Publicerad: 2023-03-14 13:59 | Uppdaterad: 2023-03-16 14:52

Två specialistutbildningar för sjuksköterskor får omdömet ”hög kvalitet” av UKÄ

Två av två granskade specialistutbildningar för sjuksköterskor vid Karolinska Institutet får omdömet ”hög kvalitet” i Universitetskanslersämbetets (UKÄ:s) utvärdering som offentliggjordes den 9 mars. Det handlar om inriktningarna mot ambulanssjukvård respektive psykiatrisk vård.

Ewa Ehrenborg. Foto: Stefan Zimmerman

– Det är glädjande att KI:s specialistsjuksköterskeutbildning och dessa två inriktningar har fått så goda omdömen från UKÄ. Det är betydelsefullt att få en extern bedömning och erkännande av utbildningarnas kvalitet på det här sättet, säger Ewa Ehrenborg, KI:s vicerektor för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

UKÄ har under 2022 granskat kvaliteten i utbildningarna till specialistsjuksköterska vid Sveriges universitet och högskolor. Som underlag har de använt programansvarigas och lärares självvärderingar samt diskussioner med ledning, lärare och studenter inom respektive inriktning.

Styrkor och utmaningar

– Vi är jätteglada för de positiva omdömen som vi fått från UKÄ. Vi lägger ner mycket arbete på att säkerställa hög kvalitet i utbildningarna och i den självvärdering vi genomfört har vi lyft fram både våra styrkor och utmaningar i det arbetet, säger programdirektor Lise-Lott Rydström vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, som ansvarar för utbildningarna.

Porträtt av Lise-lott Rydström
Lise-Lott Rydström. Foto: Privat

I självvärderingen har KI identifierat flera utmaningar inom programmen, varav många delas med andra svenska lärosäten. Även UKÄ listar några delar där förbättringar behövs och som programmen kommer att arbeta med. Det handlar om att:

  • tydliggöra konkreta former för examination i samband med bedömning av verksamhetsförlagd utbildning
  • tydliggöra sambandet mellan verksamhetsförlagd utbildning, lärandemål, bedömning och examination i kursplanerna och studiehandledningen
  • att ge katastrofmedicin ett större fokus
  • att intensifiera arbetet med att få in jämställdhet i utbildningen.

– Nu ska vi gå igenom bedömningarna och reflektera över hur vi ska använda dem som underlag i vårt fortsatta utvecklingsarbete och i utbildningarnas kvalitetsplaner, säger Lise-Lott Rydström.

Om UKÄ

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) granskar kvaliteten i högre utbildning, följer upp och analyserar utvecklingen inom högskolan samt utövar juridisk tillsyn över universitet och högskolor.