Publicerad: 2023-05-24 11:01 | Uppdaterad: 2023-05-24 11:43

Lena Engqvist Boman och Terese Stenfors tilldelas pedagogiska priset 2023

Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå har beslutat att tilldela Terese Stenfors och Lena Engqvist Boman KI:s pedagogiska pris 2023.
Priset delas ut under installationshögtiden i Aula Medica i oktober.

Pedagogiska priset 2023 tilldelas Lena Engqvist Boman och Terese Stenfors
Terese Stenfors och Lena Engqvist Boman. Foto: Ulf Sirborn och Stefan Zimmerman

Priset delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Priskommitténs motivering:

Lena Engqvist Boman vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS), har under hela sin yrkeskarriär bidragit till att utveckla undervisning och lärande inom hälso- och sjukvård; de senaste dryga 20 åren vid Karolinska Institutet (KI) där hon gjort betydande insatser för medicinsk pedagogik. Redan i mitten av 1990-talet var hon med om att starta den första svenska verksamheten som samlade kliniska adjunkter och lektorer med förenade anställningar vid Karolinska Sjukhuset och Röda Korsets Högskola. Syftet var att via verksamheten bygga upp ett stöd för både handledare och studenter och att fungera som en länk mellan lärosäte och klinik.

Senare har Lena Engqvist Boman deltagit i ett flertal KI-övergripande sammanhang för att utveckla undervisning och lärande på olika nivåer. Som exempel har hon under perioden 2004–2018 innehaft uppdrag som pedagogisk utvecklare för KI:s alla utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Vid Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland utvecklar och genomför Lena sedan 2014 utbildning om lärande för hälso- och sjukvårdspersonal och andra aktörer inom cancervården. 

Lena Engqvist Boman har genom åren inte bara förvärvat djupa kunskaper inom undervisning och lärande genom teoretiska och empiriska studier, men har också en utmärkt förmåga att omsätta teori till praktik genom situationsanpassad didaktik. Lena har också haft stor betydelse för individuellt lärande hos studenter, patienter, kollegor och lärare.

 

Terese Stenfors vid institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) och enheten för undervisning och lärande (UOL) har i snart 20 år arbetat med pedagogiskt arbete och utveckling av undervisning parallellt med sin forskning och övriga uppdrag. Hennes pedagogiska ledarskap avspeglas bland annat genom att hon har genomfört åtskilliga pedagogiska förbättringsprojekt i samverkan med olika professioner och utbildningar, som har bidragit till ökad pedagogisk forskningsanknytning på flera av KI:s utbildningsprogram och ofta även resulterat i publikationer.

Hon har drivit flera centrala projekt på KI, bland annat utvecklingen av hela det kurs- och programutvärderingssystem som nu används för samtliga kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Som en konsekvens av detta är det för första gången möjligt att följa studenternas upplevelser av deras utbildning över tid och mellan olika program.

Terese Stenfors har även bidragit till KI:s utbildningar med engagemang i flera forskarutbildningsprogram och skolor samt fått extern finansiering för en helt ny forskarskola i medicinsk pedagogik i samverkan mellan KI, Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Utöver detta har hon bland annat tagit initiativ till ett nätverk för pedagogisk forskning och utveckling, vilket möjliggör för deltagarna att lära av varandra och utbyta erfarenheter.

KI:s pedagogiska pris delas årligen ut till enskilda lärare, lärarlag eller administrativ personal som gjort goda pedagogiska insatser inbegripande pedagogiskt utvecklings- eller förnyelsearbete inom KI:s utbildningar på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Pristagare utses av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå efter förslag från en särskild priskommitté där även representant från Kommittén för forskarutbildning ingår.