Publicerad: 2024-05-30 10:30 | Uppdaterad: 2024-06-10 08:28

Riitta Möller får pedagogiska priset 2024

Fotografi av universitetslektor Riitta Möller
Universitetslektor Riitta Möller. Foto: Gunilla Sonnebring

Riitta Möller tilldelas priset för sitt stora engagemang för studenter och pedagogisk utveckling.

Riitta Möller är universitetslektor/överläkare och docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB). Hennes framgångsrika och systematiska pedagogiska kvalitetsarbete har lett till att hon ofta anlitas för kvalitetsutvärderingar av utbildningar i Sverige och i andra länder. Hon är bland annat medlem i Karolinska Institutets Pedagogiska akademi och AMEE (The International Association for Health Profession Education) där en viktig del i hennes arbete är att etablera en organisation och ett klimat där de som är nya inom området medicinsk pedagogik välkomnas och ges möjlighet till mentorskap och karriärvägar. 

Riittas engagemang i både pedagogik och klinik har resulterat i en mängd vetenskapliga publikationer som spänner över allt från individens upplevelse av klinisk lärandemiljö till stora systematiska kvalitetsarbeten. Samtidigt framgår hennes engagemang för studenternas situation genom en mängd vetenskapliga artiklar som berör stress, livskvalitet och klinisk lärandemiljö för studenter från ett flertal olika professioner.

Priskommitténs motivering:

Riittas mångåriga engagemang genom sina pedagogiska ledarskapsuppdrag och utvecklingsarbete har haft ett särskilt fokus på utbildningens vetenskapliga grund, examinationer och säkerställande av utbildningarnas höga kvalitét. Hennes arbete har gjort avtryck nationellt och internationellt.

Riitta, vad betyder priset för dig?

Jag är otroligt tacksam och ödmjuk över att få motta detta pris från KI. Det symboliserar att dedikation till utbildning har uppskattats av KI. Priset är också en påminnelse om det ständiga behovet av att förbättra och utveckla undervisningsmetoder och pedagogiska strategier och uppmuntrar att fortsätta sträva efter en stimulerande och inkluderande lärandemiljö för alla.

Vad ägnar du dig åt just nu?

MEB, där jag är grundutbildningsansvarig (GUA), har kursansvar för två kurser på det nya 6-åriga läkarprogrammet. Vi har analyserat noggrant vad som fungerat tidigare och vad som behöver förbättras för att studenterna ska nå lärandemålen. MEB är också en av kursgivarna på nya masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap. Mina biostatistikkollegor gör det mesta själva men jag försöker stötta dem enligt bästa förmåga. Som lärarrepresentant i Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är jag bland annat involverad i den andra omgången av KI:s interna kvalitetsutvärderingar. Vidare har jag just nu ett uppdrag för norska myndigheten för kvalitetssäkring av högre utbildning (Nokut). Vi har nyss granskat alla norska läkarutbildningar och håller på att skriva en slutrapport. Sedan fortsätter det kliniska arbetet och forskningen i sin takt.

Slutligen vill jag rikta ett varmt tack till de personer som har nominerat mig för detta pris. Jag vill också tacka mina kollegor och alla studenter för engagemang och samarbete, och ledningen på MEB som stöttat mig på många sätt. Att veta att mitt arbete har blivit uppmärksammat och uppskattat av mina kollegor är en otrolig känsla. och inspirerar mig att fortsätta att arbeta för bättre utbildning för våra studenter. Att se studenter växa är den största belöningen för lärare!  

Om pedagogiska priset

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté där även representant från Kommittén för forskarutbildning ingår.