Publicerad: 2020-11-23 13:22 | Uppdaterad: 2020-11-23 14:33

Kvinnor lever längre än män efter lungcancerkirurgi

Illustration av lungcancer
Lungcancer är den dödligaste cancerformen i Sverige. Bild: Getty Images

Det finns skillnader i hur kvinnor och män överlever lungcancer. Nu har forskare vid Karolinska Institutet analyserat möjliga orsaker som andra underliggande sjukdomar och rökning. Studien som publiceras i Chest visar att kvinnor lever längre än män efter en lungcanceroperation oberoende av andra faktorer.

Tidigare studier från bland annat Karolinska Institutet har visat en koppling mellan kvinnligt kön och en lägre risk att insjukna samt en bättre överlevnad i många cancerformer som drabbar både kvinnor och män. Ett undantag är lungcancer, där kvinnligt kön har föreslagits vara en riskfaktor.

Tidigare studier om könsspecifika skillnader i överlevnad efter lungcancerbehandling visar motstridiga resultat. Därför har en forskargrupp från Karolinska Institutet nu närmare studerat sambandet mellan kön och överlevnad efter lungcancerkirurgi.

En likvärdig behandling

Erik Sachs
Erik Sachs. Foto: privat

– Sjukvården strävar alltid efter att erbjuda alla patienter en likvärdig behandling utformad efter deras specifika behov. En studie av det här slaget kan kasta ljus över systematiska skillnader som i slutändan påverkar hur det går för våra patienter, säger studiens försteförfattare Erik Sachs, ST-läkare i thoraxkirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset och doktorand vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska Institutet.

I en nationell populationsbaserad registerstudie har forskarna analyserat könsspecifik överlevnad hos kvinnor och män efter lungcancerkirurgi med hänsyn till en lång rad faktorer som socioekonomi, ålder, rökning, samsjuklighet, tumöregenskaper samt typ och omfattning av kirurgi. Uppföljning gjordes 1, 5 och 10 år efter operationen.

Urvalet bestod av 6 536 patienter, varav drygt hälften kvinnor, som genomgick en lungcanceroperation i Sverige mellan 2008–2017. Medelåldern var 67 år för kvinnor och 68 år för män. Kvinnorna var i högre utsträckning icke-rökare och hade en lägre förekomst av samsjuklighet än männen.

27 procent lägre risk att dö

Resultaten visar att kvinnor hade en 27 procent lägre risk att dö jämfört med män, oberoende av faktorer som samsjuklighet, ålder, socioekonomisk status, livsstilsfaktorer, fysisk funktion, typ och omfattning av operationen, tumöregenskaper och tumörstadium. Mönstret med bättre överlevnad hos kvinnor sågs i alla ålderskategorier förutom hos de yngsta patienterna där skillnaden inte var lika uttalad.

Veronica Jackson. Foto: Christofer Dracke

– Våra fynd är viktiga eftersom de pekar på att prognosen för lungcancer sannolikt är möjlig att förbättra, men det behövs mer forskning på området. Ytterligare studier som specifikt undersöker effekter av livsstil, sociokulturella förutsättningar och eventuella ojämlikheter i vården skulle sannolikt vara av värde, säger Veronica Jackson, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, specialistläkare i thoraxkirurgi, och studiens sistaförfattare.

Studien finansierades av Hjärt-Lungfonden, Åke Wibergs Stiftelse, Region Stockholm och Karolinska Institutet. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Publikation

“Sex and survival after surgery for lung cancer: A Swedish nationwide cohort”. Erik Sachs, Ulrik Sartipy, Veronica Jackson. Chest, online 16 november 2020, doi: 10.1016/j.chest.2020.11.010.