Publicerad: 2018-07-02 17:28 | Uppdaterad: 2018-07-03 08:12

Uppföljning av beslut om oredlighet i forskning

Kommentar: I beslutet om oredlighet i forskning från den 25 juni 2018, (diarienummer 2-723/2016) gjordes en gradering i tre kategorier av författarnas ansvar och medverkan i de sex artiklar som befunnits utgöra oredlighet i forskning – ”ansvarig för oredlighet i forskning”, ”klandervärd” och ”ej ansvarig för oredlighet i forskning eller klandervärd”. Det är inte helt ovanligt att man till exempel i juridiska bedömningar uttalar att ett visst förfarande förtjänar kritik även om det i sig inte föranleder någon åtgärd men det finns ett behov av förtydligande.

Karolinska Institutet understryker därför att bedömningen ”klandervärd” innebär ett frikännande i fråga om prövningen av oredlighet i forskning, men är ett konstaterande att de berörda personerna likväl är värda klander.

Vad händer nu?

Det är Karolinska Institutets ståndpunkt att oredlighet i forskning är oacceptabelt och i normalfallet ska leda till arbetsrättsliga åtgärder, i form av disciplinpåföljd eller skiljande från tjänsten genom uppsägning eller avsked. En bedömning måste dock göras i det enskilda fallet.

Karolinska Institutet avser inte vidta några arbetsrättsliga åtgärder i form av disciplinpåföljd eller skiljande från anställningen med anledning av beslutet den 25 juni 2018 om oredlighet i forskning.

Arbetsrättsliga åtgärder

Av de sju personer som befunnits ansvariga för oredlighet i forskning är endast en person anställd vid Karolinska Institutet. Med hänsyn bland annat till att det har gått sju år sedan den aktuella publiceringen, att forskaren drabbats av andra påtagliga konsekvenser och att personen inte ens omfattades av den utredning som gjordes 2015 då Paolo Macchiarini friades, så kommer Karolinska Institutet stanna vid att ge forskaren en erinran för oredlighet i forskning.

De personer som är anställda vid Karolinska Institutet och som betecknats ”klandervärda” i beslutet betraktas av Karolinska Institutet som inte skyldiga till oredlighet i forskning. Därför kommer inga arbetsrättsliga åtgärder att vidtas.

Ett antal personer som omfattats av utredningen har endast en så kallad anknytning till Karolinska Institutet och är anställda av annan arbetsgivare. Några arbetsrättsliga åtgärder från Karolinska Institutets sida är inte aktuella beträffande dessa personer.