserats med cancer före 50 års ålder. Så det finns mycket att göra för dem som vill fördjupa sig i den statistiska världen.

Avhandling

Exploring statistical models for estimating remaining life years & loss in life expectancy for cancer patients.” 

Yuliya Leontyeva. Karolinska Institutet (2024), ISBN: 978-91-8017-265-3