Publicerad: 2020-10-19 13:07 | Uppdaterad: 2020-10-29 12:52

Förbättrad överlevnad för cancerpatienter – stor nordisk jämförelse

En stor jämförande studie av canceröverlevnad mellan de nordiska länderna visar på förbättringar i alla länder över tid och att de skillnader som setts tidigare minskat. Det är troligen flera olika faktorer som lett fram till dessa förbättringar. Tidigare jämförande studier mellan de nordiska länderna har visat på tydliga skillnader i canceröverlevnad, med sämre överlevnad för patienter i Danmark.

Forskare vid Karolinska Institutet har nu gjort en uppdaterad jämförelse av trender i canceröverlevnad de senaste 25 åren, i samarbete med representanter för de nordiska cancerregistren. Forskarna har använt data från de nationella cancerregistren i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige omfattande över två miljoner patienter som diagnosticerats med cancer mellan 1990 och 2016. Andelen patienter som överlevt ett och fem år efter diagnos undersöktes för cancer i tjocktarm, rektum, lunga, njure, bröst, livmoder, äggstock och prostata samt malignt melanom i huden.

Både ett- och femårsöverlevnaden hade fortsatt att öka över tid i alla de nordiska länderna, och de skillnader som tidigare setts hade minskat. Förbättringen var särskilt tydlig i Danmark, och överlevnaden för danska patienter är nu på samma nivå som i de andra nordiska länderna. Den förbättrade överlevnaden har sannolikt en rad olika orsaker såsom tidigare upptäckt och diagnos, förbättrade behandlingsmöjligheter, införandet av cancerplaner, nationellt enhetliga vårdprogram och standardiserade vårdförlopp.

Fortsatt förbättring av överlevnaden för ett flertal cancertyper

Porträtt på Frida Lundberg
Dr Frida Lundberg Photo: Gunilla Sonnebring

”Vår studie visar generellt en kontinuerligt förbättrad överlevnad för flera cancertyper, vilket tyder på att de åtgärder för att förbättra cancervården som utförts i de nordiska länderna har varit lyckade”, säger studiens förstaförfattare Frida Lundberg, postdoktor vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet. ”Trots att det finns vissa organisatoriska skillnader i sjukvården mellan de nordiska länderna ser vi mycket små skillnader i canceröverlevnad överlag. Tidigare internationella jämförelser har visat att canceröverlevnaden i de nordiska länderna är bland de högsta i världen. Införandet av nationellt enhetliga vårdprogram som uppdateras kontinuerligt är ett led i att säkerställa att cancerpatienter i de nordiska länderna får högkvalitativ vård enligt senaste praxis.”

”Vi ser fortfarande vissa skillnader mellan de nordiska länderna, till exempel för lungcancer där patienter som överlevt det första året efter diagnos verkar ha en högre fem-års-överlevnad i Norge och Island jämfört med Sverige, Finland och Danmark. Vårt nästa steg blir att undersöka lungcanceröverlevnad närmare baserat på mer detaljerad information om sjukdomen. Vi kommer också att studera om överlevnaden förbättrats på liknande sätt i olika åldersgrupper.”

Vikten av populationsbaserade cancerregister

Studien är baserad på information i databasen NORDCAN som skapats genom ett mångårigt samarbete mellan de nordiska cancerregistren. Cancerregistren i de nordiska länderna etablerades mellan 1942 och 1958, och är nu några av världens äldsta populationsbaserade register.

”Internationella jämförelser av canceröverlevnad är ett viktigt verktyg för att utvärdera hur den nationella hälso- och sjukvården ligger till jämfört med andra länder. De populationsbaserade cancerregistren i de Nordiska länderna är en grundsten för att kontinuerligt övervaka canceröverlevnad och utvärdera cancersjukvårdens effektivitet, vilket är särskilt viktigt vid storskaliga förändringar av riktlinjer, vårdprogram och behandling” menar Mats Lambe, professor vid institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet och studiens kontaktperson.

Publikation

Trends in cancer survival in the Nordic countries 1990-2016: the NORDCAN survival studies”. Frida E Lundberg, Therese M-L Andersson, Mats Lambe, Gerda Engholm, Lina Steinrud Mørch, Tom Børge Johannesen, Anni Virtanen, David Pettersson, Elínborg J Ólafsdóttir, Helgi Birgisson, Anna L V Johansson, Paul C Lambert. Acta Oncologica, online 19 October 2020, doi: 10.1080/0284186X.2020.1822544

Kontaktperson

Mats Lambe

Professor
070-771 5655