Publicerad: 2019-11-14 16:57 | Uppdaterad: 2019-11-15 15:30

Tidiga och djupgående undersökningar av symptom kan ha stor inverkan på dödligheten i lungcancer

Lungcancer är fortfarande den vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall globalt, och detta beror ofta på sen upptäckt, vilket leder till små möjligheter till botande behandling. Forskare från KI, Karolinska Universitetssjukhuset och Umeå universitet har gjort framsteg i att identifiera pre-diagnostiska symtom och besvär som kan ha betydelse för upptäckten av lungcancer.

Adrian Levitsky leaning slightly forward gazing to the left.

Hej Adrian Levitsky, en av medförfattarna till artikeln “Early symptoms and sensations as predictors of lung cancer: a machine learning multivariate model” som nyligen publicerades i tidsskriften Scientific Reports. Vad är de viktigaste resultaten av studien, som var en viktig del av ditt postdok-arbete?

– Vi har identifierat en kombination av sju bakgrundsvariabler och 63 tidiga symptom eller besvär som skulle kunna bidra till att upptäcka lungcancer tidigare. De viktigaste symptomen eller besvären, kopplade till lungcancer, inkluderade hosta som varierade under dygnet, ryggsmärta/värk/obehag, tidig mättnad, aptitförlust och kraftlöshet.

Hur hoppas du/ni att denna nya kunskap ska kunna bidra till att förbättra människors hälsa?

– Majoriteten av personer som får en lungcancerdiagnos upptäcks i ett sådant sent skede av sjukdomen att botande behandling inte längre är möjlig. Ny kunskap om tidiga symptom och besvär från vår studie skulle kunna bidra till att man tidigare kan identifiera patienter som behöver hänvisas till specialiserad diagnostisk utredning. Detta kan potentiellt göra att patienter med lungcancer upptäcks tidigare med större möjligheter till botande behandling och därmed minska antalet personer som dör på grund av lungcancer.

Hur utfördes studien?

– Studien möjliggjordes genom att vi samlade in data från hundratals patienter som kom till Karolinska universitetssjukhuset för lungutredning. Innan besöket fick de fylla i ett interaktivt e-frågeformulär på en surfplatta. E-frågeformuläret (Patientens Erfarenhet av sina Kroppsliga förändringar vid LUngutredniNG, PEKLUNG) har utvecklats av vår forskargrupp och består av 285 möjliga tidiga symptom eller besvär uppdelade under olika moduler konstruerade så att varje patient bara behöver svara på frågeområden som är relevanta för just hen.

Vad händer framöver?

– Ytterligare forskning och precision i kombinationen av symptom och besvär som vi identifierat behövs. Genom att testa e-frågeformuläret i en större och mer blandad studie hoppas vi kunna utveckla ett verktyg för att tidigare kunna identifiera patienter som behöver utredas för lungcancer.

Denna studie leds av Lars E. Eriksson vid institutionen för lärande, informatik, management och etik och är ett samarbete mellan forskare på Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset och Umeå universitet. Studien har finansierats med medel från Vårdalstiftelsen, Vetenskapsrådet och det Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V). Utvecklingen av e-frågeformuläret PEKLUNG möjliggjordes genom samarbete med patientrepresentanter, vårdpersonal och konsulter från industrin.

Publikation

Early symptoms and sensations as predictors of lung cancer: a machine learning multivariate model
Levitsky A, Pernemalm M, Bernhardson BM, Forshed J, Kölbeck K, Olin M, Henriksson R, Lehtiö J, Tishelman C, Eriksson LE
Scientific Reports, 11 November 2019, s41598-019-52915-x